Valitse sivu

Toimitilojen sulkemiskorvaus – mikä se on ja mitä siitä kannattaa tietää?

12.05.2021 | Blogi

Sulkemiskorvaus uusi korona-liitännäinen tuki sellaisille alle 50 henkeä työllistäville yrityksille, jotka ovat joutuneet sulkemaan toimitilansa tilapäisesti lain tai viranomaisen määräyksestä kokonaan.

Näihin yrityksiin lukeutuvat esimerkiksi ravitsemisliikkeet ja useat monet sisäliikuntatilat kuten uimahallit ja kuntosalit. Sääntelypohjana on HE 37/2021, joka tosin muuttui hieman eduskuntakäsittelyssä. Suuremmille yrityksille on suunnitteilla oma tukensa, johon liittyvät yksityiskohdat selkenevät myöhemmin.

Oman huomiomme mukaan sulkemiskorvaus vaikuttaisi olevan euromääräisesti yleistä kustannustukea merkittävämpi. Aikaisempi kustannustuen hakeminen ei myöskään estä sulkemiskorvauksen hakemista.

Onko sulkeminen tapahtunut siten, että tukeen on oikeus?

KYLLÄ:

 • Sulkeminen on tapahtunut majoitus- ja ravintolatoiminnasta annetun lain 3 a §:n nojalla (sulkemismääräys tapahtunut valtioneuvoston asetuksella, esim. ravintolat ja baarit)
 • Sulkeminen on tapahtunut tartuntatautilain 58 g:n nojalla (sulkemismääräyksen antajana ollut kunta tai AVI, esim. kuntosalit, uimahallit yms)

EI:

 • Määräys ei ole kohdistunut suoraan yrityksen toimintaan vaan yrityksen asiakkaisiin (esim. järjestyksenvalvontaa ravintoloille myyvät yritykset)
 • Yritys on vapaaehtoisesti sulkenut toimitilansa ilman, että yritykseen on kohdistunut tällaista määräystä
 • Yrityksen asiakasmäärää on rajoitettu, mutta toimitiloja ei ole määrätty suljettaviksi.

Mitkä asiat vaikuttavat tuen määrään?

Sulkemiskorvauksen määrään vaikuttavat vertailukauden palkkakulut, joustamattomat kulut, liikevaihto ja sulkemisen kohteena olleen toiminnan osuus. Näiden lisäksi määrään vaikuttaa toimintaan kohdistuneen sulkemismääräyksen kesto. Sulkemiskorvauksen vertailukautena käytetään helmikuuta 2021.

Palkkakuluja huomioidaan sulkemiskorvauksessa seuraavalla tavalla:

 • Yrityksen työntekijöiden helmikuun 2021 palkkakulut, joista korvataan 100 %. Lisäksi korvauksessa huomioidaan palkan sivukulut lisäämällä korvaussummaan  20 % palkkojen määrästä.
 • Tmi-yrittäjän sekä Ky ja Ay:n vastuunalaisen yhtiömiehen osalta 1.2.2021 voimassa olleen YEL-työtulon mukainen palkka. Lisäksi korvauksessa huomioidaan yrityksen ilmoituksen mukaisesti YEL-maksun määrä ja sairausvakuutusmaksu.

Joustamattomattomia kuluja käsitellään sulkemiskorvauksessa näin:

 • Arvioidaan samalla tavalla, kuin yleisessä kustannustuessa. Kuluista korvataan 70 %.
 • Joustamattomia kuluja ovat esim. vuokrakulut ja muut kulut liiketoiminnassa käytössä olevasta omaisuudesta, liiketoiminnan harjoittamiselle välttämättömät lupa-, jäsen- ja vakuutusmaksut ja pitkäaikaiset sopimukset, laite- ja esinevuokrat, käyttöoikeuskorvaukset ja lisenssimaksut, välttämättömät vuokratyövoimakustannukset, ja ennakkomaksut, jotka ovat lopullisia ja joihin ei ole aiemmin myönnetty kustannustukea

Vertailukauden liikevaihdon ja sulkemisen kohteena olleen toiminnan osuus:

 • Toisin kuin yleisessä kustannustuessa, liikevaihdon lasku ei ole olennainen tuen määrään vaikuttava asia.
 • Yrityksellä tulee kuitenkin olla helmikuulta 2021 liikevaihtoa, johon sulkemisen kohteena olevan liiketoiminnan osuutta voidaan verrata. Mikäli siis esim. ravintola on ollut omaehtoisesti suljettuna koko helmikuun 2021, ei myöskään sulkemiskorvausta voida myöntää.
 • Korvausta myönnetään vain siihen osaan toimintaa, joka on ollut suljettuna. Yrityksen tulee siten itse, helmikuun 2021 liikevaihtoon perustuen arvioida, kuinka suuri osa sen toiminnasta on ollut suljettuna. Siten esimerkiksi ravintola-alan yrityksen tulisi arvioida, mikä osa sen toiminnasta on helmikuussa 2021 muodostunut take away -myynnistä. Tähän liiketoiminnan osaan ei myönnetä sulkemiskorvausta, sillä se ei ole ollut lain tarkoittamalla tavalla suljettuna. Siten siis sulkemisen kohteena oleva toiminta arvioidaan helmikuun 2021 tietoja mukaan, eikä vaikutusta ole sillä, paljonko sulun aikana on tosiasiallisesti ollut esim. take away -myyntiä. Esimerkkejä korvauksen laskutavoista löytyy Valtiokonttorin sivuilta kohdasta ”Sulkemiskorvauksen laskukaavaa havainnollistavia esimerkkejä”.

Sulkemisen kesto sulkemiskorvausta laskiessa:

 • Valtiokonttorin sivuille on koottu tietoa paikkakuntakohtaisista sulkemismääräyksistä ja kestosta. Esim. Turussa ravintolasulku on kestänyt 9.3.-18.4. (41 päivää) ja AVI-sulku 8.3.-18.4. (42 päivää)
 • Helmikuun 2021 palkkakulut ja joustamattomat kulut jyvitetään vastaamaan sulkemisen kestoa. Hyväksyttävien kulujen määrä jaetaan helmikuun päivien lukumäärällä (28) ja näin saatu päiväkohtainen summa kerrotaan sulkupäivien määrällä

Sulkemiskorvauksen yleiset esteet

Sulkemiskorvausta koskevat samat yleiset maksamisen esteet, kuin mitkä ovat estäneet myös yleisen kustannustuen maksamisen. Näitä ovat siten käytännössä:

 • Verovelkarekisteriin merkitty verovelka
 • Ulosotossa perittävänä oleva verovelka
 • Yritys ei kuulu ennakkoperintärekisteriin
 • Yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden

Muut asiat

Sulkemiskorvaus perustuu samaan lakiin kuin yleinen kustannustuki. Monet asiat ovat siten täysin samat, kuin yleisessä kustannustuessa. Näitä ovat esim:

 • Tuki maksetaan sille tilille, mikä on ilmoitettu Verohallinnolle
 • Hakemuksen voi tehdä yhtiön nimenkirjoitusoikeudellinen tai muu Suomi.fi-valtuuden saanut.
 • Mikäli hakemusta ei ole mahdollista tehdä sähköisesti, voi sen tehdä paperilla tilaamalla hakemuksen osoitteesta paperihakemus.sulkemiskorvaus(at)valtiokonttori.fi.

Hakemuksella ilmoitettavat tiedot

 • Koko yrityksen liikevaihto helmikuussa 2021
 • Sulkemiskauden alkamis- ja päättymispäivä
 • Toimipaikkakohtaisesti eriteltynä toimipaikan nimi, osoite, sulkemiskausi, toimipisteen liikevaihto, sulkumääräyksen alaisen toiminnan osuus toimipisteen liikevaihdosta

 

Tukihakemuksissa ja muissa vastaavissa asioissa kannattaa kääntyä oman palvelualttiin taloushalinnon kumppani puoleen. Mikäli sinulla ei ole vielä omaa palvelevaa tilitoimistokumppania, voit tutustua siihen, mitä mieltä meidän asiakkaamme ovat kasvollisesta ja ystävällisestä palvelustamme.

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan