Valitse sivu
(Tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Aallon Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.-31.12.2021. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa aallongroup.fi/esitykset-ja-julkaisut/.

Tammi-joulukuun 2021 lukujen yhteenveto

 • Liikevaihto oli 24,5 milj. euroa (18,3), kasvua 33,8 %. Kasvu syntyi pääosin tehdyistä yritysostoista.
 • Vertailukelpoinen käyttökate1 oli 2,9 milj. euroa (2,1), vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 12,0 % (11,2 %).
 • Käyttökate oli 2,9 milj. euroa (2,0), käyttökatemarginaali oli 11,6 % (11,1 %).
 • Liikevoitto oli 1,5 milj. euroa (1,5), liikevoittomarginaali oli 6,2 % (8,0 %).
 • Kauden tulos oli 0,9 milj. euroa (1,0).
 • Osinkoehdotus 0,20 euroa osakkeelta.

Heinä-joulukuun 2021 lukujen yhteenveto

 • Liikevaihto oli 12,1 milj. euroa (8,8), kasvua 37,8 %. Kasvu syntyi pääosin tehdyistä yritysostoista.
 • Vertailukelpoinen käyttökate1 oli 1,3 milj. euroa (0,8), vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 10,6 % (9,3 %).
 • Käyttökate oli 1,2 milj. euroa (0,8), käyttökatemarginaali oli 9,9 % (9,3 %).
 • Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (0,5), liikevoittomarginaali oli 3,6 % (5,5 %).
 • Kauden tulos oli 0,2 milj. euroa (0,3).

Tilikauden keskeiset tapahtumat

 • Kymppikirjanpito Oy:n liiketoiminnan osto tammikuun 2021 alussa.
 • Talousnosturi Oy:n liiketoiminnan osto tammikuun 2021 alussa.
 • Tilitoimisto J.A. Cástren Oy:n liiketoiminnan osto maaliskuun 2021 alussa.
 • Rätinki-Yhtiöt Oy:n osakekannan osto huhtikuun 2021 alussa.
 • Aboma Control Oy:n osakekannan osto toukokuun 2021 alussa.
 • Hulkkonen Consulting Oy:n tilitoimistoliiketoiminnan osto marraskuun 2021 alussa.
 • Forssi Oy:n liiketoiminnan osto marraskuun 2021 alussa.
 • Tilipalvelu Marja-Leenan liiketoiminnan osto joulukuun 2021 lopussa.
 • Laura Järven nimitys asiantuntija- ja neuvontapalveluiden johtajaksi joulukuussa 2021.
 • HR-Johtaja Miia Siukkolan nimitys tehtävään ja konsernin johtoryhmän jäseneksi lokakuussa 2021. Tehtävien aloitus joulukuussa 2021.
 • Esa Takalan nimitys Pirkanmaan aluejohtajaksi ja konsernin johtoryhmän jäseneksi joulukuussa 2021. Tehtävien aloitus tammikuussa 2022.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

 • Rakennus-Rätinki Oy:n osakekannan osto tammikuun 2022 alussa.
 • Tiliamppari Oy:n liiketoimintakauppa helmikuun 2022 alussa.
 • Kasvun Kaverit Oy 20%:n osakkuusyhtiöksi helmikuussa 2022.

1) Vaihtoehtoista tunnuslukua vertailukelpoinen käyttökate on oikaistu ilmoittamalla luku ennen poikkeuksellisia ylimmän johdon vaihdoksiin sekä toimintojen uudelleenjärjestelyihin liittyviä kulueriä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on tarkemmin avattu laadintaperiaatteissa

Avainluvut

Konserni 1-12/2021 7-12/2021 1-12/2020 7-12/2020
Liikevaihto, 1 000 € 24 537 12 121 18 343 8 795
 Vertailukelpoinen käyttökate, 1 000 € 2 935 1 282 2 052 815
% liikevaihdosta 12,0 % 10,6 % 11,2 % 9,3 %
Käyttökate, 1 000 € 2 857 1 204 2 032 815
% liikevaihdosta 11,6 % 9,9 % 11,1 % 9,3 %
Liikevoitto, 1 000 € 1 521 436 1 459 482
% liikevaihdosta 6,2 % 3,6 % 8,0 % 5,5 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa1 335 335 268 268
Omavaraisuusaste % 64,9 % 64,9 % 69,5 % 69,5 %
Nettovelkaantumisaste % -18,7 % -18,7 % -62,5 % -62,5 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,5 % 3,6 % 16,6 % 5,5 %
Osakekohtainen tulos, €2 0,24 0,05 0,26 0,07
Taseen loppusumma, 1 000€ 17 464 17 464 12 841 12 841

1) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
2) Osakekohtainen tulos on esitettynä katsauskauden lopun mukaisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Hallituksen esitys tilikauden tuloksen käsittelystä

Konsernin emoyhtiön Aallon Group Oyj:n jakokelpoiset varat 31.12.2021 olivat 12 103 271,11 euroa, josta tilikauden voittoa oli 1 436 953,20 euroa. Hallitus ehdottaa, että osinkoa maksetaan 0,20 euroa / osake. Ehdotettu osingonjako vastaa noin 53,5 % emoyhtiön tilikauden tuloksesta.

Yhtiön taloudellisessa asemassa ei tilikauden päättymisen jälkeen ole tapahtunut olennaisia muutoksia.

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemen katsaus:

Vuosi 2021 oli meille vahvan kasvun sekä aktiivisen kehitystyön ja kehittymisen vuosi. Onnistuimme parantamaan toimintaamme usealla eri osa-alueella, muun muassa henkilöstön ja asiakkuuksien saralla sekä myös erilaisten järjestelmien käyttöönoton ja oman ohjelmistokehityksemme osalta.

Yleisellä tasolla vuotta 2021 varjosti edelleen koronaviruksen aiheuttama epävarmuus. Välillä näimme toiveikkaampia jaksoja, joita seurasi jo vanhaa normaalia muistuttaneita tilanteita. Samaan aikaan kuitenkin ensin delta- ja sitten omikronmuunnosten nostamat tartuntapiikit hidastavat edelleen talouden toipumista. Talouden toipumisvauhtia arvioidessa ratkaisevin yksittäinen muuttuja lienee edelleen toimiala, jota tarkastellaan. On selkeää, että muun muassa matkailu- ja ravintola-, viihde- ja esimerkiksi koulutusintensiiviset alat ovat kärsineet muita enemmän. Toisaalta esimerkiksi rakennus- ja kiinteistöala näyttäisi ainakin koronanäkökulmasta pärjäävän suhteellisen hyvin. Defensiivisellä ja jälkisyklisellä tilitoimistoalalla asiakaskunnan laaja-alaisuus on omiaan tasoittamaan koronan aiheuttamia heilahduksia ja toisaalta jakamaan sen vaikutusta pidemmälle ajanjaksolle.

Tilanne on vähitellen normalisoitumassa ja näyttäisi siltä, että olemme koronapandemian loppusuoran alussa. Omassa toiminnassamme ja ohjeistuksissamme olemme kannustaneet henkilöstöämme edelleenkin etätyöskentelyyn, rokottautumiseen sekä erityisestä hygieniasta ja riittävistä etäisyyksistä huolehtimiseen. Tähän mennessä olemme onnistuneet niin ammattilaistemme kuin asiakkaidemmekin osalta välttämään kohtalaisen hyvin koronan pahimmat jälkiseuraukset. Suuri kiitos kuuluu ammattilaistemme ja asiakkaidemme vastuulliselle toiminnalle sekä joustavalle etätyömallille.

Osaavat ja motivoituneet ammattilaiset ovat avainasemassa tavoitellessamme menestystä tilitoimistoalalla. Vuonna 2021 jatkoimme panostuksia työhyvinvointiin sekä toimintamallien ja työmenetelmien kehittämiseen. Henkilöstön osaaminen, erityisesti esihenkilötaidot, oli tärkeä sisäinen kehityskohteemme viime vuonna. Uskomme henkilöstöön liittyvien kehityshankkeiden toimineen tärkeänä ajurina vuoden 2021 aikana parantuneeseen henkilöstötyytyväisyyteemme.

Asiakastyytyväisyyden positiivinen kehittyminen on strategiamme onnistumisen näkökulmasta olennainen mittari. Tämän vuoksi haluan kiittää asiakkaitamme laajan asiakastyytyväisyyskyselymme korkeasta vastausaktiivisuudesta. Saamamme palautteen perusteella olemme luoneet kullekin asiantuntijatiimillemme yksilöidyt toimintasuunnitelmat ja tavoitteet, joiden avulla toimintaa kehitetään jatkuvasti. Ylätason onnistumisen mittarina seuraamme suositteluhalukkuutta ja asiakaslojaliteettia mittaavaa NPS-indeksilukua (Net Promoter Score). Vuoden 2021 laajassa kyselyssä NPS-lukumme nousi 60:een, jota pidetään kansainvälisessäkin vertailussa erittäin korkeana (2020 NPS 51). Olemme saavutettuun tasoon erittäin tyytyväisiä ja jatkamme toimintamme kehittämistä myös tulevaisuudessa.

Päättyneen vuoden aikana onnistuimme toteuttamaan useita strategiamme mukaisia yritysjärjestelyitä, joiden avulla olemme kyenneet tuntuvaan kasvuun aikana, jona pandemia on muutoin jarruttanut kasvumahdollisuuksia. Samaan aikaan olemme jatkaneet aikaisemmista järjestelyistä saatujen integraatio-oppien soveltamista menestyksekkäästi myös vuonna 2021 toteutuneissa järjestelyissä. Ennen yritysjärjestelyiden toteuttamista pyrimme aina varmistamaan toiminta- ja yrityskulttuuriemme yhteensopivuuden, joka omalta osaltaan edesauttaa yhteisten mallien omaksumista ja toiminnan jatkuvuutta.

Vuoden 2021 aikana kasvatimme panostuksia omaan ohjelmistokehitykseen ja tarkemmin ottaen Aallon Porttiin, joka on omille asiakkaillemme tarkoitettu moderni sähköisen taloushallinnon ratkaisu ja asiakasyhteistyötä helpottava portaali. Aallon Portti sisältää tyypillisen PK-asiakkaamme tarpeisiin kehitetyt taloushallinnon työkalut muun muassa ostolaskujen käsittelyyn, laskutukseen sekä talous- ja palkkahallinnon tietojen ja raporttien selailuun. Uskon, että onnistumme Aallon Portin avulla tarjoamaan asiakkaillemme nykyaikaisen ja mieluisan käyttökokemuksen ja näin kehittämään myös asiakkaidemme tyytyväisyyttä. Oman teknologiamme ensisijainen tehtävä onkin toimia saumattomasti kasvollisen ja henkilökohtaisen palvelumme jatkeena.

Vauhdikkaan kehitystyön seurauksena pääsimme jo loppuvuodesta ottamaan Aallon Portin käyttöön ensimmäisten asiakkaiden kanssa. Jalkautustyötä jatketaan tämän vuoden aikana siten, että askel askeleelta oma sovelluksemme tulee aikaisempaa laajemman asiakaskunnan saataville.

Muiden järjestelmiin liittyvien hankkeiden osalta olemme ottaneet vuonna 2021 tuntuvia edistysaskeleita muun muassa oman toiminnanohjauksen tehostamisessa. Uskon toiminnanohjauksen kehittämiseen liittyvien panostusten näkyvän tulevaisuudessa muun muassa ammattilaistemme työkuorman tasaisempana jakautumisena ja laskutusasteen kehittymisenä. Merkittävä järjestelmähanke on niin ikään ollut palkka- ja HR-palveluun valitun tehokkaan Mepco-sovelluksen käyttöönotto. Huippuunsa viritettynä Mepco tarjoaa meille edellytykset tehostaa palkkapalveluidemme toimintaa ja toisaalta tarjota palveluitamme myös aikaisempaa suuremmille asiakasorganisaatioille. Myös näiden järjestelmähankkeiden osalta kehitystyötä on tarkoitus jatkaa tänäkin vuonna.

Kaiken kaikkiaan vuosi 2021 oli meille erinomaista jatkoa konsernin hyvin alkaneelle taipaleelle. Tämän päälle on hyvä jatkaa tulevan menestyksen rakentamista.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 17.2.2021 klo 10.00 alkaen Helsingin toimistollaan osoitteessa Esterinportti 2, 00240 Helsinki.

Helsingissä 17.2.2021
Aallon Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 0400 883 371

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 350 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi