Valitse sivu
Tämä tiedote on tiivistelmä Aallon Group Oyj:n siirtymisestä IFRS-raportointiin ja tilintarkastamattomista vertailutiedoista. Raportti on kokonaisuudessaan tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa aallongroup.fi/sijoittajille.

AALLON GROUP OYJ Yhtiötiedote 15.6.2023 klo 9.30

Aallon Group Oyj -konserni (”Aallon Group” tai ”Konserni”) siirtyy konsernitilinpäätöksessään suomalaisesta tilinpäätöskäytännöstä (Finnish Accounting Standards – FAS) kansainvälisen IFRS (International Financial Reporting Standards) -tilinpäätösstandardin mukaiseen raportointiin. Konserni arvioi, että siirtymä lisää merkittävästi taloudellisten lukujen vertailukelpoisuutta sekä kotimaisessa että enenevissä määrin kansainvälisessä viitekehyksessä. Tämän lisäksi IFRS-käyttöönotto madaltaa kynnystä siirtymälle Nasdaq Helsingin päälistalle sekä tarvittaessa vieraan pääoman ehtoisten listattujen rahoitusratkaisujen käytölle. Tämä antaa lisää mahdollisuuksia konsernin kasvustrategian toteuttamiseksi, vaikka yllä mainittuja toimia ei toistaiseksi ole suunnitteilla.

Aallon Group julkaisee ensimmäisen IFRS:n mukaisesti laaditun puolivuotiskatsauksensa 30.6.2023 päättyvältä raportointikaudelta. Vertailutiedot esitetään 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ja 30.6.2022 päättyvältä vertailukaudelta. IFRS-raportoinnin siirtymäpäivä on 1.1.2022.

Aallon Group on sijoittajille vertailutietoa antaakseen laatinut tässä esitettävät IFRS:n mukaiset taloudelliset tiedot:

  • Konsernin tuloslaskelmat vertailukausilta 1.1-31.12.2022 sekä 1.1-30.6.2022
  • Konsernin taseet siirtymähetkeltä 1.1.2022 sekä 31.12.2022 ja 30.6.2022 päättyviltä raportointikausilta
  • Avainluvut katsauskaudelta 1-6/2022 sekä koko vuodelta 2022

IFRS-siirtymästä syntyvät keskeiset erot suomalaiseen tilinpäätöskäytäntöön on kuvattu tämän tiedotteen liitetiedoissa.

Keskeiset erot IFRS-siirtymän johdosta ovat seuraavat:

  • Vuokrasopimuksiin perustuva käyttöoikeusomaisuuserä sekä vastaisiin vuokriin perustuva vuokrasopimusvelka on kirjattu taseeseen. Tästä johtuen taseen pysyvien vastaavien ja vuokrasopimusvelkojen määrä on kasvanut. Käyttöoikeusomaisuuserä poistetaan taloudellisena vaikutusaikanaan ja vastaavasti vuokrakulut on oikaistu tuloslaskelman muista kuluista vuokrasopimusvelan lyhennykseksi sekä siihen liittyväksi korkokuluksi. Tämä parantaa merkittävästi EBITDA tunnuslukua ja vähäisemmässä määrin EBITA- ja Liikevoitto-tunnuslukuja.
  • Liiketoimintojen yhdistäminen on käsitelty hankintamenetelmällä, jossa hankitut yksilöitävissä olevat varat, vastattaviksi otetut velat ja mahdollinen hankinnan kohteessa oleva määräysvallattomien omistajien osuus kirjataan erillään liikearvosta. Osa hankintamenosta on kohdistettu yrityskaupoissa tunnistetuille omaisuuserille, pääasiassa asiakassuhteille perustuen niiden käypään arvoon. Nämä aineettomat omaisuuserät poistetaan taloudellisen vaikutusajan kuluessa. Liikearvosta ei tehdä poistoja vaan se testataan raportointikausittain sekä mikäli ilmenee viitteitä mahdollisesta arvonalentumisesta.  IFRS:n mukaisesti yrityshankintoihin liittyvät transaktiokulut on kirjattu tulosvaikutteisesti niiden syntyhetkellä, kun FAS-käsittelyssä ne on poistettu osana liikearvoa. Näillä muutoksilla on merkittävä vaikutus raportoituihin EBITDA-, EBITA-, Liikevoitto-, Omavaraisuusaste-, Nettovelkaantumisaste, Sijoitetun pääoman tuotto- ja Osakekohtainen tulos -tunnuslukuihin. Tunnusluku Vertailukelpoinen EBITDA on raportoitu ennen kuluksi kirjattujen transaktiokulujen vaikutusta.  
  • Aallon Groupin vuoden 2019 First North -listatutumiseen liittyvät uusien osakkeiden liikkeellelaskun transaktiokulut on IFRS:n mukaisessa raportoinnissa kirjattu netottamaan sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoa konsernin omassa pääomassa, kun taas aiemmin ne on kirjattu rahoituskuluina, jaksotettuna neljälle vuodelle.
  • Konsernin myyntisaamisten odotettavissa oleviin luottotappioihin liittyvä kirjaus on IFRS 9 Rahoitusinstrumentit -standardin mukaisesti tehty myyntisaamisten koko voimassaoloajalta odotettavissa olevista luottotappioista. FAS-raportoinnissa konserni ei ole huomioinut vastaavassa kirjauksessa odotettavissa olevaa luottotappiota alle 30 päivää erääntyneistä saamisista. Konsernin yrityshankintoihin liittyvät kauppahintavelat on kirjattu jaksotettuun hankintamenoon käyttäen efektiivisen koron menetelmää.
  • IFRS-standardeja sovellettaessa konserni on kirjannut laskennalliset verot lähtökohtaisesti kaikista väliaikaisista eroista kirjanpitoarvon ja verotuksen välillä. FAS-raportoinnissa laskennallinen vero on kirjattu vain poistoeron muutoksesta
  • Konserni on analysoinut sopimuksiaan sekä FAS tulouttamiskäytäntöjään ja todennut ettei eroja ole siirtymähetkellä.
  • Konserni esittää liikevoiton ja käyttökatteen lisäksi IFRS-siirtymän myötä myös vaihtoehtoista EBITA-tunnuslukua, eli liikevoittoa ennen yrityshankintoihin liittyvien aineettomien hyödykkeiden poistoja sekä liikearvon arvonalentumisia.

Tässä tiedotteessa esitellyt taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia lukuun ottamatta suomalaisen tilinpäätöskäytännön mukaista konsernin tuloslaskelmaa 1.1-31.12.2022 sekä konsernitasetta 1.1.2022 ja 31.12.2022.

Avainluvut

Konserni IFRS H1/2022 IFRS 2022
Liikevaihto, 1 000 € 15 517 29 311
Liikevaihdon kasvu, % 25,0 % 19,5 %
Vertailukelpoinen EBITDA, 1 000 € 3 056 5 250
% liikevaihdosta 19,7 % 17,9 %
EBITDA, 1 000 € 3 001 5 009
% liikevaihdosta 19,3 % 17,1 %
EBITA, 1 000 € 2 092 3 154
% liikevaihdosta 13,5 % 10,8 %
Liikevoitto, 1 000 € 1 846 2 639
% liikevaihdosta 11,9 % 9,0 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa (1 344 350
Omavaraisuusaste % 46,8 % 46,4 %
Nettovelkaantumisaste 33,9 % 39,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,2 % 11,7 %
Osakekohtainen tulos, € (2 0,37 0,53
Taseen loppusumma, 1 000 € 27 046 29 151

1) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
2) Raportointikauden keskimääräisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi

puh. 040 088 3371

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme noin 400 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————