Valitse sivu

Miksi yrittäjän on hyvä ymmärtää kirjanpitoa tehdäkseen menestyvää liiketoimintaa?

19.04.2024 | Blogi

Talouden ymmärtämisellä on yrityksen johtamisen ja menestyksen luomisen näkökulmasta valtava merkitys. Erityisesti yritystoiminnan kasvaessa ja toiminnan monimutkaistuessa yrityksen talouden rakenteiden hahmottaminen ja ennakointi nousevat ratkaisevaan asemaan. Taloustietoa voi hyödyntää niin liiketoiminnan jatkuvuuden varmistamisessa, yrittäjän ja yrityksen riskien minimoinnissa kuin yritystoiminnan kehittämisessä.

Hallitessasi perusteet, kuten kirjanpitoon liittyvän perusterminologian, kykenet pohjaamaan päätöksentekoa taloudellisiin faktoihin. Oikean tiedon avulla tulevaisuutta on mahdollista lähestyä suunnitelmallisesti. Kirjanpito tarjoaa yrityksen taloudellisesta tilasta kattavan, oikean ja vertailukelpoisen kuvan, jonka pohjalta sekä yrittäjä itse että yrityksen sidosryhmät saavat toiminnastaan hyödyllistä tietoa. Kirjanpito antaakin tarkan kuvan yrityksen toteutuneista rahavirroista, kulu- ja tuottorakenteista, toiminnan katteellisuudesta, yrityksen varallisuudesta ja esimerkiksi kassan kestävyydestä.

Kirjanpito on paljon enemmän kuin lakisääteinen velvoite

Kirjanpito on yritystoiminnan lakisääteinen velvoite, josta säädetään kirjanpitolaissa. Viime kädessä vastuunkantajana on kirjanpitovelvollinen itse, joten senkin vuoksi yrittäjän on välttämätöntä ymmärtää lain asettamat perusvelvoitteet, vaikka kirjanpito teetettäisiin tilitoimistossa. Oikein tulkittuna kirjanpidon tuottama tieto auttaa ymmärtämään yrityksen tilannetta vallitsevassa hetkessä ja kertoo esimerkiksi, mitä tehdystä työstä on jäänyt käteen.

Kirjanpidossa syntyvä tieto tarjoaa myös perustan kaikille pidemmälle viedyilletaloushallinnon toimille, kuten liiketoiminnan kannattavuuden parantamiselle, budjetoinnille, ennustamiselle, investointien suunnittelulle, arvonmääritykselle ja yrityksen tavoitteiden asetannalle. Yrittäjänä voit kirjanpitoa analysoimalla tehdä tietoon perustuvia päätöksiä liittyen liiketoimintasi tulevaisuuteen. Suoraan kirjanpidosta saatava tieto koskee lähtökohtaisesti aina mennyttä aikaa, mutta sen pohjalta on mahdollista jalostaa ennusteita, joiden avulla tulevia päätöksiä voidaan tehdä perustellusti.

Kirjanpito on väline myös riskienhallintaan

Jos yritys ei seuraa eikä pyri aktiivisesti ennakoimaan taloutensa kehitystä, tiedossa voi olla monia ongelmia. Esimerkiksi maksuvalmiuden heikkeneminen on yleinen syy liiketoiminnan epäonnistumiselle. Jopa positiivista tulosta tekevä yritys voi kaatua kassanhallinnan haasteisiin, jos kasvuun tarvittavaa rahoitusta ei osata ennakoida oikein. Juuri näitä asioita voidaan pyrkiä ennaltaehkäisemään kirjanpidosta saatavan tiedon avulla taloutta aktiivisesti seuraamalla. Riskienhallinnan näkökulmasta onkin tärkeää ymmärtää, minkälaista taloustietoa esimerkiksi tuloslaskelma ja tase edustavat sekä hahmottaa niiden yhteyttä toisiinsa.

Helppo esimerkki riskienhallinnasta taloustiedon pohjalta on yrityksen myyntisaatavien seuraaminen – yrittäjänä sinun kannattaa olla perillä avointen myyntisaamisten määrästä ja pyrkiä varmistamaan, etteivät ne pääse kasvamaan ja vaikuttamaan siten yrityksen omaan maksukykyyn.

Mitä tuloslaskelmasta ja taseesta oikein tulisi ymmärtää?

Tuloslaskelma ja tase ovat kirjanpidon perusraportteja, jotka koko tilikautta koskevina sisältyvät yhtiön tilinpäätökseen. Laatimistavaltaan määrämuotoisina ne antavat hyvää ja vertailukelpoista tietoa yrityksen taloudesta myös ulkopuolisille sidosryhmille. Ne kuvaavat yrityksen tilannetta hiukan eri näkökulmista, jolloin tuloslaskelmaa ja tasetta kannattaa tarkastella kokonaisuutena.

Tuloslaskelmasta nähdään yrityksen toiminnan kannattavuus valitulla ajanjaksolla

  • Tuloslaskelman tarkoitus on antaa kuva yrityksen kannattavuudesta tietyllä ajanjaksolla. Tuloslaskelma sisältää vertailuna edellisen tilikauden tai muun raportointijakson tuloslaskelman luvut, joten sen perusteella voidaan tehdä useita havaintoja liiketoiminnan kehityksestä.
  • Pelkistäen tuloslaskelmalla esitetään raportointijakson liikevaihto, siitä vähennettävät jaksolle kuuluvat kulut ja niiden jälkeen jäljelle jäänyt voitto tai tappio.

Tase kertoo yrityksen varallisuusaseman

  • Tase kuvaa yrityksen varallisuusasemaa tiettynä tarkasteluajankohtana.
  • Tase osoittaa yrityksen varat ja velat sekä yritykselle kumuloituneen jakamattoman voiton tai kattamattoman tappion yritystoiminnan alusta alkaen, joten se tarjoaa yrityksen taloudellisen tilanteen tarkasteluun toisenlaisen näkökulman kuin tuloslaskelma.

Digitaalisesta taloushallinnosta reaaliaikaista tietoa

Alati kehittyvässä maailmassa taloushallinnon digitalisoiminen on järkevää monesta eri näkökulmasta. Digitaalisena tieto liikkuu eri järjestelmien ja toimijoiden välillä ilman, että sitä missään vaiheessa käsitellään paperille tulostettuna tai edes sähköpostin liitteenä lähetettävinä tiedostoina. Parhaimmillaan se sujuvoittaa työtä, säästää kustannuksia, pienentää virheiden riskiä ja tarjoaa reaaliajassa tietoa, jonka avulla yritystoimintaa on mahdollista kehittää.

Digitalisoidun taloushallinnon avulla kirjanpidon rutiinityövaiheita voidaan automatisoida. Samalla inhimilliset manuaaliprosessissa syntyvät virheet minimoituvat, jolloin kaikille yrityksen taloushallintoon osallistuville jää enemmän aikaa tiedon hyödyntämiseen ja analysoimiseen sen tuottamisen sijaan. Digitaalisen taloushallinnon suurimpia hyötyjä onkin tiedon nopeampi saatavuus ajasta ja paikasta riippumatta. Esimerkiksi myyntisaamisten ja ostovelkojen tilanne on lähes reaaliaikaisesti selvillä, kun laskut ja tilioteaineistot siirtyvät järjestelmien välillä. Tarvittaessa muuttuneisiin tilanteisiin voidaan reagoida huomattavasti aikaisempaa nopeammin. Mahdolliset ohjaavat ja korjaavat toimet ovat aina sitä tehokkaampia ja helpompia suorittaa mitä aikaisemmin niiden tarve yrityksessä havaitaan.

Tutustu kirjanpidon perusteisiin tarkemmin Aallon opassarjan ensimmäisessä osassa! Oppaassa käymme läpi yritystalouden perusteita, kirjanpitoon liittyvää perusterminologiaa, tuloslaskelman ja taseen tulkintaa sekä digitaalisen taloushallinnon perusprosesseja ja kerromme, miten tilitoimisto voi auttaa sinua hyödyntämään kirjanpidosta saatavaa tietoa. Lataa opas Talousosaaminen yritystoiminnassa Osa 1: Kirjanpidon perusteet.

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan