Valitse sivu

Kilpailukieltoja koskeva lakimuutos pyrkii vähentämään perusteettomasti tehtyjä kilpailukieltosopimuksia

20.01.2022 | Blogi

Lakimuutos (HE 222/2020) muuttaa kilpailukieltoja koskevaa lainsäädäntöä pyrkien vähentämään perusteettomasti tehtyjä kilpailukieltoja. Muutoksen seurauksena työnantajan kilpailukieltoa koskeva korvausvelvollisuus laajenee koskemaan kaikkia kilpailukieltosopimuksia riippumatta niiden kestosta. Muutos koskee vuoden 2022 alusta solmittuja uusia sopimuksia ja vuoden siirtymäjakson jälkeen myös ennen vuotta 2022 solmittuja sopimuksia. Nyt on siis viimeistään erinomainen hetki kammata omat sopimukset läpi ja tehdä tarpeelliset toimet.

Kilpailukieltoja koskeva lakimuutos (HE 222/2020) pääpiirteittäin

 1. Uuden lain myötä kaikista työsuhteen jälkeiseen aikaan ulottuvista kilpailukielloista on maksettava korvausta työntekijälle. Korvausvelvollisuus koskee jatkossa myös alle kuuden kuukauden pituisia kilpailukieltosopimuksia, sekä johtavassa asemassa olevia.
 2. Laissa säädetään myös työnantajan mahdollisuudesta kilpailukieltosopimusten irtisanomiseen.
 3. Korvausvelvollisuus tulee koskemaan myös ennen lakimuutoksen voimaantuloa solmittuja kilpailukieltosopimuksia.
 4. Vuoden siirtymäaika, jolloin ennen vuotta 2022 tehtyihin kilpailukieltosopimuksiin sovelletaan lakia vasta vuoden siirtymäajan jälkeen.

Työnantajan korvausvelvollisuuden määrä

Lakimuutoksen työnantajalle asettaman korvauksen määrä riippuu kilpailukieltosopimuksen kestosta ja työntekijän palkan suuruudesta.

 1. Enintään kuuden kuukauden kilpailukiellosta työnantaja on velvollinen maksamaan vähintään 40 % työntekijän tavanomaisesta palkasta kilpailukieltoajalta.
 2. Yli kuuden kuukauden kilpailukiellosta, työnantajan on maksettava vähintään 60 % palkasta kilpailukieltoajalta.

Kilpailukieltoajalta on maksettava korvausta palkanmaksukausittain työsuhteen päättymisen jälkeen, ellei maksuajankohdasta sovita toisin.

 Mahdollisuus irtisanoa kilpailukieltosopimus:

Lakimuutoksen myötä työnantajalla on jatkossa oikeus irtisanoa solmittu kilpailukieltosopimus tilanteessa, jossa sille ei katsota enää olevan tarvetta. Lakimuutos asettaa kilpailukieltojen irtisanomiselle kuitenkin irtisanomisajan, jonka pituuden on oltava vähintään kolmasosa kilpailukiellon pituudesta, kuitenkin vähintään 2 kuukautta. Kilpailukieltosopimusta ei voi irtisanoa työsuhteen irtisanomisen jälkeen. Toisinsanoin kilpailukiellon irtisanominen ei voi olla seurausta esimerkiksi siitä, että työntekijä irtisanoo itse työsopimuksensa. Ennen lakimuutosta vuonna 2022 solimitut kilpailukieltosopimukset voi irtisanoa työnantajan toimesta siirtymäaikana (vuoden 2022 loppuun mennessä) ilman irtisanomisaikaa.

Kuinka valmistautua muutoksiin?

Pohdi, minkälaisissa tilanteissa kilpailukielto on tosiasiassa tarpeellinen:

 • arvioi, mitkä kilpailukieltosopimukset ovat yritystoimintasi näkökulmasta oikeasti tarpeellisia, ja mistä olisit valmis työnantajana luopumaan
 • arvioi, missä rooleissa toimivien työntekijöiden kanssa kilpailukieltosopimuksia on jatkossa lakimuutoksesta huolimatta tarpeen säilyttää
 • voit peilata kilpailukieltosopimuksen organisaatiollesi tarjoamaa turvaa ja sen todellista tarvetta sopimukseen sisältyvän korvausvelvollisuuden summaan.

Valmistaudu tarpeettomien kilpailukieltosopimusten irtisanomiseen ja tee välittömästi tarvittavat muutokset sopimuspohjiin:

 • käy viipymättä läpi sopimuspohjillasi sovellettavat kilpailukieltolausekkeet ja muokkaa ne vastaamaan organisaation tarpeita uuden lainsäädännön näkökulmasta. Lakia sovelletaan välittömästi vuoden 2022 aikana solmittuihin sopimuksiin.
 • käy läpi vuoden 2022 aikana, onko organisaatiossasi solmittu kilpailukieltosopimuksia ja päivitä niistä edelleen tarpeelliseksi näkemäsi vastaamaan muuttunutta lainsäädäntöä
 • irtisano tarpeettomat ennen vuotta 2022 solmitut kilpailukieltosopimukset vuoden 2022 siirtymäaikana ilman irtisanomisaikaa.

Kaipaatko tukea yrityksesi palkka- ja henkilöstöhalliinon kysymyksiin? Ulkoistamalla palkanlaskentasi Aallon palkkapalveluille, saat käyttöösi sinua palvelevan nimetyn palkkahallinnon asiantuntijan sekä organisaatiomme laajajen neuvontapalveluiden tuen.

Kiitos kuvasta Scott GrahamUnsplash

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan