Valitse sivu
(Tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Aallon Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2022. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa aallongroup.fi/sijoittajille.

AALLON GROUP OYJ Yhtiötiedote 16.2.2023 klo 8.00

Tammi-joulukuun 2022 lukujen yhteenveto

 • Liikevaihto oli 29,3 milj. euroa (24,5), kasvua 19,5 %. Merkittävä osa kasvusta syntyi tehdyistä yritysostoista.
 • Vertailukelpoinen käyttökate1 oli 3,8 milj. euroa (2,9), vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 12,8 % (12,0 %).
 • Käyttökate oli 3,5 milj. euroa (2,9), käyttökatemarginaali oli 11,9 % (11,6 %).
 • Liikevoitto oli 1,7 milj. euroa (1,5), liikevoittomarginaali oli 5,9 % (6,2 %).
 • Kauden tulos oli 1,1 milj. euroa (0,9).
 • Osinkoehdotus 0,21 euroa osakkeelta.

Suluissa esitetyt vertailuluvut ovat kauden 1.1.-31.12.2021 lukuja.

Heinä-joulukuun 2022 lukujen yhteenveto

 • Liikevaihto oli 13,8 milj. euroa (12,1), kasvua 13,8 %. Merkittävä osa kasvusta syntyi tehdyistä yritysostoista.
 • Vertailukelpoinen käyttökate1 oli 1,4 milj. euroa (1,3), vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 10,3 % (10,6 %).
 • Käyttökate oli 1,2 milj. euroa (1,2), käyttökatemarginaali oli 8,8 % (9,9 %).
 • Liikevoitto oli 0,3 milj. euroa (0,4), liikevoittomarginaali oli 2,5 % (3,6 %).
 • Kauden tulos oli 0,1 milj. euroa (0,2).

Suluissa esitetyt vertailuluvut ovat kauden 1.7.-31.12.2021 lukuja.

Katsauskauden keskeiset tapahtumat

 • Rakennus-Rätinki Oy:n osakekannan osto tammikuun 2022 alussa
 • Tiliamppari Oy:n liiketoiminnan osto helmikuun 2022 alussa
 • Vähemmistösijoitus Kasvun Kaverit Oy:öön helmikuussa 2022
 • Aallon Portti –palvelun lanseeraus talous- ja palkkahallinnon tiedonjakamiseen sekä sujuvaan yhteydenpitoon asiakkaiden kanssa helmikuussa 2022
 • HM-Tilipalvelu Oy:n liiketoiminnan osto maaliskuun 2022 alussa.
 • Yhtiökokouksessa hallituksen uusiksi jäseniksi Anni Ronkainen ja Miia Sarkola. Reijo Lehtimäki jäi pois hallituksesta
 • Aluejohtaja Sanna Mäkinen nimitettiin johtoryhmän jäseneksi maaliskuussa 2022
 • Pirkkalan tilitoimisto Ky:n liiketoiminnan osto huhtikuun 2022 alussa
 • Yritysostoihin tarkoitetun rahoitussopimuksen jatkosta sopiminen Danske Bank Oyj:n kanssa huhtikuussa 2022
 • Peca Oy:n liiketoiminnan osto syyskuun 2022 alussa.
 • Tilitoimistopalvelut Meritili Oy:n liiketoiminnan osto marraskuun 2022 lopussa
 • Tilitoimisto Rousu Oy:n liiketoiminnan osto joulukuun 2022 alussa.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

 • Ei olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

Avainluvut

Konserni 1-12/2022 7-12/2022 1-12/2021 7-12/2021
Liikevaihto, 1 000 € 29 311 13 794 24 537 12 121
Vertailukelpoinen käyttökate, 1 000 €1 3 759 1 420 2 935 1 282
% liikevaihdosta 12,8 % 10,3 % 12,0 % 10,6 %
Käyttökate, 1 000 € 3 494 1 212 2 857 1 204
% liikevaihdosta 11,9 % 8,8 % 11,6 % 9,9 %
Liikevoitto, 1 000 € 1 722 342 1 521 436
% liikevaihdosta 5,9 % 2,5 % 6,2 % 3,6 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa2 350 350 335 335
Omavaraisuusaste % 60,7 % 60,7 % 64,9 % 64,9 %
Nettovelkaantumisaste % -8,5 % -8,5 % -18,7 % -18,7 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,2 % 2,4 % 12,5 % 3,6 %
Osakekohtainen tulos, €3 0,27 0,03 0,24 0,05
Taseen loppusumma, 1 000 € 20 466 20 466 17 464 17 464

1) Vaihtoehtoista tunnuslukua vertailukelpoinen käyttökate on oikaistu ilmoittamalla luku ennen poikkeuksellisia ylimmän johdon vaihdoksiin, toimintojen uudelleenjärjestelyihin sekä ulkoisen laskennan kehittämiseen liittyviä kulueriä. Vaihtoehtoiset tunnusluvut on tarkemmin avattu laadintaperiaatteissa.
2) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
3) Osakekohtainen tulos on esitetty katsauskauden keskimääräisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön tavoitteet säilyvät ennallaan. Tavoitteena on kasvaa orgaanisesti tilitoimistomarkkinan keskimääräistä kasvua nopeammin. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö hakee kasvua yritysostoista. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä tarkastelujaksolla keskimäärin 15–20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja kasvavaa käyttökateprosenttia.

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemen katsaus:

Vuoden 2022 aikana maailmalla tapahtuneista mullistuksista huolimatta oma liiketoimintamme noudatti varsin tarkasti omia keskipitkän aikavälin kasvutavoitteitamme. Liikevaihtomme kasvoi lähes 20 % edellisvuoteen nähden. Vertailukelpoisessa käyttökatteessa saavutimme nyt 12,8 % tason. Kasvumme syntyi edelleen merkittäviltä osin onnistuneista yritysjärjestelyistä. Onnistuimme jälleen houkuttelemaan seitsemän kanssamme samanhenkisiä tilitoimistoa liittymään osaksi Aallon Groupia. Vuoden 2022 aikana mukana oli myös orgaanista kasvua. Epävarmassa maailmantilanteessa olen tyytyväinen päättyneen tilikauden lukuihin ja erityisen kiitollinen kaikesta siitä työstä, jonka ammattilaisemme ovat sen eteen tehneet.

Tavoitteiden mukaisesta kasvusta huolimatta on hyvä muistuttaa, että toimimme defensiivisellä ja jälkisyklisellä tilitoimistoalalla, jonka menestys on kuitenkin osittain sidoksissa yleiseen talouden kehitykseen ja ennen kaikkea omien asiakkaidemme menestykseen.

Venäjän aloittama brutaali hyökkäyssota Ukrainassa laukaisi heti koronaviruksen jälkeen uuden epävarmuuden ajan. Sodalla on ollut tähän mennessä suoria ja epäsuoria vaikutuksia muun muassa energiakustannuksiin, erilaisiin materiaalivirtoihin ja muihin tuotannontekijöihin, jotka ovat puolestaan näkyneet hinnankorotuksina ja luoneet laajaa-alaista inflaatiopainetta yhteiskunnassamme.

Epävarmuudesta huolimatta emme ole ainakaan vielä määritelmällisesti ajautuneet pelättyyn taantumaan. Näyttää kuitenkin siltä, että esimerkiksi investointipäätöksiä on useilla toimialoilla lykätty. Tästä yhdeksi esimerkiksi voi mainita rakennusalan, jossa rakennuslupahakemukset ovat vähentyneet ja joitain uusia projekteja lykätty. Samaan aikaan muun muassa energian hintakehitys näyttää tasaantuneen ja alentuneen huipustaan. Lisäksi kuluttajien luottamus tulevaisuuteen tuntuu vahvistuneen. Ainakin osa suomalaisista yrityksistä on epävarmuudesta huolimatta jopa erinomaisessa tuloskunnossa. On siis liian aikaista arvioida, mihin suuntaan yleinen taloustilanne kehittyy ja minkälaisia heijastevaikutuksia sillä tulee olemaan kokonaisuudessaan hyvin hajaantuneessa asiakaskunnassamme. Oman toimialamme työmarkkinatilanteeseen löytyi äskettäin ratkaisu, mutta yleiseen kehityssuuntaan vaikuttavat edelleen käynnissä olevat työmarkkinaneuvottelut, joiden lopputulemalla voi olla suuriakin vaikutuksia etenkin työvoimaintensiivisillä toimialoilla.

Vuoden 2022 aikana koronavirus kävi läpi suuren osan kansasta ja on ilmeistä, että sairauspoissaolojen määrä lisääntyi yhteiskunnassa. Tämä näkyi myös meillä. Mikäli uusia vakavia tautimuunnoksia ei ilmaannu, näyttäisi koronavirus jäävän vähitellen taka-alalle ja tilanne yhteiskunnassa sen osalta edelleen normalisoituvan.

Omassa toiminnassamme olemme jatkaneet strategiassamme korostuvien asiakastyytyväisyyden ja henkilöstötyytyväisyyden teemojen ympärillä työskentelyä. Vuoden 2022 laajan asiakastyytyväisyyskyselymme mukaan asiakkaamme ovat hyvin tyytyväisiä ammattilaistemme tuottamaan henkilökohtaiseen ja kasvolliseen asiantuntijapalveluun. Tärkeimpänä onnistumisen mittarina pidämme asiakaslojaliteettia mittaavaa NPS-indeksilukua, joka oli tämän vuoden mittauksessa pienestä notkahduksesta huolimatta edelleen erinomaisella tasolla NPS 56. Iloksi on todettava, että myönteistä muutosta näimme erityisesti niillä osa-alueilla, joihin olemme ohjanneet kehityspanostuksia vuosien 2021 ja 2022 aikana. Näitä ovat etenkin palkkapalveluidemme kehityshankkeet sekä panostukset sähköisen taloushallinnon kehitykseen, kuten Aallon Porttiin.

Lanseerasimme alkuvuodesta asiakkaidemme sähköisten taloushallinnon tarpeiden ratkaisemiseksi kehittämämme Aallon Portin. Vuoden aikana olemme onnistuneet edistämään järjestelmän käyttöönottoa suunnitelmallisesti ensin Helsingin alueyhtiössämme ja sen jälkeen askeleittain myös muilla alueilla. Järjestelmän käyttäjämäärät ovat lisääntyneet tasaista tahtia ja tällä hetkellä Aallon Porttia käyttää jo merkittävä osa asiakaskunnastamme. Laajeneva käyttö puolestaan tarjoaa meille erinomaisia eväitä ja ymmärrystä siitä, mitä muita asiakaskokemusta ja työtehoa parantavia ratkaisuita voimme järjestelmämme päälle tulevaisuudessa kehittää.

Asiakkaille lupaamamme laadukkaan ja kasvollisen palvelun tuottamisesta ei tulisi mitään ilman motivoitunutta, osaavaa ja tyytyväistä henkilöstöämme. Vuonna 2022 laaja henkilöstötyytyväisyystutkimuksemme osoitti, että olemme onnistuneet viemään kehityskohteiksi valitsemiamme teemoja eteenpäin. Erityiskiitosta henkilöstöltämme saavat etenkin omat esihenkilöt, joiden osaamisen kehittämiseen olemme viimevuoden aikana panostaneet merkittävästi.

Alkukesästä 2022 lanseerasimme myös Aallon Groupin arvot, jotka määrittelimme kuluneen vuoden aikana. Arvotyö itsessään tehtiin henkilöstömme kanssa yhteistyössä siten, että koko joukkueemme pääsi osallistumaan prosessiin. Lopputuloksena Aallon Groupille syntyi selkeästi meidän itsemme näköiset arvot, joiden takana on helppo seistä. Uudet arvomme ovat: Osaan, Palvelen, Huolehdin, Kehityn – Tilitoimistoni. Avaamme arvojamme ja arvoprosessiamme tarkemmin myöhemmin julkaistavassa vuosikertomuksessamme.

Kuten mainittu, suuri osa kasvustamme syntyi myös vuonna 2022 onnistuneiden yritysjärjestelyiden seurauksena. Päättyneen tilikauden aikana teimme yhteensä seitsemän varsinaista yritysostoa, jonka lisäksi hankimme vähemmistöosuuden yhdestä tilitoimistosta. Yritysjärjestelyissä noudatamme omaa malliamme, jossa pyrimme ennen kaikkea varmistamaan meidän ja joukkoomme liittyvän organisaation kulttuurien yhteensopivuuden ja tekijöiden sitoutumisen yhteiseen tulevaisuuteen. Kokemuksemme mukaan tämä helpottaa integraatiota ja tarjoaa hyvät edellytykset myös asiakassuhteiden jatkuvuudelle myös palvelukulttuurin ja asiakasodotusten kohdatessa. 2022 aikana tehtyjen yritysjärjestelyiden seurauksena toimintamme laajeni myös uusiin palvelupisteisiin muun muassa Kotkassa ja useammalla paikkakunnalla Pohjois-Pohjanmaalla. Tämä tarjoaa meille tulevaisuudessa kiinnostavia mahdollisuuksia myös paikallisesti tuotettujen kasvollisten palveluiden tarjoamiseen uusilla alueilla.

Kaiken kaikkiaan olen tyytyväinen vuoden 2022 aikana saavuttamaamme kehitykseen. Varovaisen positiivisia uutisia kuunnellessani, tarkastelen tulevaisuutta aavistuksen myönteisemmällä mielellä kuin vielä puoli vuotta sitten. Näin jälkisyklisellä alalla toimiessamme on kuitenkin liian aikaista huokaista helpotuksesta vaikeasti ennakoitavan Venäjän jatkaessa edelleen brutaalia hyökkäyssotaansa Ukrainassa.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää medialle ja analyytikoille tarkoitetun tiedotustilaisuuden 16.2.2023 klo 10.00 alkaen Helsingin toimistollaan osoitteessa Esterinportti 2, 00240 Helsinki.

Helsingissä 16.2.2023

Aallon Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi

puh. 040 088 3371

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy

puh. 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki

Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 350 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————