Valitse sivu

5 yleisintä kysymystä tuloslaskelmasta

27.05.2024 | Blogi

Kirjanpidon perusraporttina tuloslaskelma tarjoaa monenlaista hyödyllistä tietoa yrityksen kannattavuudesta. Laatimistavaltaan määrämuotoisena se antaa hyvää ja vertailukelpoista tietoa yrityksen taloudesta niin yrittäjälle itselleen kuin ulkopuolisille sidosryhmille. Mitä tuloslaskelmasta ainakin kannattaa tietää ja kuinka sitä tulisi tulkita?

1. Mitä tuloslaskelma kertoo yrityksen taloudesta?

Tuloslaskelma antaa kuvan yrityksen kannattavuudesta tietyllä ajanjaksolla. Pelkistäen tuloslaskelmalla esitetään raportointijakson liikevaihto, siitä vähennettävät jaksolle kuuluvat kulut ja niiden jälkeen jäljelle jäänyt voitto tai tappio.

Tuloslaskelma on rakenteeltaan vähennyslaskumuotoinen. Liikkeelle lähdetään tuloriveistä, eli myynnistä ja liiketoiminnan muista tuotoista, joista vähennetään kulut, kuten materiaalit ja palvelut, henkilöstökulut, liiketoiminnan muut kulut sekä poistot ja arvonalentumiset, kunnes päästään tulokseen. Tuloslaskelmassa on siis eriteltynä, mistä eristä yrityksen tulos koostuu ja mihin yrityksen varoja on tietyllä ajanjaksolla käytetty.

Tuloslaskelmassa eriteltäviä kuluja

Materiaalit ja palvelut sisältävät kaikki sellaiset ostot, jotka liittyvät välittömästi yrityksen myymiin tuotteisiin tai palveluihin. Näitä voivat olla esimerkiksi jälleenmyytäväksi hankitut tavarat, edelleen jalostettavat materiaalit sekä ulkopuoliset palvelut, kuten alihankintatyö.

Henkilöstökulut muodostuvat yrityksen palveluksessa olevien henkilöiden palkoista ja palkkioista, eläkekuluista ja muista henkilösivukuluista.

Poistot ja arvonalentumiset ovat taseeseen aktivoitujen pitkävaikutteisesti tuloa tuottavien hyödykkeiden hankintamenojen tilikaudelle jaksotettuja kuluja. Poistot ja arvonalentumiset vaikuttavat siis yrityksen laskennalliseen tulokseen heikentävästi.

Liiketoiminnan muut kulut muodostuvat yrityksen toimintaan liittyvistä normaaleista kuluista, kuten toimitilavuokrista, kalustokuluista, matkakuluista, markkinointi- ja myyntikuluista sekä hallintokuluista.

2. Millaista ajanjaksoa tuloslaskelma koskee?

Tuloslaskelma kattaa yrityksen tilikauden sisältäen vertailuna myös edellisen tilikauden vastaavat luvut. Tilikauden pituus on 12 kuukautta, mutta tietyissä tilanteissa, kuten yritystoimintaa aloitettaessa, lopetettaessa tai tilikauden päätösajankohtaa muutettaessa se voi olla muutakin, korkeintaan kuitenkin 18 kuukautta.

Laatimistavaltaan määrämuotoisena tuloslaskelma antaa hyvää ja vertailukelpoista tietoa yrityksen taloudesta myös ulkopuolisille sidosryhmille. Kirjanpidon perusraportteihin kuuluvat tuloslaskelman lisäksi myös tase sekä rahoituslaskelma. Jokainen näistä kolmesta raportista kuvaa yrityksen tilannetta hiukan eri näkökulmasta, joten kattavimman kuvan liiketoiminnasta saa tarkastelemalla niitä yhtenä kokonaisuutena.

3. Miksi tuloslaskelmalla on useampi voittoa (tai tappiota) kuvastava rivi?

Tuloslaskelman liikevoitto/-tappio-rivi kuvaa yrityksen operatiivisen toiminnan tulosta eli sitä, paljonko yritys teki voittoa tai tappiota liiketoiminnassaan ennen rahoitustuottojen ja -kulujen sekä verojen vaikutusta. Rivi antaa hyödyllistä tietoa etenkin sijoittajille, joita kiinnostaa liiketoiminnan “terveys” – verotuksella kun ei sen kanssa ole niinkään tekemistä.

Voitto/tappio ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja -rivi on nimensä mukainen välitulo. Tilinpäätössiirrot ovat tuloslaskelmaan kirjattavia eriä, kuten poistoeron ja verotusperusteisten varausten muutokset, joilla vaikutetaan verotettavaan tulokseen.

Tuloverot-rivi kuvaa yhtiön tilikauden verotettavan tuloksen perusteella maksettavaksi tulevaa veroa, ja tilikauden voitto/tappio -rivi summaa yrityksen tilikauden koko toiminnan tuloksellisuutta. Se kertoo, paljonko yritystoiminnasta jää niin sanotusti viivan alle verojen jälkeen, ja on siten tärkeä mittari yrittäjälle itselleen.

4. Miksi liikevaihto ja liiketoiminnan muut tuotot erotellaan tuloslaskelmalla?

Liikevaihto kuvaa yrityksen varsinaisesta liiketoiminnasta syntyneitä myyntituottoja ilman arvonlisäveroja ja muita myynnin oikaisueriä. Myös yrityksen toimialan ulkopuolinen, mutta vakiintuneeksi muodostunut myynti kuuluu liikevaihtoon.

Liiketoiminnan muut tuotot puolestaan sisältävät sellaiset tuotot, jotka eivät kuulu yrityksen liikevaihtoon, eli ne syntyvät jostain muusta kuin yrityksen varsinaisesta toiminnasta. Näitä voivat olla esimerkiksi erilaiset tuet tai vuokratuotot, mikäli vuokraus ei ole yrityksen varsinaista liiketoimintaa. Liikevaihdon ja liiketoiminnan muiden tuottojen erottelu palvelee jälleen myös sijoittajia ja muita sidosryhmiä, joiden kiinnostuksen kohteena on nimenomaan yrityksen ydinliiketoiminnan tuottama tulovirta.

5. Miten tuloslaskelmaa tulisi tulkita?

Useimmiten tuloslaskelmaa on mielekkäintä tulkita vertaamalla lukuja aiempiin tilikausiin. Myös vertailu toisiin alalla toimiviin yrityksiin on hyödyllistä. Onko liikevaihto kasvanut tai pienentynyt? Mikä on liikevaihdon suhteellinen muutosvauhti eli liikevaihdon kasvuprosentti ja miltä se näyttää verrattuna alan yleiseen kehitykseen? Entä ovatko liiketoiminnan kulut linjassa liikevaihdon kanssa? Onko jollain kulurivillä olennaista muutosta edellisvuoteen? Miten liikevoitto on kehittynyt euroissa ja mikä on liikevoiton suhteellinen osuus liikevaihdosta eli liikevoittoprosentti? Millainen on rahoituskulujen kehitys? Näyttääkö siltä, että korot syövät tuloksen? Onko tilikauden tulos positiivinen ja miten se on kehittynyt?

Lue lisää kirjanpidon perusraporteista Aallon opassarjan ensimmäisestä osasta! Käsittelemme oppaassa yksityiskohtaisesti tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa. Lataa opas Talousosaaminen yritystoiminnassa Osa 1: Kirjanpidon perusteet

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan