Valitse sivu
(Tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Aallon Group Oyj:n puolivuosikatsauksesta tammi-kesäkuulta 2023. Puolivuosikatsaus kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa aallongroup.fi/sijoittajille.

AALLON GROUP OYJ Yhtiötiedote 15.8.2023 klo 8.30

Tammi-kesäkuun 2023 lukujen yhteenveto

 • Liikevaihto oli 17,6 milj. euroa (15,5), kasvua 13,1 %. Pääosa kasvusta syntyi tehdyistä yritysostoista.
 • Vertailukelpoinen EBITDA oli 3,4 milj. euroa (3,1), kasvua 11,4 %. Vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 19,4 % (19,7 %).
 • Käyttökate (EBITDA) oli 3,3 milj. euroa (3,0), käyttökatemarginaali oli 18,8 % (19,3 %)
 • EBITA (liikevoitto ennen poistoja asiakassopimuksista) oli 2,4 milj. euroa (2,1), kasvua 14,9 %. EBITA-marginaali oli 13,7 % (13,5 %)
 • Liikevoitto oli 2,1 milj. euroa (1,8), liikevoittomarginaali oli 12,0 % (11,9 %)
 • Katsauskauden tulos oli 1,5 milj. euroa (1,4)

Suluissa esitetyt vertailuluvut ovat kauden 1.1.-30.6.2022 lukuja.

Katsauskauden keskeiset tapahtumat

 • Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Tapani Aalto, Timo Koskinen, Anni Ronkainen ja Miia Sarkola. Hallitus valitsi Tapani Aallon jatkamaan puheenjohtajana
 • TulotAn Oy:n liiketoiminnan osto huhtikuun 2023 alussa
 • Rätinki Kainuu Oy:n loppujen osakkeiden (75 % osakekannasta) osto huhtikuun 2023 aikana
 • Mikko Kestin nimittäminen Pohjois-Suomen aluejohtajaksi
 • Siirtyminen IFRS-raportointiin siirtymäpäivällä 1.1.2022
 • Tiliborg Oy:n liiketoiminnan osto kesäkuun 2023 lopussa
 • Talousjohtaja Mikko Saarnio ilmoitti kesäkuun 2023 lopussa irtaantuvansa 30.9.2023.

Avainluvut (IFRS)

Konserni 1-6/2023 1-6/2022 1-12/2022
Liikevaihto, 1 000 € 17 555 15 517 29 311
Liikevaihdon kasvu, % 13,1 % 25,0 % 19,5 %
Vertailukelpoinen EBITDA, 1 000 € 3 403 3 056 5 250
% liikevaihdosta 19,4 % 19,7 % 17,9 %
EBITDA, 1 000 € 3 297 3 001 5 009
% liikevaihdosta 18,8 % 19,3 % 17,1 %
EBITA, 1 000 € 2 404 2 093 3 154
% liikevaihdosta 13,7 % 13,5 % 10,8 %
Liikevoitto, 1 000 € 2 100 1 847 2 640
% liikevaihdosta 12,0 % 11,9 % 9,0 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa(1 389 344 350
Omavaraisuusaste % 47,0 % 46,8 % 46,4 %
Nettovelkaantumisaste 36,3 % 33,9 % 39,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 9,4 % 9,2 % 12,3 %
Osakekohtainen tulos, €(2 0,39 0,37 0,53
Taseen loppusumma, 1 000€ 30 386 27 046 29 154

1) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna.
2) Osakekohtainen tulos on esitetty katsauskauden keskimääräisen osakemäärän mukaan laskettuna.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön tavoitteet säilyvät ennallaan. Tavoitteena on kasvaa orgaanisesti tilitoimistomarkkinan keskimääräistä kasvua nopeammin. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö hakee kasvua yritysostoista. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä tarkastelujaksolla keskimäärin 15–20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja kasvavaa käyttökateprosenttia.

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemen katsaus:

Tiedotimme 15.6. siirtymisestä suomalaisesta FAS-tilinpäätöskäytännöstä kansainväliseen IFRS-tilinpäätöskäytäntöön. Katselet ensimmäistä IFRS-standardin mukaisesti laadittua puolivuotisraporttiamme. Samalla päivämäärällä tiedotimme myös osingonjakopolitiikkamme päivittämisestä vastaamaan IFRS-raportoinnin aiheuttamia muutoksia. Tarkoituksemme on uuden osingonjakopolitiikkamme mukaisesti jatkaa aikaisempaa linjaamme, jossa jaettava osinko pysyy vakaana ja sitä pyritään mahdollisuuksien mukaan tasaisesti kasvattamaan.

Liikevaihtomme kasvoi ensimmäisellä vuosipuoliskolla hieman yli 13 % suhteessa edellisvuoden vertailujaksoon. Valtaosa kasvustamme oli seurausta tekemistämme yritysjärjestelyistä, joita olemme strategiamme mukaisesti jatkaneet talouden epävarmuudesta huolimatta. Suhteellinen kannattavuutemme säilyi edellisvuoden tasolla niin ikään riippumatta yleisestä kustannus- ja korkotason noususta. Vallitsevassa tilanteessa olen varsin tyytyväinen saavuttamiimme tuloksiin.

Venäjän edelleen jatkuvat brutaalit sotatoimet Ukrainassa ovat luoneet maailmantalouteen tilanteen, jossa näemme ja koemme nyt kasvaneen inflaation ja korkeammat korot.  Jatkon suhteen nämä omalta osaltaan vaikeuttavat talouden ennustettavuutta ja heikentävät investointihalukkuutta. Vuoden 2023 alkupuoliskolla konkurssiin asetettujen yritysten määrä on Konkurssiasiamiehen toimiston mukaan kasvanut noin viidenneksellä vuoteen 2022 nähden. Vaikka lisääntyneet konkurssit eivät tällä hetkellä näy merkittävästi omassa asiakaskunnassamme, kielii konkurssien lisääntynyt määrä ylätasolla liiketoimintaympäristön haasteiden lisääntymisestä.

Vaikka Suomen BKT:n kehitys on ollut pelättyä paremmalla tasolla, ovat monen suuren yrityksen raportoidut tulokset olleet ennakoituakin heikompia. Samalla useiden yritysten tilauskannoissa eri toimialoilla on ollut notkahduksia, ja esimerkiksi rakennustoimialalla uusien aloitusten määrien pudotukset ovat olleet hyvinkin näkyviä.

Samaan aikaan alkuvuoden aikana toteutuneet palkkaratkaisut kasvattavat kuluttajien ostovoimaa ja täten osaltaan helpottavat tilannetta, vaikka samalla yritysten kustannuspaineet ovat puolestaan nousseet. Myös inflaation kiihtymisessä on havaittu laantumisen merkkejä. Toivottavaa olisikin, että valtaosa koronnostoista olisi nyt nähty ja investointipäätöksiä päästäisiin tekemään nykyistä ennakoitavammassa ympäristössä, joka on kaltaisellemme investointihyödykkeitä tuottavalle kansakunnalle äärimmäisen tärkeää.

Meillä jälkisyklisenä toimialana talouden ylätasolla tapahtuvat muutokset näkyvät viiveellä. Lisäksi valtaosa Aallon palveluista perustuu jatkuviin sopimussuhteisiin ja toistuvaan laskutukseen, jolloin muutokset asiakkaiden liiketoiminnassa heijastuvat omaan toimintaamme pienellä viiveellä, eivät välittömästi.

Taloudessa vellovasta epävarmuudesta ja kokonaistaloudellisesta tilanteesta huolimatta olemme jatkaneet vauhdikkaasti strategiamme mukaisten toimien edistämistä niin yritysostojen kuin erilaisten kehityshankkeidemme osalta.

Tiedotimme vuoden 2022 loppupuolella kahdesta yrityskaupasta, joiden vaikutukset näkyvät nyt raportoiduissa tuloksissa. Tämän lisäksi olemme toteuttaneet tämän vuoden alkupuoliskolla kolme yritysjärjestelyä. Tässä mainituilla järjestelyillä olemme saaneet haltuun uusia maantieteellisiä sijainteja, joista käsin pääsemme tarjoamaan henkilökohtaista ja kasvollista palvelua alueella toimiville yrityksille nyt myös paikallisesta toimipisteestä käsin. Tarkoituksenamme on strategiamme mukaisesti myös tulevaisuudessa jatkaa kasvua yritysostojen siivittämänä.

Olemme myös jatkaneet Aallon Portin – oman sähköisen taloushallinnon kokonaisratkaisumme kehittämistä ja käyttöönottoa eri puolilla konsernia. Alkuvuoden aikana olemme julkaisseet useampia hyödyllisiä toiminnallisuuksia, joiden uskomme sujuvoittavan ja tarjoavan paremmat edellytykset asiakkaidemme sähköiselle palvelemiselle. Suurin näkyvä lisätoiminnallisuus lienee vastikään julkaistu Aallon Portin oma kuittiskanneri ja kululaskutoiminto, jonka avulla asiakkaamme voivat helposti digitalisoida paperikuittinsa kirjanpitoon mobiililaitteellaan.

Oman ohjelmistokehityksen lisäksi olemme jatkaneet monipuolista yhteistyötä alamme suosittuja talous- ja palkkahallinnon järjestelmiä sekä lisäarvoa tarjoavia tukisovelluksia tuottavien ohjelmistokumppanien kanssa. Tavoitteenamme on tarjota asiakkaillemme aina tälle parhaiten soveltuva taloushallinnon kokonaisratkaisu.

Muita tärkeitä strategisia painopisteitämme ovat edelleen asiakastyytyväisyyden ja asiakaspidon kehittäminen, joiden merkitys korostuu kaltaisemme toistuvaan laskutukseen ja pitkiin asiakassuhteisiin nojaavan yrityksen toiminnassa. Kolmas jatkuva ja olennainen keskittymisalue strategiassamme on henkilöstömme hyvinvoinnin ja osaamisen ylläpito ja kehittäminen. Koko palvelukonseptimme ja menestyksemme edellytykset rakentuvat suurilta osin asiantuntevien ja hyvinvoivien ammattilaisten varaan.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää tiedotustilaisuuden 15.8.2023 alkaen klo 10.00 Helsingin toimistollaan osoitteessa Esterinportti 2, 00240 Helsinki.

Helsingissä 15.8.2023

Aallon Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 040 088 3371

Hyväksytty neuvonantaja
Aktia Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme noin 400 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————