Valitse sivu

Yhtiökokous

Ilmoittaudu tai äänestä ennakkoon alla olevasta painikkeesta
Ilmoittautuminen päättynyt

Varsinainen yhtiökokous 2024

Aallon Group Oyj:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään 20.3.2024 kello 10.00 alkaen.

Kokous pidetään osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Osakkeenomistajat voivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti kokouksen aikana joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla Sanomatalon Tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Kokoukseen ilmoittautuneiden vastaanottaminen kokouspaikalla aloitetaan kello 9.30. Ohjeet etäosallistumiseen on esitetty tällä sivulla ja yhtiökokouskutsun osassa C.

Osakkeenomistajat voivat käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon. Ohjeet ennakkoäänestämiseen on esitetty tällä sivulla ja yhtiökokouskutsun osassa C.

Yhtiökokouksessa esitettävä toimitusjohtajan katsaus lisätään kokouksen jälkeen nähtäville tälle internetsivulle.

 

Ohjeita kokoukseen osallistujille

Alta löydät ohjeet yleisimpiin tilanteisiin sekä tarkemmat ohjeet kokouksen etäosallistumiseen. Kattavammat osallistumisohjeet on annettu Yhtiökokouksen materiaalit -osiosta löytyvän Yhtiökokouskutsun kohdassa C.

 

1. Osakasluetteloon merkitty osakkeenomistaja

Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024 rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, on rekisteröity yhtiön osakasluetteloon. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkaa 28.2.2024 kello 10.00. Yhtiön osakasluetteloon merkityn osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua viimeistään 14.3.2024 kello 16.00, mihin mennessä ilmoittautumisen on oltava perillä.

Yhtiökokoukseen voi ilmoittautua:

a) Tämän verkkosivun kautta (ilmoittautumislinkki avataan sivun yläosaan 28.2.2024 klo 10.00)

Kirjautuminen sähköiseen ilmoittautumispalveluun edellyttää osakkeenomistajan tai tämän lakimääräisen edustajan tai asiamiehen vahvaa tunnistautumista suomalaisilla, ruotsalaisilla tai tanskalaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Edustamisoikeuden voi osoittaa hyödyntämällä sähköisessä ilmoittautumispalvelussa käytettävissä olevaa suomi.fi-valtuuttamispalvelua. Lisätietoja valtuuttamispalvelusta on saatavilla osoitteesta www.suomi.fi/valtuudet.

b) Postitse tai sähköpostilla

Postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ilmoittautumislomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aallon Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa pyydetyt tiedot, kuten osakkeenomistajan nimi, syntymäaika tai y-tunnus, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite, mahdollisen avustajan tai asiamiehen nimi ja asiamiehen syntymäaika sekä tieto siitä, osallistuuko osakkeenomistaja tai tämän asiamies yhtiökokoukseen kokouspaikalla vai etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajien Aallon Group Oyj:lle tai Innovatics Oy:lle luovuttamia henkilötietoja käytetään vain yhtiökokouksen ja siihen liittyvien tarpeellisten rekisteröintien käsittelyn yhteydessä.

Lisätietoja ilmoittautumiseen liittyen on saatavissa Innovatics Oy:ltä puhelimitse yhtiökokouksen ilmoittautumisaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

Osakkeenomistajan, tämän edustajan tai asiamiehen on kokouspaikalla tarvittaessa osoitettava henkilöllisyytensä ja / tai edustamisoikeutensa.

 

2. Asiamiehen käyttäminen ja valtakirjat

Osakkeenomistaja saa osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää siellä oikeuksiaan asiamiehen välityksellä. Osakkeenomistajan asiamies voi myös halutessaan äänestää ennakkoon jäljempänä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

Osakkeenomistajan asiamiehen on tunnistauduttava sähköiseen ilmoittautumispalveluun henkilökohtaisesti vahvalla tunnistautumisella, jonka jälkeen asiamies pääsee ilmoittautumaan ja niin halutessaan myös äänestämään ennakkoon edustamansa osakkeenomistajan puolesta.

Osakkeenomistajan asiamiehen on esitettävä päivätty valtakirja, tai hänen on muuten luotettavalla tavalla osoitettava olevansa oikeutettu edustamaan osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa. Mikäli osakkeenomistaja osallistuu yhtiökokoukseen usean asiamiehen välityksellä, jotka edustavat osakkeenomistajaa eri arvopaperitileillä olevilla osakkeilla, on ilmoittautumisen yhteydessä ilmoitettava osakkeet, joiden perusteella kukin asiamies edustaa osakkeenomistajaa.

Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ensisijaisesti sähköisen ilmoittautumisen yhteydessä tai toissijaisesti sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen ilmoittautumisajan päättymistä, mihin mennessä valtakirjojen on oltava perillä. Valtakirjan toimittamisen lisäksi osakkeenomistajan tai tämän asiamiehen tulee huolehtia ilmoittautumisesta yhtiökokoukseen edellä tässä kutsussa kuvatulla tavalla.

 

3. Etäosallistuminen kokoukseen

Osakkeenomistaja, jolla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen, voi osallistua kokoukseen ja käyttää oikeuksiaan kokouksen aikana täysimääräisesti paitsi osallistumalla yhtiökokoukseen kokouspaikalla myös etäyhteyden välityksellä.

Osakkeenomistajan tai asiamiehen ilmoitus osallistumisesta yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä on sitova, eikä osakkeenomistajalla tai asiamiehellä ole ilmoittautumisajan päättymisen jälkeen oikeutta vaihtaa osallistumistapaa eikä osallistua kokoukseen kokouspaikalla. Osakkeenomistajan asiamiehen ilmoitus osallistumisesta etäyhteyden välityksellä ei kuitenkaan rajoita muiden osakkeenomistajan asiamiesten oikeutta osallistua kokoukseen kokouspaikalla.

Etäyhteys yhtiökokoukseen toteutetaan Inderes Oyj:n virtuaalisen yhtiökokouspalvelun kautta Videosync-alustalla, joka sisältää video- ja ääniyhteyden yhtiökokoukseen. Etäyhteyden käyttäminen ei vaadi maksullisia ohjelmistoja tai latauksia. Osallistuminen vaatii internetyhteyden lisäksi tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin, jossa on äänentoistoa varten kaiuttimet tai kuulokkeet sekä suullisten kysymysten tai puheenvuorojen esittämistä varten mikrofoni. Osallistumiseen suositellaan käytettäväksi jotakin seuraavista selaimista: Chrome, Firefox, Edge, Safari tai Opera. Osakkeenomistaja vastaa oman internetyhteytensä, laitteistojensa ja ohjelmistojensa toimivuudesta. Teknisiin häiriöihin varautumiseksi osakkeenomistajien, jotka osallistuvat yhtiökokoukseen etäyhteydellä, suositellaan äänestävän ennakkoon.

Osallistumislinkki ja salasana etäosallistumista varten lähetetään ilmoittautumisen yhteydessä annettuun sähköpostiosoitteeseen sähköpostiviestinä tai matkapuhelinnumeroon tekstiviestinä viimeistään kokousta edeltävänä päivänä 19.3.2024 kello 16.00 mennessä.

Kokousjärjestelmään on suositeltavaa kirjautua jo hyvissä ajoin ennen kokouksen alkamisajankohtaa.

Tarkemmat tiedot yhtiökokouspalvelusta, lisäohjeet asiamiehelle tämän edustaessa useampaa osakkeenomistajaa, palveluntarjoajan yhteystiedot ja ohjeet mahdollisten häiriötilanteiden varalle löytyvät osoitteesta https://vagm.fi/support sekä linkki tietokoneen, älypuhelimen tai tabletin ja verkkoyhteyden yhteensopivuuden testaamiseen löytyy osoitteesta https://demo.videosync.fi/agm-compatibility.  On suositeltavaa, että tarkempiin osallistumisohjeisiin tutustutaan ennen yhtiökokouksen alkamista.

4. Äänestäminen ennakkoon

Osakkeenomistaja, jonka osakkeet on merkitty osakkeenomistajan suomalaiselle arvo-osuustilille, voi äänestää ennakkoon yhtiökokouksen asialistalla olevien asiakohtien 7–17 osalta. Ennakkoäänestäminen alkaa 28.2.2024 kello 10.00 ja päättyy 14.3.2024 kello 16.00, mihin mennessä ennakkoäänten on oltava perillä.

Ennakkoäänestäminen on mahdollista:

a) Tämän verkkosivun kautta (ilmoittautumislinkki avataan sivun yläosaan 28.2.2024 klo 10.00)

Kirjautuminen sähköiseen ennakkoäänestyspalveluun tapahtuu vastaavasti kuin ilmoittautumisen yhtiökokouskutsun kohdassa  C. 1. on esitetty.

b) Postitse tai sähköpostilla

Postitse tai sähköpostin kautta toimittamalla yhtiön internetsivuilla saatavilla oleva ennakkoäänestyslomake tai vastaavat tiedot Innovatics Oy:lle postitse osoitteeseen Innovatics Oy, Yhtiökokous / Aallon Group Oyj, Ratamestarinkatu 13 A, 00520 Helsinki tai sähköpostitse osoitteeseen agm@innovatics.fi.

Ennakkoäänestyksen kohteena oleva päätösehdotus katsotaan esitetyksi muuttumattomana yhtiökokouksessa ja ennakkoäänet otetaan huomioon ajantasaisesti yhtiökokouksessa mahdollisesti järjestettävässä äänestyksessä myös niissä tilanteissa, joissa asiaa koskien on tehty vaihtoehtoinen päätösehdotus. Ennakkoäänten huomioiminen edellyttää, että ennakkoon äänestänyt osakkeenomistaja on yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä rekisteröity Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Ennakkoon äänestäneen osakkeenomistajan ei ole mahdollista käyttää osakeyhtiölain mukaista kyselyoikeutta tai oikeutta vaatia äänestystä, ellei hän itse tai asiamiehen välityksellä osallistu yhtiökokoukseen kokouspaikalla tai etäyhteyden välityksellä.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan osalta ennakkoäänestys tapahtuu tilinhoitajan välityksellä. Tilinhoitaja voi äänestää ennakkoon edustamiensa hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien puolesta näiden antamien äänestysohjeiden mukaisesti hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajille asetettuna ilmoittautumisaikana.

Lisätietoja ennakkoäänestämiseen liittyen on saatavissa Innovatics Oy:ltä puhelimitse yhtiökokouksen ennakkoäänestysaikana numerosta 010 2818 909 arkisin kello 9.00–12.00 ja kello 13.00–16.00.

5. Hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalla on oikeus osallistua yhtiökokoukseen niiden osakkeiden nojalla, joiden perusteella hänellä olisi oikeus olla merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon yhtiökokouksen täsmäytyspäivänä 8.3.2024. Osallistuminen edellyttää lisäksi, että osakkeenomistaja on näiden osakkeiden nojalla tilapäisesti merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon viimeistään 15.3.2024 kello 10.00. Hallintarekisteriin merkittyjen osakkeiden osalta tämä katsotaan ilmoittautumiseksi yhtiökokoukseen. Osakkeenomistuksessa yhtiökokouksen täsmäytyspäivän jälkeen tapahtuneet muutokset eivät vaikuta oikeuteen osallistua yhtiökokoukseen eivätkä osakkeenomistajan äänimäärään.

Hallintarekisteröidyn osakkeen omistajaa kehotetaan pyytämään hyvissä ajoin omaisuudenhoitajaltaan tarvittavat ohjeet koskien tilapäistä rekisteröitymistä osakasluetteloon, valtakirjojen ja äänestysohjeiden antamista ja ilmoittautumista yhtiökokoukseen sekä etäosallistumista ja ennakkoon äänestämistä. Omaisuudenhoitajan tilinhoitajan tulee viimeistään edellä mainittuun ajankohtaan mennessä ilmoittaa hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja, joka haluaa osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen, merkittäväksi tilapäisesti yhtiön osakasluetteloon sekä huolehtia tarvittaessa ennakkoäänestämisestä hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan puolesta.

Yhtiökokoukseen ilmoittautunut hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja voi halutessaan osallistua varsinaiseen yhtiökokoukseen joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla. Osallistuminen yhtiökokoukseen etäyhteyden välityksellä edellyttää edellä kuvatun osakasluetteloon tehtävän tilapäisen merkinnän lisäksi, että hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan sähköpostiosoite ja puhelinnumero sekä tarvittaessa valtakirjan ja muiden edustamisoikeuden todistamiseksi tarvittavat asiakirjat toimitetaan osoitteeseen agm@innovatics.fi ennen hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajien ilmoittautumisajan päättymistä. Osallistumislinkki ja salasana yhtiökokoukseen osallistumiseksi etäyhteyden välityksellä lähetetään hallintarekisteröityjen osakkeiden omistajalle näitä yhteystietoja käyttäen. Mikäli hallintarekisteröityjen osakkeiden omistaja on valtuuttanut omaisuudenhoitajansa äänestämään ennakkoon puolestaan, näin toimitetut äänet otetaan huomioon hallintarekisteröidyn osakkeen omistajan ennakkoääninä Yhtiökokouksessa, ellei hallintarekisteröidyn osakkeen omistaja äänestä toisin Yhtiökokouksessa.

 

6. Muut ohjeet/tiedot

Kokouskielenä on suomi.

Yhtiökokouksessa läsnä olevalla osakkeenomistajalla on yhtiökokouksessa osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:n mukainen kyselyoikeus kokouksessa käsiteltävistä asioista.

Kokouspaikalla järjestetään yhtiökokouksen jälkeen kahvitarjoilu.

Aallon Group Oyj:llä on kokouskutsun päivänä yhteensä 3 915 759 osaketta, jotka edustavat yhtä monta ääntä.

Varsinainen yhtiökokous 2023

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2023 pidettiin  23.3.2023 kello 10.00 alkaen.

Kokous järjestettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena. Osakkeenomistajat saattoivat osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää oikeuksiaan täysimääräisesti kokouksen aikana joko etäyhteyden välityksellä tai kokouspaikalla Sanomatalon Tapahtumatila Elielissä osoitteessa Töölönlahdenkatu 2, 00100 Helsinki. Osakkeenomistajien oli mahdollista käyttää äänioikeuttaan myös äänestämällä ennakkoon.

Yhtiökokouksen materiaalit

Vuosikertomus 2022
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2022
Yhtiökokouskutsu 1.3.2023
Ennakkoäänestyslomake
Hallituksen jäsenehdokkaiden esittely
Yhtiökokouksen 2023 tietosuojaseloste
Yhtiökokouksen 2023 pöytäkirja

 

Varsinainen yhtiökokous 2022

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2022 pidettiin 18.3.2022 kello 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Covid-19-pandemian vuoksi yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä 8.5.2021 voimaan tulleen niin sanotun väliaikaisen lain (375/2021) nojalla ja ryhtyi kyseisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voidaan pitää huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat saattoivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokoukseen ei voinut osallistua kokouspaikalla, eikä kokouspaikalle järjestetty videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät olleet kokouspaikalla.

Yhtiö järjesti yhtiökokouksen jälkeen kello 15.00 virtuaalisen tilaisuuden, jossa esitettiin yhtiökokouksen tekemät päätökset sekä katsaus yhtiön toimintaan. Tilaisuudessa osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää kysymyksiä yhtiön johdolle. Tilaisuudessa esitettävät eivät olleet osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä, eikä tilaisuus ollut osa varsinaista yhtiökokousta.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 45 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä päätösehdotuksia.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle viimeistään 2.3.2022 klo 10.00 mennessä. Yhtiölle ei kyseiseen määräaikaan mennessä toimitettu yhtään vastaehdotusta.

Kysymykset kokouksessa käsiteltävistä asioista

Osakkeenomistaja voi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 4.3.2022 kello 16.00 asti. Yhtiö ei vastaanottanut kysymyksiä määräaikaan mennessä.

Yhtiökokouksen materiaalit

Vuosikertomus 2021
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2021
Yhtiökokouskutsu 24.2.2022
Ennakkoäänestyslomake
Yhtiökokouksen pöytäkirja

Varsinainen yhtiökokous 2021

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2021 pidettiin 18.3.2021 kello 15.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan hyväksymän väliaikaisen lain 677/2020 nojalla ja päätti ryhtyä kyseisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat saattoivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokoukseen ei voinut osallistua kokouspaikalla eikä kokouspaikalle järjestetty videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät olleet kokouspaikalla. Toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistiin yhtiökokouksen materiaaleihin tälle sivulle kokouspäivänä.

Osakkeenomistajat, jotka edustavat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 47 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä päätösehdotuksia.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle viimeistään 2.3.2021 klo 10.00 mennessä. Yhtiölle ei kyseiseen määräaikaan mennessä toimitettu yhtään vastaehdotusta.

Kysymykset kokouksessa käsiteltävistä asioista

Osakkeenomistaja saattoi esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 4.3.2021 kello 16.00 asti. Yhtiö ei vastaanottanut kysymyksiä määräaikaan mennessä.

Yhtiökokouksen materiaalit

Yhtiökokouksen 2021 Pöytäkirja
Toimitusjohtajan videoesitys
Vuosikertomus 2020
Toimintakertomus ja tilinpäätös 2020
Yhtiökokouskutsu 24.2.2021
Yhtiökokouksen tietosuojaseloste
Ennakkoäänestyslomake

 

Varsinainen yhtiökokous 2020

Aallon Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2020 pidettiin 10.6.2020 kello 10.00 alkaen Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy:n toimitiloissa osoitteessa Eteläesplanadi 14, Helsinki.

Covid-19-epidemian leviämisen rajoittamiseksi yhtiön hallitus päätti poikkeuksellisesta kokousmenettelystä eduskunnan 24.4.2020 hyväksymän väliaikaisen lainsäädännön nojalla ja päätti ryhtyä kyseisen lainsäädännön mahdollistamiin toimiin, jotta yhtiökokous voitiin pitää ennakoitavalla tavalla huomioiden osakkeenomistajien, yhtiön henkilökunnan ja muiden sidosryhmien terveys ja turvallisuus.

Yhtiön osakkeenomistajat saattoivat osallistua kokoukseen ja käyttää osakkeenomistajan oikeuksiaan vain äänestämällä ennakkoon sekä esittämällä vastaehdotuksia ja kysymyksiä ennakkoon.

Kokoukseen ei voinut osallistua kokouspaikalla eikä kokouspaikalle järjestetty videoyhteyttä. Yhtiön hallitus, toimitusjohtaja tai muu johto eivät olleet kokouspaikalla. Toimitusjohtajan etukäteen nauhoitettu puheenvuoro julkaistiin yhtiökokouksen materiaaleihin tälle sivulle kokouspäivänä.

Osakkeenomistajat, jotka edustivat kokouskutsun päivänä yhteensä noin 67 % yhtiön osakkeista ja äänistä, olivat etukäteen ilmoittaneet yhtiölle kannattavansa yhtiökokouskutsuun sisältyviä päätösehdotuksia.

Vastaehdotukset

Osakkeenomistajilla, joilla oli vähintään yksi sadasosa yhtiön kaikista osakkeista, oli yhtiökokouskutsussa esitetyllä tavalla oikeus tehdä äänestykseen otettava vastaehdotus yhtiökokouksen asialistalla oleviin päätösehdotuksiin. Tällaiset vastaehdotukset oli toimitettava yhtiölle viimeistään 22.5.2020 klo 16.00. Yhtiölle ei kyseiseen määräaikaan mennessä toimitettu yhtään vastaehdotusta.

Osakkeenomistajien kysymykset ja johdon vastaukset

Osakkeenomistajilla oli mahdollisuus esittää osakeyhtiölain 5 luvun 25 §:ssä tarkoitettuja kysymyksiä kokouksessa käsiteltävistä asioista 28.5.2020 kello 16.00 asti sähköpostitse yhtiölle. Määräaikaan mennessä esitetyt osakkeenomistajien kysymykset ja yhtiön johdon vastaukset  on lisätty kokousmateriaaliin 31.5.2020.

Yhtiökokouksen materiaalit

Vuosikertomus 2019

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2019

Yhtiökokouskutsu 18.5.2020 (muutettu 20.5.2020)

Yhtiökokouksen tietosuojaseloste

Aallon Groupin osakkaiden esittämät kysymykset ja johdon vastaukset

Yhtiökokouksen 2020 Pöytäkirja

Toimitusjohtajan videoesitys

 

Yhtiökokous

Yhtiökokous on Aallon Groupin ylin päätöksentekoelin ja osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa yhtiökokouksissa. Yleensä yhtiökokouksen kutsuu hallitus. Lisäksi yhtiökokous on osakeyhtiölain mukaan pidettävä, mikäli yhtiön tilintarkastaja tai osakkeenomistajat, jotka edustavat vähintään yhtä kymmenesosaa kaikista osakkeista, kirjallisesti vaativat yhtiökokouksen koollekutsumista tietyn asian käsittelemistä varten.

Varsinainen yhtiökokous pidetään viimeistään kuuden kuukauden kuluttua yhtiön tilikauden päättymisestä. Varsinaisessa yhtiökokouksessa on esitettävä tilinpäätös, joka käsittää tuloslaskelman, taseen ja rahavirtalaskelman liitetietoineen sekä konsernitilinpäätöksen. Varsinaisessa yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muiden asioiden lisäksi tilinpäätöksen vahvistamiseta, taseen osoittaman voiton käyttämisestä ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja toimitusjohtajalle. Varsinainen yhtiökokous päättää lisäksi hallituksen jäsenten lukumäärästä, hallituksen jäsenten ja tilintarkastajan valitsemisesta sekä heille maksettavista palkkioista.

Kutsu yhtiökokoukseen

Yhtiön yhtiöjärjestyksen mukaan kutsu yhtiökokoukseen on toimitettava osakkeenomistajille julkaisemalla kutsu yhtiön internetsivuilla aikaisintaan kolme kuukautta ja viimeistään kolme viikkoa ennen kokouspäivää, kuitenkin aina viimeistään yhdeksän päivää ennen yhtiökokouksen täsmäytyspäivää.

Osallistuminen yhtiökokoukseen ja äänioikeus

Saadakseen osallistua yhtiökokoukseen osakkeenomistajan on ilmoittauduttava yhtiölle viimeistään kokouskutsussa mainittuna päivänä, joka voi olla aikaisintaan kymmenen (10) päivää ennen kokousta.

Osakkeenomistaja voi osallistua yhtiökokoukseen ja käyttää äänioikeuttaan joko henkilökohtaisesti tai valtuuttamansa asiamiehen välityksellä. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa.