Valitse sivu

Mitä on tilinpäätössuunnittelu ja miten tilinpäätökseen kannattaa valmistautua?

12.10.2021 | Blogi

Syksyllä useiden yritysten tilikausi lähestyy loppuaan, jolloin tilinpäätöksen suunnittelu ja toteutus tulevat jälleen ajankohtaiseksi. Lait ja asetukset sanelevat hyvin tarkasti tilinpäätöksen laadinnan reunaehdot. Tästä huolimatta on hyvä tiedostaa, että tilinpäätöksen sisältöön ja näytettävään tulokseen on mahdollista vaikuttaa erilaisin keinoin.

Esimerkkeinä keinoista, joilla tilinpäätöksen sisältöön ja näytettävään tulokseen voi vaikuttaa mainittakoon tiettyjen investointien käsittely kirjanpidossa. On myös hyvä tiedostaa, mitä vaikutuksia erilaisilla kirjanpidon ratkaisuilla on tilinpäätöksen lopputulemaan ja sen kautta yrityksen liiketoimintaan ja talouteen tulevina vuosina. Kun nämä asiat ovat tiedossa, voidaan tilinpäätös laatia tavalla, joka palvelee organisaation tavoitteita parhaalla mahdollisella tavalla.

Vuoden ensimmäisille kuukausille ajoittuva tilinpäätöskausi on tilitoimistossa ja yritysten omassa taloushallinnossa vuoden kiireisintä aikaa, jolloin pahimmillaan työskennellään kellon ympäri. Tämän vuoksi on järkevää valmistautua tilinpäätökseen varmistamalla hyvissä ajoin, että kirjanpitäjällä on käytettävissään kaikki yrityksen tositteet ja muut tilinpäätöksen laadinnassa mahdollisesti tarvittavat dokumentit, jotta itse tilinpäätöksen laatiminen olisi mahdollisimman tehokasta. Vaikka taloushallinnon digitalisoinnin ansiosta suurin osa tositeaineistosta on tilitoimiston käytettävissä välittömästi, saattaa aineistosta silti puuttua olennaista täydennettävää tietoa. Lisäksi tilinpäätöksen laadinnassa tarvitaan mm. rahoituslaitosten vastuuotteet ja tietoa yrityksen muista vastuista.

Tilinpäätöstyön sujuvuuden vuoksi juokseva kirjanpito on hyvä pitää ajan tasalla

Jotta tilinpäätöksen valmistuminen olisi mahdollisimman sujuvaa, on tärkeää, että juokseva kirjanpito on mahdollisimman ajantasaista tilinpäätöstyön alkaessa. Tämänkaltaisella ennakkovalmistelulla varmistetaan, ettei tilinpäätökseen varattua työaikaa jouduta käyttämään juoksevan kirjanpidon selvittelyyn. Pyri siis huolehtimaan, että toimitat kirjanpitäjällesi kaikki yrityksesi toimintaan liittyvät tositteet ja muun dokumentaation ajoissa ja täydellisinä. Tämä mahdollistaa sen, että toimintaan liittyvät vähennykset saadaan kirjanpitoon ajallaan ja tulos antaa oikean kuvan yrityksen liiketoiminnasta. Tilitoimiston tarjoamat modernit sähköisen taloushallinnon työkalut toimivat tässä hyvänä apuna myös sinulle.

Verotus perustuu tilinpäätökseen – selvitä, onko ennakkoveroa maksettu oikea määrä

Viimeistään tilikauden päätöksen lähestyessä on syytä käydä oman kirjanpitäjän kanssa tilikauden tulostilannetta läpi. Mikäli tuloa näyttäisi syntyvän ennakoitua enemmän tai vähemmän on hyvin mahdollista, että ennakkoveroa on maksettu riittämättömästi tai liikaa. Mikäli tuloa on kertymässä odotettua enemmän, voi ennen tilikauden päättymistä harkita esimerkiksi tulevien investointien aikaistamista kuluvalle tilikaudelle. Tällöin suoritetusta ja käyttöön otetusta investoinnista voidaan alkaa laskea poistoja jo kuluvalla tilikaudella. Jotta asiassa osataan toimia oikein, on tärkeää, että näistä mahdollisuuksista keskustellaan oman taloushallinnon asiantuntijan kanssa.

Palkat jaksotetaan palkkakauden mukaan – mitä se tarkoittaa ja mitä muuta palkoissa tulisi huomioida tilikauden päättyessä?

Palkan maksupäivästä huolimatta palkat jaksotetaan kirjanpidossa ansainta-ajan mukaiselle tilikaudelle. Palkkoihin liittyen myös lomapalkkavelka tulee jaksottaa. Tällä voi olla tuntuva vaikutus tilikauden tulokseen jo muutaman palkansaajan työllistävässä organisaatiossa. Laskemalla ja kirjaamalla lomapalkkavelka kuukausittain myös kirjanpitoon, säästytään loppuvuoden ikäviltä yllätyksiltä.

Hyvissä ajoin ennen tilikauden päättymistä on myös tärkeää laatia mahdollisesti puuttuvat matkalaskut ja laittaa maksuun kilometrikorvaukset ja päivärahat. Näiden erien selvittely ja jaksottaminen vasta tilinpäätöksen laadintavaiheessa aiheuttaa turhaa työtä ja viivästyttää tilinpäätöksen laatimista.

Kolmas tilinpäätökseen ja palkkoihin liittyvä olennainen asia on yrittäjän omaan ansiotasoon ja palkkaan liittyvä kysymys. Työpanosta vastaavat yrittäjän ja tämän lähipiirin palkat ovat osakeyhtiölle vähennyskelpoinen meno, toisaalta yrittäjän ei ole pakko nostaa palkkaa omasta yrityksestään lainkaan. Tilikauden lähestyessä loppuaan, yrittäjän tulisi olla selvillä siitä, kuinka paljon hän on nostanut itselleen palkkaa tai hänellä on muista ansiotuloja oman verovuotensa eli kalenterivuoden aikana. Mikäli tuloskunto mahdollistaisi yrittäjälle alkuperäistä suuremman lisäansion, kannattaa verotuksen näkökulmasta pohtia onko loppuvuonna järkevää tehdä lisänosto palkan muodossa vai harkita esimerkiksi osingon maksamista lisäosinkona edelliseltä vuodelta tai vasta tilikauden päätyttyä. Nyrkkisääntönä voi pitää, että palkkaa kannatta nostaa ainakin siihen saakka, että ansiotulon vero jää alle 26 %:n. Tämä perustuu siihen minimiin, mikä saaduista osingoista maksetaan veroa, kun lasketaan yhteen yrityksen ja osingonsaajan verot. Todellisuudessa suurin osa tilanteista on merkittävästi monimutkaisempia, sillä yrittäjän henkilökohtaiseen verotukseen vaikuttavat myös monet muut asiat. Yrittäjän palkkojen ja osinkojen verotuksesta löydät lisätietoa tältä Vero-optimointia käsittelevältä palvelusivultamme, jossa kerromme myös, miten me voimme auttaa selvittämään sinulle järkevimmän tavan toimia.

Tase kertoo yrityksen varallisuustilanteesta ja sen sisältöä on tärkeää pohtia myös tilinpäätöksessä

Tilinpäätöstä valmistellessa on tärkeää pohtia muun muassa taseeseen kirjattujen omaisuuserien arvostusta, suunnitella mahdolliset aktivoinnit sekä kartoittaa oman pääoman tilannetta. Yrityksen varallisuudella on vaikutusta esimerkiksi osinkojen verokohteluun.

Korotetut poistot

Elinkeinotoimintaa harjoittavat yritykset voivat halutessaan tehdä vuosina 2020-2023 käyttöönotetun irtaimen käyttöomaisuuden osalta korotetut poistot. Verohuojennus koskee kaikkea uutta irtainta käyttöomaisuutta. Korotettu poisto tarkoittaa sitä, että säännönmukaiseen poistoon verrattuna voi tehdä kaksinkertaisen poiston (25 % -> 50 %) lain soveltamisaikana.

Inventaario

Varastosta on tehtävä inventaario. Mikäli varaston arvo on kasvanut tilikauden aikana, oikaisee tämä ostojen erää pienemmäksi, eli parantaa yrityksen tilikauden tulosta. Varaston pienentyessä vaikutus on luonnollisesti päinvastainen.

Varastoinventaariossa on huomioitava mahdollinen epäkuranttius, eli sellainen vaihto-omaisuus, jonka arvo on syystä tai toisesta alentunut. Arvon alentuminen tarkoittaa, että hyödykkeestä ei myydessä todennäköisesti saada sen hankintahintaa tai, että vastaava hyödyke voitaisiin hankkia alkuperäistä hankintahintaa halvemmalla. Varasto siis inventoidaan hyödykkeittäin alkuperäiseen hankintamenoonsa tai sitä alempaan hintaan, jolla hyödyke voitaisiin tilinpäätöshetkellä ostaa tai todennäköiseen luovutushintaansa riippuen siitä mikä näistä arvoista on alin.

Vapaaehtoiset varaukset

Vapaaehtoiset varaukset ovat jääneet pääosin historiaan, mutta jotakin voidaan vielä tälläkin saralla suunnitella. Esimerkiksi henkilöyhtiöt ja toiminimet voivat tehdä toimintavarauksen maksettujen palkkojen perusteella. Kirjaamalla lisää toimintavarausta, syntyy yritykseen vähennyskelpoisia kuluja. Vastaavasti toimintavarausta purettaessa yrityksen tilikauden tulos paranee.

Konsernin tilinpäätössuunnittelussa on käytettävissä lukuisia keinoja

Konsernirakenne tarjoaa liikkumavaraa tilinpäätös- ja verosuunnittelussa. Konserniavustuksen tai ennakko-osinkojen avulla voidaan suunnitella, missä konserniyhtiössä tulos ja oma pääoma halutaan näyttää. Tällä voi olla merkitystä esimerkiksi rahoituksen ehtojen eli kovenanttien tarkastelun osalta. Mikäli rahoittajat ovat määränneet kovenantit vaikkapa emoyhtiön luvuille, voidaan tilikauden aikana tehdyllä konserniavustuksella tai ennakko-osingolla vaikuttaa merkittävästi emo- ja tytäryhtiön tuloslaskelmaan sekä taseeseen.

Konsernitilinpäätöksen laatiminen ei ole pienissä konserneissa lakisääteisesti pakollista, mutta oikean kokonaiskuvan antamiseksi esimerkiksi rahoittajille se on suotavaa ja joskus välttämätöntä.

Palveleva ja asiantunteva taloushallinnon kumppani on korvaamaton apu tilinpäätössuunnittelussa

Tilinpäätökseen valmistautuessa ja sitä suunniteltaessa on lukuisia huomioitavia asioita. Näitä pohtiessa kannattaa kääntyä oman asiantuntevan tilitoimistokumppanin puoleen ja aloittaa suunnittelu hyvissä ajoin yhdessä oman kirjanpitäjän kanssa. Aallon Groupin palvelumalliin kuuluu, että asioitasi hoitaa aina sinulle nimetty asiakasvastuullinen kirjanpitäjä, joka tuntee liiketoimintasi erityispiirteet ja yrityksesi tilanteen. Henkilökohtaisesti asioistasi perillä oleva asiantuntija on oiva apu tilanteissa, joissa hyvät neuvot ja tuki voivat olla kirjaimellisesti rahan arvoisia.

Aallon Portti tuottaa taloushallinnon tiedot reaaliaikaisesti ja helposti

Hyvillä työkaluilla kirjanpidon tiedot ovat aina ajan tasalla, taloushallinnon raportit ovat helposti käytettävissä ja talouden suunnittelu on sujuvaa. Aallon Portti on sähköinen taloushallinnon ratkaisu, joka koostaa kaiken tarpeellisen yhteen paikkaan. Kattavan taloustiedon ja raportoinnin lisäksi, on Aallon Portti myös sinun ja yhteyshenkilösi kohtaamispaikka, jonka kautta saat myös henkilökohtaista tukea ja neuvontaa taloushallinnon kysymyksiin.

Tutustu Aallon Porttiin ja pyydä maksuton esittely!

Talouden ymmärtäminen on menestyvän yritystoiminnan kulmakivi

Taloushallinnon tiedosta on löydettävissä avaimet onnistuneisiin strategisiin valintoihin ja menestyksen luomiseen.

Talousosaaminen yritystoiminnassa -opassarjan ensimmäisessä osassa käymme läpi kirjanpidon perusteet, jotka jokaisen yrittäjän tulisi ymmärtää. Kerromme muun muassa miksi kirjanpitoa ylipäätänsä tehdään ja selitämme, mitä hyötyä kirjanpidon tiedosta on menestyksekkään yritystoiminnan rakentamisessa. Käsittelemme yksityiskohtaisesti kirjanpidon perusmuotoiset raportit tuloslaskelman ja taseen sekä selitämme kattavasti kirjanpitoon liittyvää sanastoa.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan