Valitse sivu
(Tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Aallon Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2020. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa aallongroup.fi/esitykset-ja-julkaisut/.

AALLON GROUP OYJ Yhtiötiedote 18.2.2020 klo 9.30

Tammi-joulukuun 2020 lukujen yhteenveto

 • Liikevaihto oli 18,3 milj. euroa (16,7), kasvua 9,9 %. Kasvu syntyi pääosin tehdyistä yritysostoista.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 2,1 milj. euroa (2,0), vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 11,2 % (12,1 %).
 • Käyttökate oli 2,0 milj. euroa (1,8), käyttökatemarginaali oli 11,1 % (11,1 %).
 • Liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (1,5), liikevoittomarginaali oli 8,0 % (8,8 %).
 • Kauden tulos oli 1,0 milj. euroa (1,0).
 • Osinkoehdotus 0,19 euroa osakkeelta.

Suluissa esitetyt vertailuluvut ovat tilikauden 1.1.-31.12.2019 pro forma lukuja.

Heinä-joulukuun 2020 lukujen yhteenveto

 • Liikevaihto oli 8,8 milj. euroa (7,8), kasvua 12,7 %. Kasvu syntyi pääosin tehdyistä yritysostoista.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 0,8 milj. euroa (0,6), vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 9,3 % (7,6 %).
 • Käyttökate oli 0,8 milj. euroa (0,4), käyttökatemarginaali oli 9,3 % (5,4 %).
 • Liikevoitto oli 0,5 milj. euroa (0,2), liikevoittomarginaali oli 5,5 % (2,5 %).
 • Kauden tulos oli 0,3 milj. euroa (0,0).

Suluissa olevat vertailuluvut on esitetty oikaistuna huomioiden 12/2019 tehty listautumiskulujen aktivointi taseeseen, jonka jaksotusperiaate on esitetty vuositilinpäätöksessä 2019.

Tilikauden keskeiset tapahtumat

 • Tili-Koivu Oy:n liiketoiminnan sekä Tilinova Oy:n osakekannan ostot kesäkuun 2020 alussa
 • Tilitoimisto Akipo Oy:n liiketoiminnan osto syyskuun 2020 puolivälissä.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

 • Kymppikirjanpito Oy:n liiketoiminnan osto tammikuun 2021 alussa.
 • TalousNosturi Oy:n liiketoiminnan osto tammikuun 2021 alussa.

Aallon Group Oyj -konserni muodostui 12.3.2019 toteutetun osakevaihdon seurauksena. Tämän vuoksi esitämme tilinpäätöstiedotteessa muodostuneen juridisen konsernin konsolidoitujen taloudellisten lukujen (Aallon Group Oyj 7-12/2019 ja Aallon Group Oyj 1-12/2019) lisäksi ja vertailukelpoisuuden mahdollistamiseksi vertailulukuna tilintarkastamattoman pro forma -tuloslaskelman ajanjaksolta 1.1.-31.12.2019 (”Pro forma 2019”). Pro forma -lukujen esittämisellä havainnollistetaan, miten Aallon Group Oyj -konsernin tulos olisi muodostunut, jos 12.3.2019 syntynyt konserni olisi muodostettu jo 1.1.2019. Tilinpäätöstiedotteen selostusosan tuloslaskelmaluvut vertailuvuoden osalta perustuvat pro forma -tietoihin. Tarkemmat tiedot lukujen laadinnasta esitetään kohdassa Laadintaperiaatteet.

Avainluvut

Konserni Aallon Group
1-12/2020
Aallon Group
7-12/2020
Aallon Group
1-12/2019
Aallon Group
7-12/2019(1
Pro forma 2019
Liikevaihto, 1 000 € 18 343 8 795 13 517 7 802 16 693
Vertailukelpoinen käyttökate,
1 000 €
2 052 815 1 226 592 2 019
% liikevaihdosta 11,2 % 9,3 % 9,1 % 7,6 % 12,1 %
Käyttökate, 1 000 € 2 032 815 1 052 418 1 845
% liikevaihdosta 11,1 % 9,3 % 7,8 % 5,4 % 11,1 %
Liikevoitto, 1 000 € 1 459 482 725 199 1 475
% liikevaihdosta 8,0 % 5,5 % 5,4 % 2,5 % 8,8 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa(2 268 268 236 236 236
Omavaraisuusaste % 69,5 % 69,5 % 74,1 % 74,1 % 74,1 %
Nettovelkaantumisaste % -62,5 % -62,5 % -68,3 % -68,3 % -68,3 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 16,6 % 5,5 % 6,0 % 2,3 % 14,8 %
Osakekohtainen tulos, €(3 0,26 0,08 0,11 0,03 0,28
Taseen loppusumma, 1 000€ 12 841 12 841 11 627 11 627 11 627

1) Vertailukauden luvut on esitetty oikaistuna huomioiden 12/2019 tehty listautumiskulujen aktivointi taseeseen, jonka jaksotusperiaate on esitetty vuositilinpäätöksessä 2019
2) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
3) Osakekohtainen tulos on esitettynä katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Konsernin emoyhtiön Aallon Group Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2020 olivat 9 216 tuhatta euroa, josta tilikauden voittoa oli 1 033 tuhatta euroa. Hallitus esittää, että emoyhtiön voitto siirretään edellisten tilikausien voitto (tappio) -tilille. Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,19 euroa / osake. Ehdotettu osingonjako vastaa noin 68 % emoyhtiön tilikauden tuloksesta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemen katsaus:

Vuosi 2020 jää historiaan koronavuotena ja aikana, jona päivittäistä uutisvirtaa dominoi globaalin pandemian vaikutukset ihmisten terveyteen ja talouteen. Nyt näyttää siltä, että vuoden 2020 alkuvaiheilla kuvatut synkimmät skenaariot eivät kuitenkaan käyneet täysimittaisesti toteen kummankaan osalta. Tästä voimme kaikki olla kiitollisia.

Tilikauden 2020 lukumme näyttävät vahvistavan entisestään näkemystämme toimialamme defensiivisyydestä ja toisaalta sen jälkisyklisyydestä. Defensiivisyyttä tuntuisi lisäävän muun muassa alamme asiakasportfoliot, jotka koostuvat isosta joukosta keskenään erilaisia yrityksiä. Tämä on vaimentanut esimerkiksi tiettyihin toimialoihin kohdistuvien rajoitusten välillisiä vaikutuksia meidän toimintaamme. Jälkisyklisyyteen taas viittaa se, miten asiakkaidemme toimeentulo heijastuu välillisesti ja pienellä viiveellä myös omaan menestykseemme.

Pandemian tuomat muutokset toimintamalleihin kyettiin ottamaan käyttöön hyvin ripeästi keväällä 2020 – tästä iso kiitos kuuluu etenkin ammattilaisillemme, mutta myös asiakkaillemme. Mennyt vuosi vähensi mahdollisuuksia fyysiselle kohtaamiselle asiakkaidemme kanssa, mutta samanaikaisesti kannusti meitä löytämään uusia digitaalisia keinoja kasvollisen ja henkilökohtaisen palvelukokemuksen tarjoamiseen. Asiakastyytyväisyysseurantamme mukaan olemme onnistuneet tässä ja muussa asiakaspalvelussa kiitettävästi.

Asiakastyytyväisyydessä seuraamme muiden mittareiden ohella erityisellä herkkyydellä asiakaslojaliteettia ja suositteluhalukkuutta mittaavaa NPS-indeksilukua (Net Promoter Score). Suositteluhalukkuuden seuraaminen on hyvin linjassa visiomme kanssa, jonka mukaan haluamme olla alamme suositelluin kumppani ja työnantaja. Vuoden 2020 loppupuolella toteutetun tutkimuksen perusteella konsernimme NPS-luku nousi 51:een, jota pidetään kansainvälisessä vertailussa mainiona. Uskon asiakastyytyväisyyden kehityksen indikoivan, että olemme onnistuneet myös ostettujen tilitoimistojen integroimisessa. Olen tästä erittäin mielissäni. Sen lisäksi, että pyrimme edelleen parantamaan yleistä tasoamme, olemme tunnistaneet saamistamme vastauksista erityisiä kehityskohteita, joiden työstämisen olemme aloittaneet jo viime vuoden puolella.

Tilikauden 2020 aikana olemme myös valmistelleet uusia kaupallisia avauksia, joista mainittakoon aikaisempaa laajempi palkka- ja HR-palveluiden kokonaisuus ja siihen liittyvän järjestelmän käyttöönotto konsernissa. Valittu palkkahallinon järjestelmäratkaisu tarjoaa meille entistä kattavammat valmiudet tuottaa kilpailukykyisiä, automatisoidumpia palkka- ja henkilöstöhallinnon digitalisoituja ratkaisuja myös aikaisempaa suurempiin palkkahallinnon kokonaisuuksiin.

Vuoden 2020 aikana etenimme strategiamme mukaisesti kasvussa myös yritysjärjestelyiden avulla. Olemme jatkaneet samalla polulla myös tilikauden päättymisen jälkeen. Vuoden 2021 alussa toteutettujen yritysjärjestelyiden ansiosta pääsemme panostamaan aikaisempaa voimakkaammin talousjohdon palveluiden tuottamiseen, samoin kuin huoltamo- ja kahvilaliiketoimintaan erikoistuneisiin toimialaratkaisuihin.

Myynti- ja markkinointityön puolella olemme nähneet positiivista kehitystä keväällä 2020 käynnistetyssä markkinointiautomaatioon vahvasti nojaavassa digitaalisen markkinoinnin kokonaisuudessamme. Positiivisten tulosten valossa jatkamme markkinoinnin kokonaisuuteen liittyvää tulospohjaista kehitys- ja optimointityötä myös vuonna 2021. Tarkoituksenamme on skaalata markkinoinnin investointeja konversioasteen kehittymisen myötä.

Toimintamme kannalta olennaisen henkilöstötyytyväisyyden kehittäminen etenee myös strategiamme mukaisesti. Kuukausittaisten pulssimittaustemme tulokset ovat osoittaneet henkilöstöjohtamisen ja esimiestyön kehittämisen puolella tekemiemme toimenpiteiden olevan oikeansuuntaisia.

Tästä on hyvä jatkaa.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 18.2.2021 klo 12.00 alkaen Helsingin toimistollaan osoitteessa Esterinportti 2, 00240 Helsinki.

Helsingissä 18.2.2021
Aallon Group Oyj:n hallitus
 

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 300 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi