Valitse sivu
Aallon Group Oyj jatkaa strategiansa mukaista kasvua hankkimalla oululaisen osakkuusyhtiönsä Rakennus-Rätinki Oy:n koko osakekannan. Rakennus-Rätinki Oy liitetään osaksi Aallon Pohjois-Suomen aluetta. Osa kauppasummasta suoritetaan ostettavan yhtiön omistajille suunnatulla osakeannilla.

AALLON GROUP OYJ Sisäpiiritieto 3.1.2022 klo 9.15

Aallon Group Oyj ja Rakennus-Rätinki Oy:n pääomistajat Oulunsalon Tilitoimisto Oy (omistaja Jari-Pekka Mikkonen) sekä Lomace Oy (omistaja Markus Aitto-oja) ovat allekirjoittaneet 3.1.2022 kauppasopimuksen, jonka mukaisesti Aallon Group Oyj ostaa pääomistajilta näiden omistuksessa olevat Rakennus-Rätinki Oy:n osakkeet. Aallon Group -konserniin kuuluvan Aallon Rätinki Oy:n omistus yhtiöstä ennen kauppaa oli noin 20 %. Järjestelyn jälkeen Aallon Group -konserni omistaa yhtiön koko osakekannan.

Kauppa astui voimaan kauppasopimuksen allekirjoitushetkellä. Kauppahinta on 500 tuhatta euroa, josta 100 tuhatta euroa suoritetaan suuntaamalla yhteensä 8 580 osakkeen osakeanti Rakennus-Rätinki Oy:n pääomistajille ja loppu 400 tuhatta euroa suoritetaan käteisellä.

Aallon Group Oyj:n toimitusjohtaja Ari Kelloniemi: ”Olen hyvilläni päästessämme tiedottamaan seuraavasta strategiamme mukaisesta kasvuaskeleesta Pohjois-Suomessa. Toivotan sydämellisesti Rakennus-Rätingin ammattilaiset ja asiakkaat tervetulleeksi Aallon Groupiin. Rakennusyhtiöiden palvelemiseen erikoistunut yhtiö vahvistaa jo ennestään vahvaa toimialaosaamistamme rakennustoimialalta.”

Aallon Group Oyj:n Pohjois-Suomen aluejohtaja Mikko Sipilä: ”Olemme tehneet vuosia yhteistyötä osakkuusyhtiönämme toimineen Rakennus-Rätinki Oy:n kanssa. Näin kulttuurit ja työtapamme ovat jo valmiiksi erittäin lähellä toisiaan, ja voimiemme täysi yhdistäminen oli luonteva seuraava luku yhteisessä tarinassamme.”

Rakennus-Rätinki Oy:n toimitusjohtaja Jari-Pekka Mikkonen: ”Olen hyvin tyytyväinen tehtyyn järjestelyyn ja odotan innolla, että pääsemme syventämään yhteistä tekemistä entisestään Aallon Groupin kanssa. Olemme jo nyt hyödyntäneet tiettyjä Aallon tarjoamia palveluita voidaksemme keskittyä täysin omien rakennustoimialan palveluiden kehittämiseen ja tarjoamiseen. Olen vakuuttunut, että järjestely palvelee niin asiakkaitamme kuin omaa henkilöstöämmekin.”         

Rakennustoimialaan erikoistuneen tilitoimisto Rakennus-Rätinki Oy:n avainlukuja

Aallon Rätinki Oy:n (aiemmin Rätinki-Yhtiöt Oy, osa Aallon Group -konsernia 1.4.2021 alkaen) osakkuusyhtiö Rakennus-Rätinki perustettiin vuonna 2016 palvelemaan rakennusliikkeiden taloushallinnon tarpeita. Palveluvalikoimaan on alusta asti kuuluneet taloushallinnon sähköiset palvelut. Rakennus-Rätinki Oy on kasvanut tasaisesti ja täysin orgaanisesti nykyiseen kokoonsa yrittäjien Jari-Pekka Mikkosen ja Markus Aitto-ojan luotsaamana. Kaupassa siirtyvään kokonaisuuteen kuuluu myös 31.10.2021 tilinpäätöksen jälkeen hankittua liiketoimintaa, jonka liikevaihto on noin 20 tuhatta euroa. Näin järjestelyssä siirtyvän kokonaisuuden vuotuinen liikevaihto on noin 500 tuhatta euroa ja käyttökate noin 125 tuhatta euroa. Konsernin sisäisten erien oikaisu huomioiden vaikutus Aallon Group -konsernin liikevaihtoon on noin 400 tuhatta euroa ja vaikutus käyttökatteeseen noin 125 tuhatta euroa.

Rakennus-Rätinki Oy:n liikevaihto 31.10.2021 päättyneeltä tilikaudelta oli noin 482 tuhatta euroa ja käyttökate noin 106 tuhatta euroa. Edeltäneellä tilikaudella liikevaihto oli noin 390 tuhatta euroa ja käyttökate noin 85 tuhatta euroa. Kauppasopimuksen hetkellä yhtiön kassavarat ovat noin 80 tuhatta euroa ja yhtiöllä on takaisinmaksettavaa velkaa ulkopuolisille noin 76 tuhatta euroa. Henkilöstö koostuu yhteensä viidestä ammattilaisesta.

Rakennus-Rätinki Oy:n tase 31.10.2021 (1 000 eur)
Pysyvät vastaavat 7
Vaihtuvat vastaavat 133
(josta Rahat & pankkisaamiset) (77)
Oma pääoma 85
Lyhytaikainen vieras pääoma 55
Taseen loppusumma 140

Henkilöstö jatkaa aikaisemmissa tehtävissään ja liiketoiminta osana Aallon Pohjois-Suomen aluetta

Rakennus-Rätinki Oy:n yrittäjät Jari-Pekka Mikkonen ja Markus Aitto-oja sekä yhtiön koko henkilökunta jatkavat nykyisissä tehtävissään yhtiön palveluksessa osana Aallon Group -konsernia. Rakennus-Rätingin henkilöstö muodostaa jatkossa erillisen rakennustoimialan palvelemiseen erikoistuneen Aallon Group -konsernin yksikön Pohjois-Suomeen, jatkaen oman asiakaskuntansa henkilökohtaista palvelemista tutun henkilökunnan voimin Jari-Pekka Mikkosen johdolla.

Vaikutukset Aallon Group Oyj:n toimintaan

Yritysjärjestelyllä arvioidaan olevan lievästi positiivinen vaikutus Aallon Groupin vuoden 2022 liikevaihtoon ja käyttökatteeseen. Järjestelyllä ei ole vaikutusta Aallon Groupin keskipitkän ja pitkän aikavälin taloudellisiin tavoitteisiin.

Yritysjärjestely toteuttaa Aallon Groupin kasvustrategiaa lisäten yhtiön voimavaroja Oulussa ja Pohjois-Suomessa sekä vahvistaa entuudestaan yhtiön rakennustoimialaan erikoistunutta osaamista.

Suunnattu osakeanti

Aallon Group Oyj:n hallitus päätti 2.1.2022 suunnata osakeannin Rakennus-Rätinki Oy:n omistajille ehdollisena kauppasopimuksen allekirjoittamiselle. Myyjien merkittäviksi annettavien osakkeiden kokonaismäärä on 8 580 ja suunnatun osakeannin jälkeen Aallon Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä nousee 3 841 461 osakkeeseen. Uusien osakkeiden määrä vastaa noin 0,22 prosenttia Aallon Group Oyj:n osakekannasta suunnatun annin jälkeen.

Osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiselle on Aallon Group Oyj:n kannalta painava taloudellinen syy. Suunnattu osakeanti liittyy tässä julkistettuun yritysjärjestelyyn, joka on tarkoituksenmukainen yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi.

Osakkeen merkintähinta on noin 11,654 euroa ja se vastaa Aallon Group Oyj:n osakkeen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytynyttä kaupankäyntimäärillä painotettua keskikurssia (VWAP) kauppaa koskevaa osakeantipäätöstä edeltävältä 13.12.2021–30.12.2021 aikaväliltä.

Merkintäaika alkoi kauppasopimuksen allekirjoituksesta. Osakkeet on merkittävä viimeistään 8.1.2021, ellei Aallon Group Oyj:n hallitus pidennä merkintäaikaa. Myyjät maksavat niille merkittäväksi annettavien yhtiön osakkeiden merkintähinnan kokonaisuudessaan luovuttamalla yhtiölle hallussaan olevat Rakennus-Rätinki Oy:n osakkeet. Transaktion jälkeen Rakennus-Rätinki Oy:stä tulee kokonaisuudessaan Aallon Group -konsernin tytäryhtiö.

Päätös suunnatusta osakeannista perustui Aallon Group Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen 18.3.2021 hallitukselle myöntämään osakeantivaltuutukseen. Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa yritysjärjestelyiden toteuttamiseen.

Uudet osakkeet rekisteröidään kaupparekisteriin mahdollisimman pian osakkeiden merkinnän jälkeen, ja ne tuottavat osakkeenomistajan oikeudet sen jälkeen, kun myyjät on merkitty osakkeenomistajiksi Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon. Yhtiö hakee suunnatussa osakeannissa liikkeeseen laskettavien osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla. Myyjät allekirjoittavat erilliset lock-up- ja panttaussitoumukset, joiden mukaan osakkeita saa 12 kuukauden aikana liiketoimintakaupan täytäntöönpanosta luovuttaa vain yhtiön hallituksen luvalla.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 350 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi