Valitse sivu
Aallon Group Oyj jatkaa kasvustrategiansa toteuttamista hankkimalla pääosin Pohjois-Suomessa usealla paikkakunnalla toimivan Rätinki-Yhtiöt Oy nimisen tilitoimiston tytäryhtiöineen. Rätinki-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Sipilä siirtyy 1.5.2021 alkaen Aallon Groupin Pohjois-Suomen aluejohtajaksi ja johtoryhmän jäseneksi.

AALLON GROUP OYJ Sisäpiiritieto 1.4.2021 klo 9.55

Aallon Group Oyj ja Rätinki-Yhtiöt Oy:n pääomistaja Tilipooli Oy sekä Rätinki-Yhtiöt Oy:n vähemmistöosakkaat ovat allekirjoittaneet 1.4.2021 kauppasopimuksen, jonka mukaisesti Aallon Group Oyj ostaa Rätinki-Yhtiöt Oy:n koko osakekannan. Rätinki-Yhtiöt-konserni koostuu Oulussa toimivasta Rätinki-Yhtiöt Oy:stä sekä kahdesta kokonaan omistetusta tytäryhtiöstä, Kemissä sijaitsevasta Meri-Lapin Rätinki Oy:stä sekä helsinkiläisestä Rätinki Helsinki Oy:stä. Tämän lisäksi Rätinki-Yhtiöt Oy on vähemmistöosakkaana kahdeksassa Rätinki-brändillä toimivassa tilitoimistossa.

Kauppa astui voimaan kauppasopimuksen allekirjoitushetkellä. Kauppahinta on 3,3 MEUR, josta 2,4 MEUR suoritetaan käteisellä ja loppu 0,9 MEUR suuntaamalla yhteensä 80.025 osakkeen anti Rätinki-Yhtiöt Oy:n omistajille. Tämän lisäksi Rätinki-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Sipilä merkitsee erillisessä osakeannissa 300 000 eurolla Aallon Group Oyj:n osakkeita.

Aallon Group Oyj:n toimitusjohtaja Ari Kelloniemi: ”Olen iloinen päästessäni toivottamaan Rätingin kaltaisen määrätietoista kasvua rakentaneen toimijan ja Rätingin kaikki ammattilaiset sydämellisesti tervetulleeksi osaksi Aallon Groupia. Mittakaavassamme merkittävä yrityskauppa kiihdyttää kasvustrategiamme toteuttamista ja vahvistaa toimintaamme etenkin Pohjois-Suomessa. Mielenkiintoisen lisämausteen kokonaisuuteen tuo Rätingin osakkuusyrityksissä käytetty yrittäjäkonsepti, jossa korostuu meilläkin suosittu paikallinen ja kasvollinen palvelu.”

Rätinki-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Sipilä: ”Olen hyvin tyytyväinen tekemäämme yritysjärjestelyyn ja erittäin innoissani päästessämme mukaan kirjoittamaan Aallon Groupin kasvutarinaa. Pidän Aallon paikalliseen ja kasvolliseen palveluun perustuvaa palvelukonseptia erinomaisen yhteensopivana oman yritysfilosofiamme kanssa. Toinen neuvotteluissa yhteisen sävelen löytymistä helpottanut tekijä oli Aallon strategia, jossa korostetaan asiakaspalvelun tärkeyden lisäksi myös oman henkilöstön hyvinvoinnin tärkeyttä.

Pohjois-Suomessa tunnetun Rätinki-Yhtiöt-konsernin avainlukuja

Rätinki-Yhtiöiden nykymuotoinen toiminta alkoi vuonna 2013 Mikko Sipilän hankittua kumppaneineen omistukseensa tilitoimistoryhmän, jonka toimintaa lähdettiin kokonaisvaltaisesti kehittämään uuden Rätinki-brändin alaisena. Kaupan kohteena olevan Rätinki-Yhtiöt Oy:n ja sen tytäryhtiöiden muodostaman konsernin liikevaihto 30.11.2020 päättyneellä tilikaudella oli noin 2,3 MEUR ja oikaistu käyttökate noin 0,4 MEUR. Edeltäneellä tilikaudella liikevaihto oli noin 2,0 MEUR ja oikaistu käyttökate noin 0,3 MEUR. Henkilöstö koostuu tällä hetkellä 31 ammattilaisesta.

Rätinki-Yhtiöt konsernin tase 30.11.2020 (1 000 eur)

Pysyvät vastaavat                                132
Vaihtuvat vastaavat                              594 (josta rahat ja pankkisaamiset 288)

Oma pääoma                                       384
Pitkäaikainen vieras pääoma               50
Lyhytaikainen vieras pääoma              292

Taseen loppusumma                           726

Rätinki-Yhtiöiden osakkuusyhtiöt tarjoavat paikallista tilitoimistopalvelua Rätinki-brändillä myös jatkossa

Oulussa, Kemissä ja Helsingissä toimivien konserniin kuuluvien yhtiöiden lisäksi Rätinki-Yhtiöt Oy omistaa 20-40 % kahdeksasta alueellisesti palvelevasta osakkuusyhtiöstä, jotka toimivat Rätinki-yrittäjäkonseptilla. Toimintamalliin kuuluu yhteisen Rätinki-brändin lisäksi ohjelmistojen käyttöoikeudet ja ylläpito sekä tiettyjen palveluiden keskitetty tuotanto. Osakkuusyhtiöiden yhteenlaskettu liikevaihto vuonna 2020 oli noin 1,5 MEUR ja käyttökate noin 0,2 MEUR. Rätinki-Yhtiöt-konsernin 30.11.2020 päättyneen tilikauden luvuissa näkyy 0,03 MEUR osuus osakkuusyhtiöiden voitosta, ja vastaavasti edellisen tilikauden luvuissa 0,02 MEUR osuus.

Rätinki-yrittäjäkonsepti tuo Aallon Groupin kokonaisuuteen uuden toimintamallin. Rätinki-brändillä toimivat alueellista tilitoimistopalvelua tarjoavat osakkuusyhtiöt jatkavat sovitulla konseptillaan toimimista.

Mikko Sipilä Pohjois-Suomen aluejohtajaksi, henkilöstö jatkaa aikaisemmissa tehtävissään

Rätinki-Yhtiöt Oy:n ja tämän tytäryhtiöiden Meri-Lapin Rätinki Oy:n ja Rätinki Helsinki Oy:n henkilöstö jatkaa nykyisissä tehtävissään. Oulussa sijaitsevan Rätinki-Yhtiöt Oy:n liiketoiminta tullaan yhdistämään siirtymäjakson jälkeen Aallon Oulu Oy:n kanssa. Meri-Lapin Rätinki Oy säilyy itsenäisenä yksikkönään Aallon Groupin Pohjois-Suomen aluejohtajan alaisuudessa. Rätinki Helsinki Oy:n osalta haetaan synergiahyötyjä Aallon Helsinki Oy:n kanssa yhdistämällä toimintoja fyysisesti.

Rätinki-Yhtiöt Oy:n hallituksen puheenjohtaja Mikko Sipilä, KLT, nimitetään 1.5.2021 alkaen Aallon Groupin Pohjois-Suomen aluejohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi. Irmeli Salonen jatkaa Aallon Oulun johdossa ja johtoryhmätyöskentelyssä.

Aallon Groupin johtoryhmän muodostavat 1.5.2021 alkaen toimitusjohtaja Ari Kelloniemi, Antero Aalto, Laura Järvi, Aki Korkka, Miia Sarkola, Mikko Saarnio, Mikko Sipilä ja Kristiina Timperi.

Vaikutukset Aallon Group Oyj:n toimintaan

Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan positiivinen vaikutus Aallon Groupin vuoden 2021 liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Aallon Groupin keskipitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Yritysjärjestely toteuttaa Aallon Groupin kasvustrategiaa ja vahvistaa yhtiön voimavaroja etenkin Pohjois-Suomen alueella.

Suunnattu osakeanti

Aallon Group Oyj:n hallitus päätti 31.3.2021 suunnata osakeannin Rätinki-Yhtiöt Oy:n omistajille sekä erillisen uusannin Mikko Sipilälle ehdollisena kauppasopimuksen allekirjoittamiselle. Myyjien merkittäväksi annettavien osakkeiden kokonaismäärä on 80.025, ja Mikko Sipilälle erikseen suunnattavien osakkeiden määrä on 27.694. Näiden antien jälkeen Aallon Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 3.804.116 osakkeeseen. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 2,1 prosenttia Aallon Group Oyj:n osakekannasta suunnatun annin jälkeen.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Aallon Group Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy tässä julkistettuun yritysjärjestelyyn, joka on tarkoituksenmukainen yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi.

Osakkeen merkintähinta on 10,8325 euroa ja se vastaa Aallon Group Oyj:n osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia (VWAP) yritysjärjestelyä koskevaa osakeantipäätöstä edeltävien kolmen viikon (9.3.-30.3.2021) ajalta.

Merkintäaika alkoi kauppasopimuksen allekirjoituksesta. Osakkeet on merkittävä viimeistään 8.4.2021, ellei Aallon Group Oyj:n hallitus pidennä merkintäaikaa. Myyjät maksavat niille merkittäväksi annettavien yhtiön osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan luovuttamalla yhtiölle Rätinki-Yhtiöt Oy:n koko osakekannan, ja Mikko Sipilä maksaa uusannin merkintähinnan käteisellä.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui Aallon Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2021 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritysjärjestelyiden toteuttamiseen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun myyjät on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö hakee suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Osakkeiden merkitsijät allekirjoittavat erillisen lock-up- ja panttaussitoumuksen, jonka mukaan osakkeita saa 12 kuukauden aikana yritysjärjestelyn täytäntöönpanosta luovuttaa vain yhtiön hallituksen luvalla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 300 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi