Valitse sivu

Hallinnointi

Aallon Group Oyj on suomalainen julkinen osakeyhtiö, jonka päätöksenteossa ja hallinnossa noudatetaan osakeyhtiölakia, yhtiön yhtiöjärjestystä, First North Nordic Rulebook -sääntöjä, arvopaperimarkkinalainsäädäntöä sekä muita yhtiöön soveltuvia säännöksiä.

Osakeyhtiölain ja Aallon Groupin yhtiöjärjestyksen mukaisesti vastuu yhtiön valvonnasta ja hallinnosta on jaettu yhtiökokouksen, hallituksen ja toimitusjohtajan kesken. Osakkeenomistajat osallistuvat yhtiön valvontaan ja hallintoon yhtiökokouksissa tehtyjen päätöksien kautta.

Koska Aallon Group Oyj:n osakkeet eivät ole kaupankäynnin kohteena Helsingin Pörssin pörssilistalla, yhtiö ei ole velvollinen noudattamaan Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin (Corporate Governance 2015) suosituksia. Yhtiön näkemyksen mukaan hallinnointikoodin noudattaminen ei ole yhtiön kokoon ja liiketoiminnan laajuuteen nähden perusteltua.

Aallon Group Oyj noudattaa tilinpäätöksen ja puolivuotiskatsausten laadinnassa suomalaista tilinpäätöskäytäntöä (Finnish Accounting Standards, FAS), joka perustuu Suomen kirjapitolakiin ja -asetukseen sekä kirjanpitolautakunnan ohjeisiin ja lausuntoihin, sekä First North Finland -markkinapaikkaa koskevia sääntöjä.