Valitse sivu
(Tilintarkastamaton)

Tämä tiedote on tiivistelmä Aallon Group Oyj:n tilinpäätöstiedotteesta 1.1.–31.12.2023. Tilinpäätöstiedote kokonaisuudessaan on tämän yhtiötiedotteen liitteenä pdf-tiedostona sekä saatavilla myös yhtiön verkkosivuilla osoitteessa aallongroup.fi/sijoittajille.

AALLON GROUP OYJ Yhtiötiedote 15.2.2024 Klo 8.00

Tammi-joulukuun 2023 lukujen yhteenveto

 • Liikevaihto oli 32,9 milj. euroa (29,3), kasvua 12,3 %. Merkittävä osa kasvusta syntyi tehdyistä yritysostoista.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 5,3 milj. euroa (5,2), vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 16.0 % (17,9 %).
 • Käyttökate oli 5,0 milj. euroa (5,0), käyttökatemarginaali oli 15,1 % (17,1 %).
 • Liikevoitto oli 2,5 milj. euroa (2,6), liikevoittomarginaali oli 7,6 % (9.0 %).
 • Tilikauden tulos oli 1,8 milj. euroa (2,0).
 • Osinkoehdotus 0,22 euroa osakkeelta.

Suluissa esitetyt vertailuluvut ovat kauden 1.1.-31.12.2022 lukuja.

Heinä-joulukuun 2023 lukujen yhteenveto

 • Liikevaihto oli 15,4 milj. euroa (13,8), kasvua 11,3 % (13,8 %). Merkittävä osa kasvusta syntyi tehdyistä yritysostoista.
 • Vertailukelpoinen käyttökate oli 1,9 milj. euroa (2,2), vertailukelpoinen käyttökatemarginaali oli 12,1 % (15,9 %).
 • Käyttökate oli 1,7 milj. euroa (2,0), käyttökatemarginaali oli 10,9 % (14,6 %).
 • Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa (0,8), liikevoittomarginaali oli 2,5 % (5,7 %).
 • Kauden tulos oli 0,3 milj. euroa (0,6)

Suluissa esitetyt vertailuluvut ovat kauden 1.7.-31.12.2022 lukuja.

Tilikauden keskeiset tapahtumat

 • Yhtiökokouksessa hallitukseen valittiin Tapani Aalto, Timo Koskinen, Anni Ronkainen ja Miia Sarkola. Hallitus valitsi Tapani Aallon jatkamaan puheenjohtajana
 • TulotAn Oy:n liiketoiminnan osto huhtikuun 2023 alussa
 • Rätinki Kainuu Oy:n loppujen osakkeiden (75 % osakekannasta) osto huhtikuun 2023 aikana
 • Mikko Kestin nimittäminen Pohjois-Suomen aluejohtajaksi
 • Siirtyminen IFRS-raportointiin siirtymäpäivällä 1.1.2022
 • Osinkopolitiikan päivitys kesäkuussa 2023. Uuden osinkopolitiikan mukaan Aallon Group Oyj pyrkii maksamaan tasaista, kasvavaa osinkoa.
 • Tiliborg Oy:n liiketoiminnan osto kesäkuun 2023 lopussa
 • Mikko Saarnio jätti tehtävänsä konsernin talousjohtajana 30.9. Uudeksi talousjohtajaksi nimettiin 1.10. Teemu Vieruaho
 • Tili-Counter Oy:n liiketoiminnan osto lokakuun 2023 alussa.
 • Mikko Kesti jätti tehtävänsä Pohjois-Suomen aluejohtajana 29.12., seuraajan rekrytointi käynnistettiin.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

 • Ei olennaisia tapahtumia tilikauden päättymisen jälkeen.

Avainluvut (IFRS)

2023 1-12/2023 7-12/2023 1-12/2022 7-12/2022
Liikevaihto, 1 000 € 32 914 15 359 29 311 13 794
Liikevaihdon kasvu, % 12,3 % 11,3 % 19,5 % 13,8 %
Vertailukelpoinen EBITDA, 1 000 € 5 258 1 855 5 250 2 194
% liikevaihdosta 16,0 % 12,1 % 17,9 % 15,9 %
EBITDA, 1 000 € 4 977 1 681 5 009 2 008
% liikevaihdosta 15,1 % 10,9 % 17,1 % 14,6 %
EBITA, 1 000 € 3 099 695 3 154 1 061
% liikevaihdosta 9,4 % 4,5 % 10,8 % 7,7 %
Liikevoitto, 1 000 € 2 488 388 2 640 793
% liikevaihdosta 7,6 % 2,5 % 9,0 % 5,7 %
Henkilökunnan määrä kauden lopussa(1 386 386 350 350
Omavaraisuusaste % 52,5 % 52,5 % 46,4 % 46,4 %
Nettovelkaantumisaste 8,0 % 8,0 % 39,0 % 39,0 %
Sijoitetun pääoman tuotto, % 12,7 % 1,9 % 12,3 % 3,7 %
Osakekohtainen tulos, €(2 0,45 0,06 0,53 0,15
Taseen loppusumma, 1 000€ 27 749 27 749 29 154 29 154
1) Kokoaikaisina työntekijöinä ilmoitettuna
2) Osakekohtainen tulos esitettynä katsauskauden keskimääräisen osakemäärän mukaan laskettuna

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Yhtiön tavoitteet säilyvät ennallaan. Tavoitteena on kasvaa orgaanisesti tilitoimistomarkkinan keskimääräistä kasvua nopeammin. Orgaanisen kasvun lisäksi yhtiö hakee kasvua yritysostoista. Yhtiö tavoittelee keskipitkällä tarkastelujaksolla keskimäärin 15–20 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua ja kasvavaa käyttökateprosenttia.

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemen katsaus:

Päättynyttä vuotta 2023 ei voi kuvailla tapahtumaköyhäksi. Venäjän jatkaman brutaalin hyökkäyssodan rinnalla merkittävää inhimillistä kärsimystä aiheuttaa Gazan sota. Samaan aikaan Suomi liittyi Puolustusliitto Natoon. Näillä asetelmilla on mitä todennäköisemmin myös kauaskantoisia vaikutuksia muun muassa Suomen ja suomalaisten yhtiöiden kansainväliseen toimintaan, investointeihin ja mahdollisesti myös ulkomaisten yritysten toimintaan maassamme.

Jatkuva globaalin talouden epävarmuus on heijastunut myös meille Suomeen. Kotimaan taloudessa, erityisesti alkuvuoden aikana, oli nähtävillä aikaisempaan nähden rajua korkojen ja yleisen hintatason nousua. Tämä oli omiaan heikentämään investointihalukkuutta ja lykkäämään niihin liittyvää päätöksentekoa. Loppuvuoden aikana taloudellinen epävarmuus alkoi näkyä myös konkurssien määrän lisääntymisenä. Näillä kaikilla on ollut kielteinen vaikutus taloudelliseen toimeliaisuuteen kotimaassa, jossa talous ajautui vuoden aikana taantumaan ja BKT:n kehitys jäi nollan tuntumaan.

Defensiivisellä ja jälkisyklisellä tilitoimistoalalla taloudellisen aktiviteetin hidastuminen, transaktioiden vähentyminen ja tuntuvat hinnankorotukset, muun muassa tietojärjestelmien osalta, alkoivat näkyä selkeämmin toisen vuosipuoliskon aikana. Samaan aikaan taloudellisia heilahteluita tasoittaa usealle toimialalle hajaantunut asiakaskuntamme sekä se, että tuottamiamme palveluita tarvitaan suhdanteista riippumatta.

Taantumasta ja pitkittyneestä talouden epävarmuudesta huolimatta oma toimintamme on jatkanut asteittaista kasvuaan. Vuoden 2023 aikana liiketoimintamme lähes noudatti omia keskipitkän aikavälin kasvutavoitteitamme. Liikevaihtomme kasvoi 12,3 % edellisvuoteen. Vertailukelpoinen käyttökatteemme säilyi rahanmääräisesti edellisvuoden tasolla, ollen 16,0 % liikevaihdosta. Kustannustason ja korkojen jyrkän nousun aikana olen varsin tyytyväinen saavuttamiimme tuloksiin. Tilinpäätöksemme luvut julkaistiin nyt ensimmäistä kertaa kansainvälisen IFRS-tilinpäätöskäytännön mukaisesti. IFRS-raportointiin siirtymisestä tiedotimme kesäkuun puolessa välissä.

Vuoden 2023 kasvumme syntyi merkittäviltä osin yritysjärjestelyistä, joita teimme päättyneen tilikauden aikana yhteensä neljä. Yritysostojen seurauksena pääsimme laajentamaan paikallista ja kasvollista palvelutarjontaamme myös kokonaan uusiin kaupunkeihin, kuten Joensuuhun ja Lahteen. Kuluneen vuoden aikana jatkoimme yritysjärjestelyissä mukaan liittyneiden yhtiöiden integrointia. Merkittävä myös ulospäin näkyvä integraatiotoimi oli Pohjois-Suomen organisaatiorakenteemme selkeyttäminen.

Teemme jatkuvasti töitä henkilöstö- ja asiakastyytyväisyyden eteen. Uskomme korkean tyytyväisyyden lisäävän henkilöstön pysyvyyttä ja tarjoavan meille paremman aseman houkutellessamme ja kehittäessämme alan parhaita ammattilaisia. Henkilöstömme tyytyväisyyttä mittaamme kuukausittaisella pulssimittauksella sekä vuosittain toteutettavalla laajemmalla kyselyllä. Ylpeänä voin todeta, että kuluneen vuoden aikana olemme nähneet positiivista kehitystrendiä henkilöstömme tyytyväisyydessä. Ammattilaistemme osaaminen, motivaatio ja palvelualttius korreloivat puolestaan hyvin suoraan asiakkaidemme tyytyväisyyteen ja asiakassuhteiden kestoon. Asiakastyytyväisyyden mittaamisen tärkeimpänä tunnuslukunamme pidämme Nettosuositteluindeksiä (NPS). Tämän vuoden mittauksessa saavutimme NPS luvun 54, joka ylsi edellisvuosien tavoin erinomaiselle tasolle. Suurimmat kiitokset asiakkailtamme saavat asiakkaalle nimetyt, palveluiden tuottamisesta vastaavat asiantuntijat ja heidän tarjoama henkilökohtainen palvelu.

Loppuvuodesta lanseerasimme joukon uusia talouden johtamista tukevia lisäarvopalveluita, jotka on suunniteltu palvelemaan erityisesti pienten ja keskikokoisten asiakkaidemme segmenttejä. Nämä yritykset muodostavat lukumääräisesti suurimman osan asiakaskunnastamme. Uudet palvelut tarjoavat nykyisille asiakkaillemme matalan kynnyksen pääsyn talousjohdon palveluiden piiriin tilanteessa, jossa perinteiset kattavat CFO-palvelut ovat liian raskaita tarpeeseen nähden.

Jatkoimme myös oman digitaalisen taloushallinnon järjestelmäkokonaisuuden Aallon Portin toimintojen kehittämistä ja järjestelmän käyttöönottoa konsernimme eri alueyhtiöissä. Vuoden 2023 aikana järjestelmän eri toimintoja onkin otettu ilahduttavalla tavalla käyttöön eri puolella konserniamme ja sen avulla olemme onnistuneet digitalisoimaan lukuisia asiakasyrityksiä, joiden siirtäminen digitaaliseen toimintaprosessiin on aikaisemmin osoittautunut haasteelliseksi. Merkittävimmät ja lupaavimmat vuoden aikana lanseeratut uudistukset Aallon Porttiin ovat Aallon Portin Kuittiskanneri kululaskujen laatimiseen ja maksukorttitositteiden kirjanpitoon toimittamiseen sekä Aallon Portin Palkkalomake palkkatietojen määrämuotoiseen ilmoittamiseen.

Kun katsetta kääntää tämän vuoden puolelle, lienee pakko todeta, ettei taloustilanteeseen ole odotettavissa ainakaan välitöntä jyrkkää parannusta. BKT:n kasvuennusteet tuntuvat vuoden 2024 osalta edelleen pysyttelevän hyvin lähellä nollaa, eikä maailmanpoliittisessa tilanteessa ole nähtävissä suuria vakautta lisääviä läpimurtoja. Lisäksi viime aikojen pyrkimykset julkisen talouden tasapainottamiseen ovat aiheuttaneet poliittisvetoista rauhattomuutta työmarkkinoilla. Tämä saattaa osaltaan lisätä paineita loppuvuoden työehtosopimusneuvotteluihin. Positiivista on kuitenkin, että niin inflaatio kuin korotkin ovat kääntyneet laskuun. Korkojen ja inflaation lasku ovat omiaan lisäämään yritysten investointihaluja ja nostamaan taloudellista toimeliaisuutta. Inflaation taittuessa tälle vuodelle jo sovitut palkankorotukset mahdollistavat ostovoiman asteittaisen kasvun. Siinäkin tapauksessa, että edellä mainitut positiiviset muutokset eivät ehdi vaikuttaa tämän vuoden taloustilanteeseen on ilmeistä, että lähestymme käännekohtaa, jossa talous alkaa taittua kuopasta jälleen kohti yritystoiminnan vetämää kasvua. Ja kasvuahan Suomi tarvitsee – ja me autamme yrityksiä myös kasvussa.

Tiedotustilaisuus

Yhtiö järjestää avoimen tiedotustilaisuuden 15.2.2024 klo 10.00 alkaen Helsingin toimistollaan osoitteessa Esterinportti 2, 00240 Helsinki.

Helsingissä 15.2.2024

Aallon Group Oyj:n hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Ari Kelloniemi
puh. 040 088 3371

Hyväksytty neuvonantaja

Aktia Alexander Corporate Finance Oy
puh. 050 520 4098

Jakelu:

Nasdaq Helsinki
Keskeiset tiedotusvälineet
aallongroup.fi

———————————————

Tilitoimistoni.

Aallon Group Oyj on työntekijöidensä, asiakkaidensa ja omistajiensa oma tilitoimisto. Tämä strategiamme ydinajatus kulminoituu Aallon sloganiin ”Tilitoimistoni.” Se on rohkea lausahdus, johon tiivistyy se peräänantamaton ylpeys ja tyytyväisyys, jota me kaikki haluamme kokea työnantajaamme, tilitoimistokumppaniamme ja omistamaamme yritystä kohtaan.

Olemme noin 400 henkeä työllistävä täyden palvelun taloushallinnon kumppani.

———————————————