Valitse sivu
(Tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Aallon Group Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuu 2020. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa aallongroup.fi/sijoittajille.

Tammi-kesäkuun 2020 keskeiset tapahtumat

  • Liikevaihto oli 9,55 milj. euroa (8,89), kasvua 7,4 %. Kasvu syntyi pääosin tehdyistä yritysostoista.
  • Vertailukelpoinen käyttökate* oli 1,24 milj. euroa (1,43), vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 13,0 % (16,1 %).
  • Käyttökate oli 1,22 milj. euroa (1,43), käyttökatemarginaali oli 12,7 % (16,1 %)
  • Liikevoitto oli 0,98 milj. euroa (1,28), liikevoittomarginaali oli 10,2 % (14,4 %).
  • Tili-Koivu Oy:n liiketoiminnan sekä Tilinova Oy:n osakekannan ostot kesäkuun 2020 alussa
  • Kauden tulos oli 0,69 milj. euroa (1,16)**

Suluissa esitetyt vertailuluvut ovat kauden 1.1.-30.6.2019 pro forma lukuja.

* Vaihtoehtoista tunnuslukua vertailukelpoinen käyttökate on oikaistu ilmoittamalla luku ennen poikkeuksellisia ylimmän johdon vaihdoksiin sekä toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä kulueriä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on tarkemmin avattu laadintaperiaatteissa.
** Vertailuvuoden luvut on esitetty oikaistuna huomioiden 12/2019 tehty listautumiskulujen aktivointii taseeseen, jonka jaksotusperiaate on esitetty vuositilinpäätöksessä 2019

Aallon Group Oyj -konserni muodostui 12.3.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena. Tämän johdosta tässä puolivuotiskatsauksessa esitetään muodostuneen juridisen konsernin konsolidoitujen taloudellisten lukujen (Aallon Group Oyj 1-6/2020, Aallon Group Oyj 1-6/2019, Aallon Group Oyj 30.6.2020, Aallon Group Oyj 30.6.2019 ja Aallon Group 31.12.2019) lisäksi ja vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi tilintarkastamattomat pro forma -tuloslaskelmat ajanjaksoilta 1.1.-30.6.2019 (”Pro forma 1-6/2019”) ja 1.1.-31.12.2019 (”Pro forma 1-12/2019”). Pro forma -luvut esitetään sen havainnollistamiseksi, miten Aallon Group Oyj -konsernin tulos olisi muodostunut, jos 12.3.2019 muodostunut konserni olisi muodostunut jo 1.1.2019. Puolivuotiskatsauksen selostusosan tuloslaskelmaluvut edellisen tilikauden vertailulukujen osalta perustuvat pro forma -tietoihin. Tarkemmat tiedot lukujen laadinnasta esitetään kohdassa Laadintaperiaatteet.

Avainluvut

Konserni Aallon Group 1-6/2020 Aallon Group 1-6/2019* Pro forma 1-6/2019* Pro forma 2019
Liikevaihto, 1 000 € 9 548 5 715 8 891 16 693
Vertailukelpoinen
käyttökate, 1 000 €
1 237 634 1 427 2 019
% liikevaihdosta 13,0 % 11,1 % 16,0 % 12,1 %
Käyttökate, 1 000 € 1 217 634 1 427 1 845
% liikevaihdosta 12,7 % 11,1 % 16,1 % 11,1 %
Liikevoitto, 1 000 € 977 526 1 276 1 475
% liikevaihdosta 10,2 % 9,2 % 14,4 % 8,8 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa** 251 240 240 236
Omavaraisuusaste % 67,3 % 68,0 % 68,0 % 74,1 %
Nettovelkaantumisaste % -58,0 % -85,7 % -85,7 % -68,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 11,4 % 4,6 % 11,2 % 14,8 %
Osakekohtainen tulos, €*** 0,19 0,10 0,25 0,28
Taseen loppusumma, 1 000€ 12 810 11 476 11 476 11 627

 

* Vertailuvuoden luvut on esitetty oikaistuna huomioiden 12/2019 tehty listautumiskulujen aktivointi taseeseen, jonka jaksotusperiaate on esitetty vuositilinpäätöksessä 2019
** Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
*** Osakekohtainen tulos on esitettynä katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön tavoitteet säilyvät ennallaan. Tavoitteena on kasvaa orgaanisesti tilitoimistomarkkinan keskimääräistä kasvua nopeammin. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö hakee kasvua yritysostoista. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä tarkastelujaksolla keskimäärin 15-20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja kasvavaa käyttökateprosenttia.

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemen katsaus:

Erittäin odottamattomalla tavalla tapahtumarikkaan vuoden 2020 alkupuolisko on nyt paketissa. Kukapa olisi vielä vuosi sitten uskonut, että alkuvuosi tulee kulumaan globaalin pandemian kanssa painiessa.

Sinällään yhteiskunnallisilla rajoituksilla, laajamittaisella etätyöskentelyn suosimisella ja muilla pandemian leviämisen estämiseen tähtäävillä toimilla ei ole toistaiseksi ollut, moniin muihin toimialoihin verrattuna, merkittäviä suoria vaikutuksia toimintaamme. Etätyön määrän tuntuva lisääntyminen tapahtui meillä sujuvasti. Ammattilaistemme suhtautuminen ja toiminta nopeasti muuttuvassa tilanteessa oli esimerkillistä. Muutosten keskellä myös asiakkaidemme joustavuus ja näiden oma toiminta ansaitsee kiitoksen. Henkilöstömme lähipiireineen on toistaiseksi välttynyt todennetuilta koronatartunnoilta, ja asiakaskunnastammekin on tietoon tullut vain harvalukuinen joukko koronatartuntoja.

Toimialamme on luonteeltaan defensiivinen, mikä näkyy myös tämänkaltaisissa talouteen kohdistuvissa yllättävissä tilanteissa. Taloushallinnon kumppanina elämme kuitenkin luonnollisesti asiakaskuntamme taloudellisen kehityksen mukaan. Tähän mennessä laajoja konkurssiaaltoja ei Suomessa ole nähty, mutta joitain koronan vaikutuksia on toki myös meidän asiakaskunnassamme havaittavissa. Koronan aiheuttama yleinen liiketoiminnallisen aktiviteettitason alenema näyttäytyy myös meillä volyymeissa. Esimerkiksi volyymilaskutukseen perustuvan palkanlaskennan puolella voidaan nähdä, että asiakkaillamme on koronan seurauksena jonkin verran aikaisempaa vähemmän henkilöstöä töissä. Koronatilanteen negatiivisia vaikutuksia oli nähtävillä myös uusmyynnissä yritysten lykätessä päätöksentekoa ulkoistushankkeidensa osalta etenkin kevään aikana. Lisäsimme kuitenkin myös omia myynnillisiä aktiviteettejamme muun muassa neuvonnan ja muiden konsultatiivisten asiantuntijapalveluiden saralla. Näiden ja lisätyn asiakastiedottamisen avulla pyrimme auttamaan asiakkaitamme selviämään koronan pahimpien vaikutusten yli.

Koronasta huolimatta jatkoimme alkuvuodesta strategiamme toteutusta erityyppisillä kehityshankkeilla. Lisäksi jatkoimme kasvua yritysostoin hankkimalla kesäkuun alussa Tili-Koivu Oy:n liiketoiminnan ja tämän tytäryhtiön Tilinova Oy:n koko osakekannan. Yritysjärjestely oli tähän mennessä tehdyistä hankinnoista kokoluokaltaan meille merkittävin, ja voimien yhdistäminen on lähtenyt liikkeelle suotuisissa merkeissä. Samoin vuoden 2019 loppupuolella tehtyjen yrityskauppojen integraatio on sujunut suunnitelmien mukaisesti. Tämä vahvistaa uskoamme myös tulevaisuudessa tehtäviin yritysjärjestelyihin ja organisaatiomme kykyyn toteuttaa valitsemaamme kasvustrategiaa.

Koronatilanteesta huolimatta suhtaudumme positiivisesti tulevaisuuteen. Tällä hetkellä tiedossamme ei ole sellaisia vaikutuksia, jotka aiheuttaisivat tarvetta muuttaa keskipitkän aikavälin ohjeistusta. Tähtäämme siis edelleen keskipitkällä aikavälillä keskimäärin 15-20 prosentin vuotuiseen kasvuun ja tavoittelemme kasvavaa käyttökateprosenttia. Myös osingonjakopolitiikkamme on ennallaan. Tavoitteenamme on myös jatkossa jakaa vähintään 50 prosenttia yhtiön osakekohtaisesta tuloksesta, luonnollisesti vaarantamatta strategian toteutusta tai muita tavoitteitamme.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 17.8.2020 klo 15.00 alkaen Helsingin toimistollaan osoitteessa Esterinportti 2, 00240 Helsinki.

Helsingissä 17.8.2020
Aallon Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 250 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi