Valitse sivu

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös syntyy yhteistyössä

04.01.2021 | Blogi

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös on tärkeä asiakirja niin taloyhtiön osakkaiden kuin mahdollisten ostajienkin näkökulmasta. Tässä blogiartikkelissa kerromme, mikä asunto-osakeyhtiön tilinpäätös on ja mikä rooli yhtiön hallituksella, isännöitsijällä ja tilitoimistolla on sen laatimisessa.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus tehdään tilikausittain

Vaikka asunto-osakeyhtiöt ovat voittoa tavoittelemattomia yhtiöitä, tulee niiden lain mukaan laatia toiminnastaan tilikausittain tilinpäätös ja toimintakertomus. Kirjanpitovelvollisuus koskee rivi- ja kerrostaloyhtiöiden lisäksi myös pari- ja omakotitaloja, mikäli ne toimivat yhtiömuotoisina. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee olla valmiita neljän kuukauden sisällä tilikauden päättymisestä. Yhtiökohtainen tilikausi on määritetty perustamissopimuksessa tai yhtiöjärjestyksessä, ja useimmiten taloyhtiöiden tilikausi on kalenterivuosi.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksestä käy ilmi yhtiön tilikauden tulos ja varallisuus. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös koostuu tuloslaskelmasta, taseesta sekä näiden liitetiedoista. Toimintakertomus puolestaan on ikään kuin tilinpäätöksen sanallinen esitystapa, jossa annetaan esimerkiksi tiedot yhtiön omaisuuteen kohdistuvista kiinnityksistä, tilikauden olennaisimmista tapahtumista sekä poikkeamista talousarvioon nähden. Toimintakertomuksessa tulee myös esittää tiedot yhtiövastikkeen käytöstä. Tämä tieto annetaan tavallisesti vastikerahoituslaskelmalla, joka liitetään toimintakertomukseen. Toinen toimintakertomukselle yleensä omana liitteenään lisättävä raportti on talousarviovertailu, joka kertoo lukijalle tiedon talousarvion toteutumisesta.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös ja toimintakertomus kuvaavat siis yhtiön tilikauden aikaista toimintaa. Näistä asiakirjoista osakkaat voivat seurata yhtiön toimintaa ja esimerkiksi rahoituksellista tilannetta. Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös on tärkeä tiedonlähde myös asunto-osakkeen hankkimista suunnittelevalle. Vaikka asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöstiedot eivät ole automaattisesti julkisia eli tilinpäätöstietoja ei tarvitse toimittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle (PRH), on asunto-osakeyhtiöiden kuitenkin pyynnöstä annettava jäljennös tilinpäätöksestä. Usein tämä tapahtuu ostajakandidaatille annettavan isännöitsijäntodistuksen yhteydessä.

Taloyhtiön hallitus ja isännöitsijä voivat edesauttaa asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksen tekemistä

Kunkin taloyhtiön tilinpäätöksen tekemisestä ja oikeellisuudesta vastaa viime kädessä asunto-osakeyhtiön hallitus, joka allekirjoituksellaan hyväksyy tilinpäätöksen. Käytännössä hallituksen valitseman isännöitsijän tulee järjestää yhtiölle asianmukainen kirjanpito, ja isännöitsijä puolestaan voi valtuuttaa tilitoimiston tekemään kirjanpidon, ellei isännöintitoimistolla itsellään ole osaavaa taloushallinnon henkilökuntaa.

Vaikka vastuu tilinpäätöksen oikeellisuudesta onkin asunto-osakeyhtiön hallituksella, on myös isännöitsijällä tärkeä rooli kirjanpidon ja tilinpäätöksen onnistumisessa. Isännöitsijä toimii ikään kuin viestinviejänä ja tarvittaessa tulkkina hallituksen ja kirjanpitäjän välillä. Viestinviejän rooli on kirjanpidon ja tilinpäätöksen oikeellisuuden näkökulmasta kriittisen tärkeä, ettei jotain olennaista tietoa jää puolin tai toisin toimittamatta eteenpäin.

Sekä isännöitsijä että hallitus voivat helpottaa kirjanpitäjän työtä olemalla kirjanpitoon liittyvien asioiden osalta aktiivisia jo tilikauden aikana. Sähköiset taloushallinnon järjestelmät mahdollistavat läpinäkyvän kirjanpidon koko tilikauden ajan, kun sekä isännöitsijä että hallitus pääsevät tarkastelemaan kirjanpidon tapahtumia reaaliajassa. Tällöin myös mahdolliset kommentit ja kysymykset päästään esittämään tilikauden aikana. Taloushallinnon tilannekatsaus onkin hyvä ottaa vakioaiheeksi hallituksen kokouksiin ja kirjata talouteen liittyvät huomiot ja päätökset selkeästi pöytäkirjoille. Pöytäkirjojen kautta hallituksen päätökset nimittäin etenevät kirjanpitäjän tietoon ja kirjauksille saadaan asianmukaiset perusteet. Lisäksi jos hallituksella tai yhtiökokouksella on joitain erityisiä näkemyksiä esimerkiksi tuloksen järjestelyyn liittyen, niin ne kannattaa kirjata suoraan pöytäkirjaan. Toiveiden huomiointi tilinpäätöstä laadittaessa onnistuu yleensä hyvin, mutta jälkikäteen kirjausten muuttaminen puolestaan aiheuttaa turhaa vaivaa ja kustannusta taloyhtiölle.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös vaatii erikoisosaamista

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös poikkeaa muiden osakeyhtiöiden tilinpäätöksistä. Esimerkiksi taloyhtiöiden kirjanpidolle ominaiset hoitovastikkeet ja pääomavastikkeet vaativat kokonaan omanlaisensa asiakirjat. Taloyhtiölainat tuovat myös oman erikoisuutensa kirjanpitoon, sillä jäljellä olevan lainan määrä pitää esittää tilinpäätöksessä osakaskohtaisesti. Koska taloyhtiöiden tavoitteena ei ole tehdä voittoa, on asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä käytössä erilaisia tuloksentasauskeinoja, kuten rahastointi, asuintalovaraus ja poistot.

Asunto-osakeyhtiöiden tilinpäätöksen erikoisuudet vaativat kirjanpitäjältä erikoisosaamista. Päällimmäisenä ohjenuorana on osakkaiden yhdenvertaisuuden noudattaminen – tähän itse asiassa perustuu koko asunto-osakeyhtiön kirjanpito. Toinen osaamista ohjaava piirre liittyy tilinpäätöksen lukijan oletettuun osaamiseen; ei voida olettaa, että tavalliset osakkaat olisivat perillä taloushallinnon kaikista kiemuroista, joten asunto-osakeyhtiön tilinpäätöksessä pitää panostaa selkeyteen ja ymmärrettävyyteen.

Kirjanpitäjän tehtävänä on myös tarvittaessa antaa isännöitsijälle, hallitukselle ja toisinaan suoraan osakkaillekin omia suosituksiaan kirjanpitoon ja tilinpäätökseen liittyvistä asioista. Erityisesti vastikkeiden kohtalo, eli rahastoidaanko vai tuloutetaanko vastikkeet tilinpäätöksessä, puhututtaa paljon. Osaava kirjanpitäjä kykenee valitsemaan taloyhtiön edun kannalta parhaan ratkaisun ja myös perustelemaan sen isännöitsijälle ja hallitukselle. Tarvittaessa parasta vaihtoehtoa puntaroidaan yhdessä isännöitsijän kanssa ennen tilinpäätösraporttien laadintaa.

Asunto-osakeyhtiön tilinpäätös on siis omanlaisensa projekti, jossa paras mahdollinen lopputulos syntyy useiden eri osapuolten yhteistyönä. Taloyhtiön ja isännöitsijän näkökulmasta iso askel kohti onnistunutta asunto-osakeyhtiön tilinpäätöstä otetaan jo sillä, että kirjanpitäjäksi valitaan asiansa osaava tilitoimisto.

Etsitkö taloushallinnon kumppania asunto-osakeyhtiölle?

Aallon Group tarjoaa taloyhtiöille ja isännöintiyrityksille asiantuntevaa, yksilöllisesti räätälöityä tilitoimisto- ja taloushallintopalvelua. Monipuoliset palvelumme helpottavat asunto-osakeyhtiön arkea ja varmistavat sen, että taloyhtiön kirjanpito ja tilinpäätös ovat osaavissa käsissä.

Tutustu tarkemmin kiinteistöalaan erikoistuneisiin taloushallinnon palveluihimme.

Kiitos kuvasta Édouard Bossé & Unsplash

Opas onnistuneeseen hankelaskentaan

Miten taloushallinnon kumppani voi auttaa taloyhtiön remonttien rahoittamisessa? Lataa veloitukseton opas sähköpostiisi:

Taloyhtiöissä tehtävien remonttien rahoittaminen ja hankkeeseen liittyvä taloushallinto vaatii erityistä osaamista ja huolellisuutta, jotta kaikki yksityiskohdat pysyvät hallinnassa.

Tämä opas kertoo, mitä remontin rahoitukseen tarvittavassa hankelaskennassa on otettava huomioon.

    Opas tilitoimistokumppanin valintaan