Valitse sivu
Aallon Group Oyj:n (”Aallon Group” tai ”yhtiö”) varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 23.3.2023.

Yhtiökokous pidettiin osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 2 momentin mukaisena hybridikokouksena.

AALLON GROUP OYJ Yhtiötiedote 23.3.2023 klo 14.00

Yhtiökokouksen päätökset

Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen

Yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Taseen osoittaman voiton käyttäminen ja osingonmaksu

Yhtiökokous päätti jakaa 31.12.2022 päättyneeltä tilikaudelta osinkoa 0,21 euroa osakkeelta. Osinko maksetaan osakkeenomistajalle, joka on osingonmaksun täsmäytyspäivänä 27.3.2023 merkitty osakkeenomistajaksi Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään yhtiön osakasluetteloon. Osingon maksupäivä on 3.4.2023.

Hallitus

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten lukumääräksi neljä ja valitsi hallituksen jäseniksi uudelleen seuraavat henkilöt: Tapani Aalto, Timo Koskinen, Miia Sarkola ja Anni Ronkainen.

Entisistä jäsenistä Ville Rantala oli ilmoittanut, että ei ole käytettävissä uudelleenvalintaa varten.

Hallituksen puheenjohtajalle maksetaan palkkiota 2.500 euroa kuukaudessa ja muille jäsenille 1.500 euroa kuukaudessa. Hallituksen jäsenten mahdolliset matkakulut korvataan yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Tilintarkastaja

Yhtiökokous valitsi tilintarkastajaksi uudelleen tilintarkastusyhteisö KPMG Oy Ab:n. Yhtiön päävastuullisena tilintarkastajana toimii Henrik Holmbom.

Tilintarkastajalle maksetaan palkkio yhtiön hyväksymän kohtuullisen laskun mukaan.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään enintään 300.000 oman osakkeen hankkimisesta tai pantiksi ottamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Omia osakkeita voidaan valtuutuksen nojalla hankkia vain yhtiön vapaalla omalla pääomalla. Hallitus voi valtuutuksen nojalla päättää osakkeiden hankkimisesta ja pantiksi ottamisesta myös muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa. Osakkeet hankitaan Nasdaq Helsinki Oy:n järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla määräytyvään hankintahetken markkinahintaan.

Valtuutuksen nojalla omia osakkeita voidaan ottaa pantiksi osana jo toteutettujen ja tulevien yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista siten, että osakkeet otetaan pantiksi kaupan vastuiden vakuudeksi.

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti, ja se päättää vuoden 2022 varsinaisen yhtiökokouksen hallitukselle antaman omien osakkeiden hankkimista koskevan valtuutuksen.

Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta

Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään osakeannista sekä optio-oikeuksien ja muiden osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta seuraavasti:

Valtuutuksen nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla enintään 1.000.000 osaketta, mikä vastaa noin 26 prosenttia yhtiön kaikkien osakkeiden tämänhetkisestä lukumäärästä. Hallitus päättää kaikista osakeannin ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisen ehdoista. 

Valtuutuksen nojalla osakkeita ja osakkeisiin oikeuttavia erityisiä oikeuksia voidaan antaa osana yhtiön strategian mukaisten yritysostojen toteuttamista, osana henkilöstön kannustin- tai palkitsemisjärjestelyjä tai muihin hallituksen päättämiin tarkoituksiin. Valtuutus koskee sekä uusien osakkeiden antamista että omien osakkeiden luovuttamista. Osakeanti ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antaminen voivat tapahtua osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poiketen (suunnattu anti). 

Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka, kuitenkin enintään 30.6.2024 asti. Valtuutus kumoaa aikaisemmat osakeantia sekä optio-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamista koskevat valtuutukset.

Yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Yhtiökokous päätti lisäksi muuttaa yhtiön yhtiöjärjestystä hallituksen ehdotuksen mukaisesti siten, että yhtiöjärjestyksen loppuun lisätään uusi kohta, jolla mahdollistetaan yhtiökokouksen järjestäminen osakeyhtiölain 5 luvun 16 §:n 3 momentin mukaisesti kokonaan ilman kokouspaikkaa niin sanottuna etäkokouksena. Kyseinen uusi kohta kuuluu seuraavasti:

11 Etäkokous

Hallitus voi päättää, että yhtiökokous järjestetään ilman kokouspaikkaa siten, että osakkeenomistajat käyttävät päätösvaltaansa kokouksen aikana täysimääräisesti ja ajantasaisesti tietoliikenneyhteyden ja teknisen apuvälineen avulla (etäkokous).

Muilta osin yhtiöjärjestys säilyi muuttumattomana.

Aallon Groupin hallituksen järjestäytymiskokouksen päätös

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi keskuudestaan puheenjohtajaksi Tapani Aallon.

Lisätietoja:
Hallituksen puheenjohtaja Tapani Aalto
puh. 0400 216 248

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme 350 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————

Jakelu:
Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi