Valitse sivu

Riskienhallinta

Yhtiöllä on hallituksen vahvistama riskienhallintapolitiikka. Yhtiön liiketoimintaan ja toimintaympäristöön liittyviä riskejä on kuvattu tarkemmin yhtiön tilinpäätöstiedotteessa.

Riskienhallinnalla yhtiö tukee strategisten ja liiketoiminnallisten tavoitteidensa saavuttamista ja turvaa toimintansa jatkuvuuden muuttuvissa olosuhteissa. Kyky kantaa riskejä ja hallita niitä tehokkaasti on liiketoiminnan menestyksen ja omistaja-arvon luomisen kannalta keskeisessä asemassa.

Riskienhallinnan tarkoituksena on taata koko konsernin kattava ja tarkoituksenmukainen riskien tunnistaminen, arviointi, hallinta sekä valvonta.
Konsernin riskejä arvioidaan hallituksessa vuosittain. Toimenpiteiden riittävyyttä ja vaikuttavuutta arvioidaan osana liiketoiminnan seurantaa. Tarvittaessa ryhdytään korjaaviin toimenpiteisiin.

Yhtiön riskejä arvioitaessa otetaan huomioon myös muut kuin taloudelliset vaikutukset. Maineriskejä hallitaan erityisesti oikea-aikaisella ja riittävällä viestinnällä.