Valitse sivu

Suomessa toimii yli neljätuhatta tilitoimistoa – miten tunnistaa hyvä tilitoimisto?

30.01.2024 | Blogi

Ammattitaito ja asiakaslähtöisyys muodostavat vankan perustan tilitoimiston ja asiakkaan väliselle kumppanuussuhteelle. Kun tilitoimiston asiantuntija kohtaa asiakkaansa henkilökohtaisesti, ei se ainoastaan täytä yrityksen käytännön tarpeita, vaan luo myös pohjaa pitkäaikaisille, luottamukseen perustuvalle yhteistyölle. Aallon Groupin tavoitteena on olla alan suosituin kumppani ja työnantaja, mikä näkyy arjessamme, ajattelussamme ja tekemisessämme – sekä asiakkaidemme antamassa palautteessa. Mikä sitten tekee juuri Aallon Groupista hyvän valinnan pitkäaikaiseksi kumppaniksi, ja mitä asiakkaamme arvostavat päivittäisessä toiminnassamme?

Tilitoimistoa valitessa toimistossa työskentelevien taloushallinnon asiantuntijoiden ammattitaito on yksi tärkeimmistä huomioon otettavista tekijöistä. Taloushallinto ja kirjanpitotyö perustuu suurelta osin lakiin ja säädösten noudattamiseen, joihin kohdistuvista muutoksista taloushallinnon asiantuntijan on syytä pysyä perillä. Kun tilitoimisto panostaa työntekijöidensä osaamisen kehittämiseen ja yhtenäistettyihin laatuprosesseihin, pystyvät tilitoimistossa työskentelevät ammattilaiset vastaamaan heille nimettyjen asiakkaiden tarpeisiin tehokkaammin ja tukemaan asiakasta liiketoiminnan kehittämisessä. Sujuva yhteydenpito, säännöllinen liiketoiminnan seuranta ja tilitoimiston kyky sopeutua asiakkaan muuttuviin tarpeisiin muodostavat vahvan perustan menestyksekkäälle yhteistyölle.

Aallon Groupin palvelukonsepti on alusta saakka perustunut asiakaslähtöiseen ja ammattitaitoiseen palveluun. Tarjoamme asiakkaillemme henkilökohtaista palvelua aina ihmiseltä ihmiselle. Strategiamme keskiössä on korkea asiakastyytyväisyys, jota vahvistamme keskittymällä erityisesti laadukkaisiin ja henkilökohtaisesti tuotettuihin asiantuntijapalveluihin, digitalisoituihin prosesseihin sekä hyvinvoivaan ja motivoituneeseen henkilöstöön.

Mitä hyötyä tilitoimiston tarjoamasta henkilökohtaisesta palvelusta on alati digitalisoituvassa maailmassa?

Jokainen yritys ja organisaatio on omanlaisensa. Samoin omanlaisiaan ovat kunkin yrityksen ja organisaation taustalla toimivat henkilöt omine elämäntilanteineen, tavoitteineen ja unelmineen. Asiakaspalvelun henkilökohtaisuus luo vahvan perustan luottamukselliselle kumppanisuhteelle, asiakkaan yritystoiminnan ja tavoitteiden ymmärtämiselle sekä yhteistyön jatkuvalle kehittämiselle. Yksilöllisen lähestymistavan ansiosta tilitoimiston ymmärrys asiakkaan liiketoiminnasta syvenee, mikä on tärkeää asiakkaalle sopivien ratkaisujen ja neuvojen proaktiiviselle tarjoamiselle. Kun palvelua tuotetaan henkilökohtaisella tasolla, asiakas voidaan ottaa huomioon yksilönä omassa liiketoimintaympäristössään.

Kokemuksemme mukaan kirjanpitäjä on yrittäjälle läheinen ja arvokas kumppani yrityksen arjen hoitamisessa. Jotta kirjanpitäjä pystyy tukemaan ja neuvomaan yrittäjää mahdollisimman hyvin, tulee hänen tuntea yrityksen liiketoiminta perusteellisesti. Tämän vuoksi Aallon Groupin toimintatapaan kuuluukin hieman poikkeuksellisesti se, että jokainen asiakkaamme saa palveluilleen aina nimetyn tekijän, joka toimii asiakkaan omana, tuttuna luottokirjanpitäjänä ja asiantuntijana. Tuttu asiantuntija perehtyy syvällisesti asiakkaan liiketoimintaan, mikä helpottaa neuvojen ja tuen antamista sekä haasteiden ratkaisemista. Palvelukonseptin henkilökohtaisuus tekee ammattilaisistamme helposti lähestyttäviä luotettavia kumppaneita, joihin asiakkaan on helppo turvata, kun apua tarvitaan. Siitä kertovat myös vuoden 2023 syksyllä toteutetun asiakastyytyväisyyskyselymme tulokset: 93 % asiakkaistamme antoi omalle talouden yhteyshenkilölleen yleisarvosanaksi hyvä tai erinomainen, kun saman yleisarvosanan palkkayhteyshenkilölleen antoi 90 % vastaajista.

Millainen on Aallon Group?

  • Kasvollinen ja henkilökohtainen palvelu ihmiseltä ihmiselle. Meillä jokainen asiakas saa oman asiantuntijan tai nimetyistä asiantuntijoista koostuvan tiimin, joka perehtyy syvällisesti asiakkaan liiketoimintaan, mikä helpottaa neuvojen ja tuen antamista sekä haasteiden ratkaisemista.
  • Suuren tilitoimiston osaaminen ja laaja asiantuntemus yhdistettynä paikalliseen palveluun. Suuren organisaation resurssien ja kattavan asiantuntemuksen ei tarvitse tarkoittaa etäistä. Lähitoimistollamme Sinua palvelevat aina omat tutut asiantuntijasi, joilla on käytössään valtakunnanlaajuisen ja kattavan asiantuntijaverkoston tuki.
  • Asiantuntevat ja motivoituneet ammattilaiset. Me olemme sitoutuneet huolehtimaan ammattilaistemme hyvinvoinnista ja osaamisesta, jotta he voisivat palvella sinua aina parhaalla mahdollisella tavalla ja asiantuntemuksella.
  • Tyytyväiset asiakkaat ja pitkäkestoiset kumppanuudet onnistumisen mittarina. Vaalimme pitkiä ja luottamuksellisia kumppanuuksia, jotka antavat asiakkaillemme enemmän kuin pelkän toimivan taloushallinnon.
  • Tavoitteena olla alan suositelluin tilitoimistokumppani. Toimimme jatkuvasti asiakaspalautteen perusteella parantaaksemme palvelujamme ja luodaksemme entistäkin vahvempia kumppanisuhteita asiakkaisiimme.

Mitä hyötyjä suurempi tilitoimisto voi tarjota suhteessa pienempään ja johtaako toimiston koon kasvu automaattisesti etäiseen palveluun?

Taloushallinto ja siihen liittyvät säädökset ovat jatkuvassa muutoksessa. Tyypillisesti muutokset eivät ainakaan kevennä yrityshallintoon, kirjanpitoon ja palkanlaskentaan liittyvää byrokratiaa eikä tilitoimistoiden työhön kohdistuvia vaatimuksia. Yhtenä esimerkkinä mainittakoon asiakkaan tunnistamisen velvoitteet, jotka ovat vaatineet useita tilitoimistoja muuttamaan prosessejaan ja investoimaan uusiin järjestelmiin. Myös esimerkiksi verotukseen, liiketoimintaa ohjaavaan lainsäädäntöön, palkkahallintoon ja työehtosopimusten tulkintaan liittyy paljon yksityiskohtia, joihin neuvoa haetaan usein tilitoimistosta. Näiden asioiden syvällinen tunteminen vaatii usein vuosien perehtymistä, jolloin on pelkästään luonnollista, etteivät yksittäiset kirjanpitäjät tai palkanlaskijat voi olla jokaisen osa-alueen erikoisasiantuntijoita.

Suuren tilitoimiston resurssit mahdollistavat erikoisasiantuntijuuden kasvattamisen tiettyjen kapeampien osa-alueiden ympärille, jolloin osaamista päästään hyödyntämään tarvittaessa laaja-alaisesti. Keskitetty teknologiaymmärrys ja yhteiset tehokkaat prosessit puolestaan vapauttavat asiantuntijaresursseja hallinnollisesta työstä itse asiantuntijatyöhön, mikä puolestaan nostaa palvelun laatua ja tehokkuutta. Kun valtakunnallisesti jaettuihin vahvoihin osaamisresursseihin yhdistetään asiakkaille henkilökohtaisuutta ja joustavuutta tuova, alueen erityistarpeet huomioon ottava paikallinen palvelu, saadaan yhdistelmä, joka tarjoaa asiakkaille molempien maailmojen parhaat puolet.

Aallon Group kuuluu kokoluokaltaan Suomen suurempien tilitoimistojen joukkoon. Toimimme valtakunnanlaajuisesti jakautuneena erillisiin alueyhtiöihin, jotka tuottavat palvelunsa lukuisista lähellä asiakasta sijaitsevista paikallisista toimipisteistä käsin. Paikallisesti palvelevia asiantuntijoita tuetaan konsernin laajuisilla erikoisasiantuntijoilla, joita meiltä löytyy muun muassa yritysjuridiikkaan erikoistuneiden juristien, veroasiantuntijoiden, talousjohdon asiantuntijoiden, palkka- ja HR-asiantuntijoiden ja taloushallinnon erikoisasiantuntijoiden muodossa.

Suurena tilitoimistona meillä on myös kattavat valmiudet hyödyntää monipuolisia ja tehokkaita digitaalisia prosesseja, jotka auttavat vastaamaan asiakkaidemme kasvaviin tarpeisiin ja vapauttavat asiantuntijoidemme aikaa suorittavasta työstä asiakkaan palvelemiseen. Näkemyksemme mukaan liiketoiminnan perusprosessien digitalisoiminen onkin keskeinen menestystekijä niin meille kuin asiakkaillemme. Emme kuitenkaan halua etääntyä asiakkaistamme digitaalisuuden varjolla ja siksi haluamme jatkossakin pitää kiinni paikallisesta ja henkilökohtaisesta palvelukonseptistamme. Toki tarjoamme asiakkaillemme palveluita myös täysin etänä ja digitaalisena. Tällöinkin tosin palvelut tuotetaan aina tuttujen nimettyjen yhteyshenkilöiden toimesta.

Tilitoimiston asiakkaan pitää pystyä luottamaan, että yhteistyö pelaa ja apua on saatavilla helposti silloin, kun sitä tarvitaan. Viimeisimmässä asiakastyytyväisyyskyselyssämme 91 % vastaajista kertoi asioinnin olevan kanssamme sujuvaa.

Aallon Groupin kumppani Kakadu Oy ja Silvana Oy:

”Olemme saaneet todella kokonaisvaltaista tukea liiketoimintamme kehittämiseen. Yhteistyö on tuonut selkeyttä ja johdonmukaisuutta, ja tilitoimistokumppanin alan tuntemus on edesauttanut toimintamme kehittämistä.”

Lue lisää kokemuksia Aallon Groupin kanssa toimimisesta ›

Mikä merkitys henkilöstön hyvinvoinnilla on palvelun laadussa?

Henkilöstön hyvinvointi on yksi keskeisimmistä asiakaspalvelun tasoon vaikuttavista tekijöistä asiantuntijatyössä. Hyvinvoivan henkilöstön motivaatio ja sitoutuminen asiakkaidensa palveluun on korkealla ja heillä on myös voimavaroja käsitellä eteen tulevia haasteita tehokkaasti ja oppia uutta. Lisäksi henkilöstön hyvinvointi vaikuttaa suoraan työn laatuun ja tarkkuuteen, mikä on olennaista tilitoimistotyössä, ja tuo kumppanuuteen luotettavuutta.

Positiivinen työilmapiiri edistää tiimityötä, luovuutta ja innovaatioita, jotka heijastuvat suoraan asiakkaille tarjottavaan palveluun. Tyytyväinen työntekijä on todennäköisemmin avuliaampi, ystävällisempi ja motivoituneempi vastaamaan asiakkaan tarpeisiin kuin huonosti voiva työntekijä, jonka asenne voi heijastua negatiivisesti palvelun laatuun tai yleiseen palveluasenteeseen. Henkilöstön hyvinvointiin sitoutuminen ei ole tilitoimistolle pelkästään eettinen valinta vaan myös älykäs liiketoimintastrategia, joka parantaa kokonaissuorituskykyä ja luo vahvemman perustan laadukkaalle palvelulle.

Aallon Groupilla tiedämme, että yrityksemme menestyksen takana ovat asiantuntevat ja motivoituneet ammattilaiset. Panostamme jatkuvasti henkilöstömme hyvinvointiin ja osaamiseen, sillä vahva tiimi takaa laadukkaan palvelun. Tyytyväiset ja motivoituneet huippuasiantuntijat huolehtivat palvelun laadusta ja asiakkaidemme saamasta palvelukokemuksesta. Hyvä työnantajamielikuva ja mielenkiintoiset työtehtävät auttavat meitä myös parhaiden uusien asiantuntijoiden palkkaamisessa – haluamme rekrytoida meille sopivaa, ammattitaitoista ja kehittymiskykyistä henkilöstöä, jolla on huipputason osaaminen taloushallinnon parissa.
Haluamme tarjota asiantuntijoillemme inspiroivan ympäristön, jossa he voivat kasvaa ja kehittyä, ja tämä näkyy jokaisessa asiakaskohtaamisessa – 94 % asiakastyytyväisyyskyselyyn vastanneista antoi kirjanpidon päivittäisille palveluille yleisarvosanaksi hyvä tai erinomainen, kun saman yleisarvosanan palkanlaskennan palveluille antoi 91 %. Meillä asiakas saa huolehtivaa ja laadukasta henkilökohtaista asiantuntijapalvelua, jota arvostetaan niin asiakkaidemme kuin ammattilaistemme keskuudessa.

Aito ymmärrys asiakkaan tarpeista luo pohjan pitkäaikaisille kumppanuuksille

Asiakkaan toiminnan ja tarpeiden ymmärtäminen on keskeinen tekijä pitkäaikaisten kumppanuuksien rakentamisessa tilitoimiston ja sen asiakkaan välille. Tilitoimiston syventyessä asiakkaansa liiketoimintaan, sen kyky tarjota asiakasta parhaiten tukevia ratkaisuja ja arvokasta neuvontaa kasvavat merkittävästi. Laaja ymmärrys mahdollistaa asiakkaiden tarpeiden ennakoimisen, taloushallinnon prosessien ja sujuvuuden kehittämisen sekä oikeanlaisen avun tarjoamisen erilaisiin liiketoiminnan tilanteisiin.

Pitkäaikaisten kumppanuuksien perustana on lähes aina luottamus, joka syntyy, kun tilitoimisto osoittaa välittävänsä asiakkaan menestyksestä. Käytännön tasolla tämä näkyy jatkuvana vuoropuheluna, liiketoiminnan säännöllisenä seurantana ja kykynä sopeutua asiakkaan muuttuviin tarpeisiin, mikä luo vahvan perustan molemminpuoliselle kestävälle yhteistyölle.

Me emme Aallon Groupilla tavoittele pelkästään tehokkaita prosesseja ja oman kannattavuutemme kehittämistä, vaan keskitymme rakentamaan asiakassuhteitamme ja asiakkaidemme palvelukokemusta tavalla, joka johtaa pitkäkestoisiin kumppanuuksiin, jotka antavat asiakkaillemme enemmän kuin pelkän toimivan taloushallinnon. Lyhyesti sanottuna: haluamme olla osa asiakkaamme menestystarinaa. Me pidämme tyytyväisiä asiakkaita ja pitkäkestoisia kumppanuuksia ensisijaisina onnistumisen mittareina.

Aallon Groupin kumppani InnoGreen:

”Tilitoimistokumppanuudessa on tärkeää, että kirjanpitäjä on tarvittaessa tavoitettavissa ja tämä on toteutunut Aallon Groupin kanssa todella hyvin. Olemme aina saaneet vastauksia, apua ja neuvoja, kun olemme niitä tarvinneet. Yhteistyömme on muodostunut niin mutkattomaksi, että keskustelu on hyvin vapaata, avointa ja suoraa.”

Lue lisää kokemuksia Aallon Groupin kanssa toimimisesta ›

Palveleva ja asiantunteva tilitoimisto on parhaillaan yrittäjän strateginen kumppani

Palveleva ja asiantunteva tilitoimisto ei tarjoa kumppaneilleen pelkästään kirjanpitoa, vaan myös neuvontaa ja tukea strategiseen päätöksentekoon. Se tuo arvokasta näkemystä ja ennakoitavuutta organisaation talouteen, mikä auttaa yrittäjää tekemään perusteltuja valintoja ja ohjaamaan liiketoimintaansa haluttuun suuntaan. Palveleva asenne näkyy myös yrittäjän työtaakan vähenemisenä, antaen tälle aikaa keskittyä liiketoiminnan ydinasioihin. Palveleva ja asiantunteva tilitoimisto on yrittäjälle monessa mielessä korvaamaton kumppani, jonka syvällinen talouden ymmärrys ja huomiot tukevat yrittäjää menestyksen rakentamisessa.

Asiakkaiden luottamuksen toistuva lunastaminen ja odotusten täyttäminen vaativat määrätietoista työtä, kehittymistä, uudistumista ja jatkuvaa oppimista. Toimimme jatkuvasti asiakaspalautteen perusteella parantaaksemme palvelujamme ja luodaksemme entistäkin vahvempia asiakassuhteita, sillä haluamme olla ensisijainen valinta niille toimijoille, jotka ovat kiinnostuneita oman toimintansa kehittämisestä ja kasvattamisesta.

Meille on jatkossakin tärkeää tarjota kasvollista ja henkilökohtaista palvelua sekä huolehtia asiantuntevista ja motivoituneista ammattilaisista. Haluamme vaalia asiakkaidemme tyytyväisyyttä ja kyetä myös tulevaisuudessa ylläpitämään pitkäkestoisia kumppanuuksia. Aallon Groupilla uskomme, että palveleva ja asiantunteva tilitoimisto on yrittäjälle kultaakin arvokkaampi kumppani.

Etsitkö luotettavaa, henkilökohtaista ja pitkäaikaista kumppania? Aallon Groupin toiminta on alusta saakka kietoutunut vahvasti asiakaslähtöiseen ja ammattitaitoiseen palveluun ja meillä sinua palvelee aina tuttu taloushallinnon ammattilainen, jonka puoleen voit kääntyä matalalla kynnyksellä. Ota yhteyttä ja kysy lisää!

Harkitsetko taloushallinnon  ulkoistamista? Lue oppaasta, mitä kumppania valitessa kannattaa huomioida!

Luotettava tilitoimisto on yksi yrittäjän tärkeimmistä kumppaneista. Lataa opas, jossa kerromme, mistä tunnistat toimivan taloushallinnon kumppanuuden.

Niin ensimmäistä tilitoimistoa kuin uutta taloushallinnon kumppania etsiessä on tärkeää löytää itselleen sopiva kumppani.

Tämä opas on tarkoitettu kaikille yrittäjille ja liike-elämän toimijoille tueksi taloushallinnon kumppanin valintaan.

Opas tilitoimistokumppanin valintaan