Valitse sivu
(Tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Aallon Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2019. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa aallongroup.fi/sijoittajille.

AALLON GROUP OYJ Yhtiötiedote 13.2.2020 klo 8.30

Tammi-joulukuun 2019 pro forma -lukujen yhteenveto (suluissa vertailukausi pro forma 1.1. – 31.12.2018) sekä keskeiset tapahtumat

 • Liikevaihto oli 16,7 milj. euroa (15,4), kasvua 8,4 %. Kasvu oli merkittäviltä osin orgaanista.
 • Vertailukelpoinen käyttökate1 oli 2,0 milj. euroa (2,5), vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 12,1 % (16,4 %).
 • Käyttökate oli 1,8 milj. euroa (2,5), käyttökatemarginaali oli 11,1 % (16,4 %).
 • Liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (2,1), liikevoittomarginaali oli 8,8 % (13,6 %).
 • Aallon Group Oyj -konserni muodostui 12.3.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena.
 • Yhtiö listautui 8.4.2019 Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle.
 • eControllers Oy:n osakekannan osto syyskuun 2019 lopussa ja Tilitoimisto Avion Oy:n liiketoiminnan osto joulukuun 2019 alussa.
 • Kauden tulos oli 1,0 milj. euroa (1,7).
 • Osinkoehdotus 0,18 euroa osakkeelta.

1) Vaihtoehtoista tunnuslukua vertailukelpoinen käyttökate on oikaistu ilmoittamalla luku ennen poikkeuksellisia ylimmän johdon vaihdoksiin sekä toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä kulueriä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on tarkemmin avattu laadintaperiaatteissa.

Heinä-joulukuun 2019 lukujen yhteenveto (suluissa vertailukausi pro forma 1.7. – 31.12.2018) sekä keskeiset tapahtumat

 • Liikevaihto oli 7,8 milj. euroa (7,4), kasvua 5,6 %. Kasvu oli merkittäviltä osin orgaanista.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,6 milj. euroa (1,0), vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 7,6 % (13,4 %).
 • Käyttökate oli 0,4 milj. euroa (1,0), käyttökatemarginaali oli 5,4 % (13,4 %).
 • Liikevoitto oli 0,2 milj. euroa (0,7), liikevoittomarginaali oli 2,5 % (10,0 %).
 • eControllers Oy:n osakekannan osto syyskuun 2019 lopussa ja Tilitoimisto Avion Oy:n liiketoiminnan osto joulukuun 2019 alussa.
 • Kauden tulos oli -0,1 milj. euroa (0,6).

Aallon Group Oyj -konserni muodostui 12.3.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena. Tämän johdosta tässä tilinpäätöstiedotteessa esitetään muodostuneen juridisen konsernin konsolidoitujen taloudellisten lukujen (Aallon Group Oyj 7-12/2019, Aallon Group Oyj 1-12/2019 ja Aallon Group Oyj 31.12.2019) lisäksi ja vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi tilintarkastamattomat pro forma -tuloslaskelmat ajanjaksoilta 1.1.-31.12.2019 (”Pro forma 1-12/2019”), 1.1.-31.12.2018 (”Pro forma 1-12/2018”), 1.7.-31.12.2018 (”Pro forma 7-12/2018”) ja pro forma tase 31.12.2018. Pro forma -luvut esitetään sen havainnollistamiseksi, miten Aallon Group Oyj -konsernin tulos olisi muodostunut, jos 12.3.2019 muodostunut konserni olisi muodostunut 1.1.2018. Lisäksi pro forma -luvut havainnollistavat Aallon Group Oyj -konsernin taseen siten kuin ko. konserni olisi muodostunut 31.12.2018. Tilinpäätöstiedotteen selostusosan tuloslaskelmaluvut perustuvat pro forma -tietoihin. Tarkemmat tiedot lukujen laadinnasta esitetään kohdassa Laadintaperiaatteet.

Avainluvut

Konserni Aallon Group Oyj 1-12/2019 Aallon Group Oyj 7-12/2019 Pro forma
1-12/2019
Pro forma
1-12/2018
Pro forma
7-12/2018
Liikevaihto, 1 000 € 13 517 7 802 16 693 15 405 7 391
Vertailukelpoinen käyttökate, 1 000 € 1 226 592 2 019 2 520 987
% liikevaihdosta 9,1 % 7,6 % 12,1 % 16,4 % 13,4 %
Käyttökate, 1 000 € 1 052 418 1 845 2 520 987
% liikevaihdosta 7,8 % 5,4 % 11,1 % 16,4 % 13,4 %
Liikevoitto, 1 000 € 725 199 1 475 2 096 742
% liikevaihdosta 5,4 % 2,5 % 8,8 % 13,6 % 10,0 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa1 236 236 236 210 210
Omavaraisuusaste % 74,1 % 74,1 % 74,1 % 34,8 % 34,8 %
Nettovelkaantumisaste % -68,3 % -68,3 % -68,3 % -95,4 % -95,4 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 6,0 % 0,0 % 14,8 % 115,1 %
Osakekohtainen tulos, €2 0,11 -0,02 0,28
Taseen loppusumma, 1 000€ 11 627 11 627 11 627 5 324 5 324

1) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
2) Osakekohtainen tulos on esitettynä katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Konsernin emoyhtiön Aallon Group Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2019 olivat 8.868.918,26 euroa, josta tilikauden voittoa 779.877,48 euroa. 

Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että vuodelta 2019 maksettaisiin osinkona 0,18 euroa osakkeelta. Osinkosumma, laskettuna 12.2.2020 osakemäärällä 3.626.203 osaketta, on yhteensä 652.716,54 euroa ja n. 84% emoyhtiön tilikauden tuloksesta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemen katsaus:

Lepuutat silmiäsi Aallon Groupin ensimmäisessä tilinpäätöstiedotteessa. Kulunut vuosi oli meille muutoksen, uudelleenjärjestäytymisen ja useiden ensimmäisten kertojen vuosi. Aallon Group Oyj perustettiin 17.8.2018 ja nykymuotoinen konserni syntyi 12.3.2019, kun kuusi alueellisesti vahvaa tilitoimistoa yhdisti voimansa osakevaihdolla. Yhdistymisestä syntyi uusi raikas ja valtakunnallisesti merkittävä toimija taloushallintoalalle. Kaupankäynti yhtiön osakkeella aloitettiin Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 8.4.2019. Suurta kiinnostusta sijoittajakentässä herättänyt listautuminen oli ensimmäinen laatuaan mukana olleille tilitoimistoyrittäjille.

Juridisten muutosten lisäksi olemme yhdistäneet useita liiketoimintaa tukevia järjestelmiä ja toimintoja. Näistä mainittakoon asiantuntijatyöhön nojaavalla alalla elintärkeä toiminnanohjausjärjestelmä, joka mahdollistaa henkilöstön tehokkaan resursoinnin konserninlaajuisesti.

Markkinointityön saralla keskityimme rakentamaan Aallon Groupin valtakunnallista brändiä, jota olemme jalkauttaneet alueittain. Brändimuutoksen myötä alueyhtiöissämme on myös luovuttu vanhoista toiminimistä ja näin edetty kohti yhteistä Aallon Groupia. Brändimuutoksen jälkeen pääsemme kääntämään myynti- ja markkinointitoimintomme huomion orgaanisen kasvumme vahvistamiseen.

Teknologiastrategiamme mukaisesti eri taloushallinnon tuotantojärjestelmien integraatiot omaan asiakasportaaliimme etenevät suunnitellusti. Aikaisempi strateginen linjauksemme olla sitoutumatta vain yhteen kirjanpidon tuotantojärjestelmään on tuonut meille hyvää liikkuvuutta alan kaupallisten järjestelmien murroksessa.

Oma teknologinen kehitystyömme on kuluneen vuoden aikana keskittynyt omien työ- ja taustaprosessiemme tehostamiseen muun muassa ohjelmistorobotiikan keinoin.

Haluamme olla alamme suositelluin kumppani ja työnantaja. Tämä visiomme tarjoaa meille selkeästi mitattavan päämäärän, joka on linjassa yhtiömme muun strategian kanssa.

Strategiassa korkealle arvotetun henkilöstötyytyväisyyden osalta Aallon Group on vahvistanut henkilöstön tyytyväisyyden seurantaa siirtymällä jatkuvaan kuukausittaiseen mittaamiseen. Henkilöstö on ottanut uuden jatkuvan mittaamisen mallin – ja sen ansiosta selkeämmin näkyväksi tulleet kehitystoimet – erinomaisesti vastaan. Muita mainittavia asioita ovat kuluneen vuoden aikana konsernissa osittain tai jo kokonaan käyttöönotetut, johtamistyötä tukevat HR- ja toiminnanohjausjärjestelmät.

Toinen strategiamme merkittävä kulmakivi on asiakastyytyväisyys. Järjestimme vuoden 2018 lopussa ensimmäisen laajan asiakastyytyväisyystutkimuksemme, jossa selvitimme kunkin alueyhtiömme asiakastyytyväisyyden lähtötilaa. Vuoden 2019 tutkimuksen tulosten osalta keskityimme erityisesti siihen, kuinka konsernimalliin siirtyminen on vaikuttanut asiakastyytyväisyyteen eri alueyhtiöissämme. Visiomme toteutumisen näkökulmasta pidän yhtenä tärkeimpänä yksittäisenä mittarinamme suositteluhalukkuutta mittaavaa NPS:ää eli Net Promoter Scorea. Voimme olla tyytyväisiä siihen, että lukuisista uuden konsernimallin tuomista muutoksista huolimatta onnistuimme säilyttämään NPS-lukumme ja asiakastyytyväisyytemme hyvällä tasolla.

Tästä on hyvä lähteä ponnistamaan kohti visiotamme niin taloushallinnon suositeltuna kumppanina kuin työnantajanakin.

Kasvustrategiamme toteuttamisen osalta ehdimme ottaa yritysostojen ensimmäiset askeleet ostaessamme eControllers Oy:n koko osakekannan syyskuun lopussa ja hankkiessamme Tilitoimisto Avion Oy:n liiketoiminnan joulukuun alussa. Tämä on hyvä alku yritysostostrategiamme toteutuksessa. Noteerattu osake on tuonut jo nyt käytyihin keskusteluihin oman positiivisen lisämausteensa.

Aallon Groupin uutena toimitusjohtajana olen tyytyväinen tuoreeltaan listatun yhtiömme ensimmäiseen vuoteen. Erityisen ilahduttavaa on ollut huomata, miten yhdistymisen ja listautumisen aiheuttamat muutokset ja toisaalta niiden tuomat mahdollisuudet on otettu vastaan henkilöstön ja asiakkaidemme keskuudessa. Murrosten täyteisen vuoden jälkeen pääsemme nyt askel kerrallaan kääntämään katsettamme yhä kauemmas tulevaisuuteen.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 13.2.2020 klo 14.30 alkaen Helsingin toimistollaan osoitteessa Esterinportti 2, 00240 Helsinki.

Helsingissä 13.2.2020
Aallon Group Oyj:n hallitus
 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 240 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi