Valitse sivu

Perhevapaat uudistuvat 1.8.2022: lue tärkeimmät muutokset

25.03.2022 | Blogi

Perhevapaat uudistuvat vuoden 2022 aikana. Uudistuksen tavoitteena on perhevapaiden jakautuminen perheissä tasaisesti molempien vanhempien kesken ja yhdenvertaisuuden sekä tasa-arvon vahvistaminen työelämässä. Uudistus pyrkii myös huomioimaan aikaisempaa paremmin perinteisestä heteronormatiivisesta mallista eroavat perhemuodot. Nyt onkin hyvä hetki perehtyä siihen, mitä tämä käytännössä tarkoittaa ja kuinka uudistus tulisi huomioida työpaikoilla.

Perhevapaauudistus astuu voimaan 1.8.2022 alkaen. Uusi laki tulee koskemaan perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Adoptiotilanteessa uusi laki tulee koskemaan perheitä, joissa lapsi otetaan hoitoon aikaisintaan 31.7.2022. Mikäli oikeus vanhempainrahaan alkaa ennen 1.8.2022, sovelletaan vanhoja säännöksiä.

Mikä muuttuu?

Nykytilassa äitiysrahaa maksetaan 105 arkipäivältä, isyysrahaa 54 arkipäivältä ja vanhemmilla on jaettavissa 158 arkipäivältä vanhempainrahaa. Uudistuksen jälkeen synnyttävä vanhempi saa raskausrahaa 40 arkipäivältä ja molemmilla vanhemmilla on 160 arkipäivän vanhempainrahakiintiö. Vanhemmat voivat luovuttaa omasta kiintiöstään toiselle vanhemmalle, lapsen huoltajalle, omalle puolisolle tai toisen vanhemman puolisolle 63 arkipäivää. Vanhempainrahapäiviä voi käyttää haluaminaan ajankohtina ja jaksoina kunnes lapsi täyttää 2 vuotta. Enintään 18 arkipäivää raskaus- tai vanhempainrahaa voidaan maksaa molemmille vanhemmille saman lapsen perusteella samalta ajalta.

Työsopimuslaki ja perhevapaat

Työsopimuslaki säätelee työntekijän oikeutta pitää perhevapaita. 1.8.2022 alkaen työntekijä voi pitää vanhempainvapaan enintään neljässä jaksossa. Jokaisen jakson tulee olla vähintään 12 arkipäivän pituinen.

Raskausvapaa

Raskausvapaa alkaa 30 arkipäivää ennen laskettua aikaa. Työntekijä ja työnantaja voivat sopia raskausvapaan alkamisen lykkäämisestä siten, että se alkaa viimeistään 14 arkipäivää ennen laskettua aikaa.

Hoitovapaa

Työntekijällä on oikeus hoitovapaaseen, kunnes lapsi täyttää 3 vuotta. Hoitovapaa on enintään kaksi vähintään kuukauden pituista jaksoa, elleivät työnantaja ja työntekijä muusta sovi. Hoitovapaata saa vain toinen vanhemmista kerrallaan, mutta sitä voidaan pitää yksi jakso samaan aikaan, kun toinen vanhempi on raskaus- tai vanhempainvapaalla.

Milloin työnantajalle tulee ilmoittaa raskaus-, vanhempain- tai hoitovapaasta?

Raskaus-, vanhempain- ja hoitovapaasta on työsopimuslain mukaan ilmoitettava työnantajalle viimeistään 2 kuukautta ennen vapaan aiottua alkamisaikaa. Jos vapaan kesto enintään 12 arkipäivää, ilmoitusaika on 1 kuukausi.

Vanhempainrahan määrä

Vanhempainrahan määrän määräytymisperusteisiin ei tule muutoksia. Jatkossakin vanhempainraha maksetaan työnantajalle, mikäli poissaoloajalta on maksettu täyttä palkkaa. Vanhempainrahaa ei makseta työskentelypäiviltä, vuosiloman ajalta tai muilta palkallisilta vapaapäiviltä. Vanhempainraha voidaan maksaa osittaisena, mikäli työnantajan ja työntekijän välillä on sovittu osa-aikatyöstä.

Kertyykö raskaus- ja vanhempainajalta vuosilomaa?

Vuosilomaa kertyy jatkossa 160 arkipäivältä raskaus- ja vanhempainvapaan ajalta. Tältä ajalta Kela maksaa jatkossakin työnantajalle vuosilomakustannuskorvausta. Myös perhevapaakorvauksen myöntämisedellytykset pysyvät ennallaan.

Perhevapaiden palkallisuuden määräykset tulevat jatkossakin työehtosopimuksista.

Työntekijän ja työnantajan velvollisuudet

  • Työntekijän tulee ilmoittaa perhevapaasta työnantajalle, ilmoittaa lapsen syntymäaika tai laskettu aika, hakea päivärahaa Kelasta ja tarvittaessa toimittaa päätös työnantajalle (mikäli työnantaja maksaa palkan ja päivärahan erotuksen).
  • Ttyönantajan tulee ilmoittaa palkanlaskentaan työntekijän ilmoittamat tiedot pidettävästä vapaasta (raskaus-, vanhempain- tai hoitovapaa) sekä tiedot lapsesta, josta vapaata pidetään.
  • Palkanlaskennan tulee toimittaa Kelaan tiedot perhevapaan palkattomuudesta tai palkallisuudesta ja hakea myös vuosilomakustannuskorvaus sekä tarvittaessa perhevapaakorvaus

Lisätietoja perhevapaauudistuksesta löydät Kelan sivuilta.

Jos olet jo Aallon Groupin asiakas, muistathan, että talous- ja palkkahallinnon yhteyshenkilösi auttavat aina, jos kaipaat neuvontaa esimerkiksi tuleviin muutoksiin liittyen ja siihen, kuinka ne vaikuttavat yrityksesi arkeen.

Kiitos kuvasta Picsea &Unsplash

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan